Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

Se til hine Thorn-Borgeress) uskyldige, saa ugudeligt og skændigt afhuggede Halse og til disse Jesuiters bloddryppende Hænder, saa at sige indsmurte i den mest ildelugtende Salve: du vil sværge at Busiridis Altere ere genopbygte hos dem, og at disse ere de grummeste Menneske-Ædere t) af alle. Men for at vende tilbage til hine gamle Forfølgelser af Kirken, saa manglede der visselig ej blandt Hedningene saadanne som kunne lære vore falske Brødre Broderkærlighedn) hvilke, ligesom rørte af en guddommelig Aand, 63 enten behandlede de fortrykte Christne med Godhed og Medlidenhed eller endog udreve dem af selve Ulykkens Svælg og Gab. Bevis for Ordene skal blandt mange andre Tertullianus v) give i sit Skrift til Scapulam, hvis du vil lade det fremlægge.« Bogen tages frem, udkommet i Paris 1634 in folio, og i den oplæses følgende Ord Pag. 87: Cincius Severus i Thysdrus x) har selv givet et Raad om hvorlunde de Christne skulde svare for at kunne slippe fri. Vespronius Candidus har løsladt en Christen under Paaskud af at han som Urostifter skulde gøre sine Medborgere Fyldest. Asper pinte kun en Mand lemfældig og lod ham straks fare uden at nøde ham til at ofre, og kundgjorde forinden blandt Procuratorer og Bisiddere, at han beklagede at have indladt sig paa denne Sag. Pudens løslod endog en til ham fremsendt Christen, da han af hans Synderegister forstod at det var en Pengeafpresningsaffaire, og rev samme Synderegister itu, sigende at han ej vilde høre Manden uden at nogen førte Klage over ham, i Henhold til sin Instrux. - Endog selve Severus, Antonini Fader, har kommet de Christne i Hu. Han har nemlig baade opsøgt den christne Proculum, som engang havde cureret ham med Olie, og beholdt ham i sit Palads lige til hans Død. Ja endog højfornemme Kvinder og Mænd, som Severus vidste hørte til denne Sect, har han ikke alene ingen Fortræd gjort, men endog lovprist dem med sit Vidnesbyrd og offentlig sat sig imod det rasende Folk lige op i dets aabne Øjne. - Efter denne Læsning meldes den offentlige Brevdragers Ankomst, og vor Historie bliver afbrudt.