Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER FØRSTE PART

j) Blandt de som bogsamlere kendte adelsmænd tænker Falster rimeligvis særlig på Lavrids Ulfeld (d. 1659), Just Høg (d. 1694), rigshovmester Joakim Gersdorf (d. 1661), hvis biblioteker helt eller delvis indlemmedes i det kgl. bibliotek; endvidere på Holger Rosenkrans den lærde (d. 1642) samt flere andre af samme slægt, og på rentemester Kristoffer Valkendorf (d. 1601). - Blandt de lige ovenfor nævnte adelsmænd, der i al almindelighed ivrigt fremmede studeringerne herhjemme, tænker Falster sikkert bl. a. på kansleren Johan Friis (d. 1570) og de to kanslere af navnet Christian Friis (d. 1616 og 1639); endvidere på kansleren Nils Kås (d. 1594), på den lærde holstener Henrik Rantzau, statholder i hertugdømmerne (d. 1598) og flere andre medlemmer af samme slægt; på ovennævnte Holger Rosenkrans og flere af hans slægt; på historieskriveren rigskansler Arild Huitfeld (d. 1609), på kanslerne Christen Thomesen Sehested (d. 1657) og Peder Reedtz (d.