Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

For ikke ret længe siden og ikke ret langt fra vor By stod der et Bonde-Bryllupa), som overværedes - foruden af Sognepræsten - af adskillige Bønder fra forskellige Sogne. Disse bleve under Fylderiet med Drik efter Bordet omskiftede fra Jordbrydere til Ordgydere, aldeles som Apulejus sigerb): Det første Bæger skiller den halvlærde Mand ved hans Uvidenhed, det andet udruster ham med en Grammatici Lærdom, det tredje væbner ham med en Rhetors Veltalenhed. En lovpriste nemlig højlig sin Provstes Nidkærhed og Tro; en anden derimod, som tyktes sig at have bedre Forstand end Almuen med dens Børnelærdom, udraabte hans og flere Nabopræsters Tilhørere for uigenfødte og gjorde dem nok saa fripostigt arveløse til det christne Samfunds Rettigheder og Goder, ret som raa Personer, der vare saa uforfarne i de hellige Bøger som de allermest ukyndige. Dernæst gør han Anfald paa den hellige Skrift, hvilken han forsmædelig besudler med urene Hænder og bespyer med uvidende Snak, han,