Ewald, Johannes

MED nærværende Bind begynder Udgivelsen af Ewalds Manuskripter. Disse har vi delt i to Afdelinger: 1. de Manuskripter. Ewald har efterladt i endelig Form: Renskrifterne (samt Brevene), 2. de Manuskripter, der enten kun foreligger som Udkast og aldrig er blevet fuldførte, eller som udgør Forarbejder til senere trykte Skrifter.

Renskrifterne og Brevene er samlede i nærværende Bind. Originalernes Retskrivning og Tegnsætning gengives nøje, kun med saadanne typografiske Ændringer, der fordres, naar Skrift omsættes til Tryk, og for hvilke der i Enkeltheder vil blive gjort Rede i de tekstkritiske Noter, ligesom Rettelser af aabenbare Skrivefejl vil blive meddelt her.

Hvor Ewald i Renskrifterne (eller Brevene) har foretaget Rettelser og Ændringer, gengives i Udgaven den endelige Form, mens tidligere Former meddeles som Varianter.

Efter Udgivelsen af Renskrifterne og Brevene vil - i et følgende Bind - Udkastene og Forarbejderne m. m. blive udgivne. Tekstkritik og Varianter vil sammen med Beskrivelse af Manuskripterne blive udgivet efter Teksterne.

I nærværende Bind er Udgivelsen af Renskrifterne besørget af V. KUHR, Udgivelsen af Brevene af S. PALLIS.

Tilsynet med Udgivelsen er ført af NIELS MØLLER.

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB

j

        

k