Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

da jeg, adspurgt om min Mening desangaaende af min Heltinde, tilføjede til Gunst for hende hin mærkelige Lov hos det Lyciske Folk ifølge Nic. Damascenum l) : Lyderne vise Kvinderne større Hæder end Mændene, og Navne gives dem efter Mødrene. 212 Ligeledes efterlade de Døtrene og ikke Sønnerne som Arvinger til Godserne. Men da var der en anden, som udaf Heraclide m) kastede mig i Næsen, at Kvinderegimentets Ulykke deraf var opstaaet og stadfæstet hos Lyderne: Lycierne bruge ikke Love, men Sædvaner, og hos dem regere Kvinderne lige fra første Færd. - Denne Bebrejdelse modtog jeg sandelig med et Smil; ret som om det øverste Regimente ikke allevegne var i Kvindernes Hænder, om de saa vare nok saa arveløse overalt.