Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

In summa, for at befatte meget i faa Ord: jeg 59 er en christen Philosophus. GUD baade frygter og elsker jeg, men jeg elsker ham dog mere end jeg frygter ham. Til hans Ære, besynderlig til hans Forsyns Pris, henfører jeg alt hvad der er gjort eller gøres af ham. Jeg beflitter mig ikke saa meget paa at blive lærdere som paa at vorde bedre. Intet rinder mig hyppigere i Hu end Tanken om Døden og den liflige Udødelighed. Det ligger mig mest paa Samvittigheden, at jeg kan leve frommelig for GUD, retfærdig og uegennyttig mod min Næste. Det er mit højeste Ønske, at jeg fra dette Livs Gæsteherberg lykkeligt til sin Tid kan vende hjem til hint de salige Sjæles inderlig attraaede Fædreland.