Ewald, Johannes Johannes Ewalds samlede skrifter

TIL HANS VILHELM VON WARNSTEDT.

Høy-Velbaarne

Herr Kammer-Herre! -

Meer end en Omstændighed tvinge mig til at yttre min Længsel efter et lille, nogenledes deciderende Svar paa det Brev, som jeg sidstleden gav mig den Ære, at tilskrive Deres Høy-Velbaarnhed - Mine smaae Indretninger for i Sommer beroe derpaa - Min omhyggelige Velynder Conference-Raad Carstens, som alt for lang Tid siden, har raadet mig at skrive, erindrer mig daglig derom - og jeg skylder hans kjærlige Omhu det, saasnart som mueligt at overtyde ham, at jeg virkelig har skrevet - Alt dette, sammentaget med en Patients og en Poëts naturlige Utaalmodighed, vil haaber jeg undskylde mig i min kjæreste Velynders Øyne, om jeg for tiilig og for dristig ønsker et Par Ord fra Deres Haand, som kunde afgjøre min Skjæbne - Jeg haaber Deres HøyVelbaarnhed overbeviist om den sande Ære-Frygt og Soumission, hvormed jeg henlever Deres

troeste og underdanigste Tjenner

Johannes Ewald:

D 3die May. 1779.

Høy-Velbaarne Herr Kammer-Herre von Warnstedt General-Adjutant, Directeur af Theatrene pp