Brandes, Edvard Uddrag fra Holberg og hans Scene

Endelig vil nogen maaske tro, at hvis man dengang spillede Holberg, saa skete det paa det øvrige Repertoires Bekostning eller fordi man overhovedet intet andet dansk Repertoire besad. Skudt forbi! Teatret var dengang mere nationalt og dansk end nu. Tag for Eksempel Oehlen- schlåger! Han gjaldt 1820 endnu ikke for klassisk; kun tolv Aar var forløbne, siden hans første Tragedie Hakon Jarl opførtes paa det kgl. Teater, og han forblev en omstridt Forfatter, hvis Arbejder i hvert Fald aldeles ikke tiltalte det store Publikum, der foretrak Iffland og Kotzebue langt for den danske Tragediedigter. Og dog af ham opførtes der i Sæsonen 1820—21 følgende Stykker: