Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Men hvorfor opregner jeg triviale Exempla, hvi vil jeg belære en vellærd Mand som dig? Vi ville lade Plinium fare og af dennes og hans Liges onde Exempei for Alvor lære at maale Menneskens Ære med dens egen liden Alen, saaledes at vi ej 36 sætte Maal og Maade for GUDs; at holde Purpur saaledes i Agt, at vi anse det for en Farve, som det ogsaa er; at betragte de mægtige Elementer (jeg mener de højeste Herskaber), der styre Jordens Kreds, saalunde, at vi ej med Perserne dyrke Ilden som Gud, med Samothracerne Jorden, med Ægypterne Vandet, med Anaximenes og Apolloniaten Luften, men erindre, at alle disse ere dødelige, som Heraclitus minder om hos M. Antoninum k): Jordens Død er at blive til Vand, Vandets Død er at blive til Luft, Luftens at blive til Ild, og omvendt. Med eet Ord: alt hvad vi læse hos Cyprianum l) om Afgudsbilledernes Forfængelighed, bør vi med Flid omsætte til Afsky for den selskabelige Afguds-Dyrkelse