Kierkegaard, Søren Fra SK · udateret [sept. 1841] · til E.F.C. Bojesen

Fra SK · udateret [sept. 1841] · til E.F.C. Bojesen

Kjære Hr Professor 👤Boiesen!
Læs Dem nu fremfor Alt ikke træt i den medfølgende Bog, lad den store Bog ikke være nogen Servitut i Forhold til nærværende lille Billet, thi Forholdet er dog saaledes som der staaer udenpaa: det er Bogen, der følger med Brevet, ikke Brevet der følger med Bogen, Brevet er et gesvindt Noget og dog Hovedsagen, Bogen er noget Fragtgods, knap Fødevare, mindre Fedevare. Altsaa, uden nogensomhelst Forpligtelse eller Tilsigelse til »at læse« (Prof.👤Nielsen), modtag hvad der i enhver Henseende skal være et Fri-Exemplar ved Billeten som en lille Yttring af min Skjønsomhed i Forhold til den Velvillie og Interesse, hvormed jeg troer De leilighedsviis har fulgt min Stræben.

Svar udbedes ikke; hvad De formodl. endnu, som fordum i Borgerdydsskolen, hver Dag siger mange Gange, det vil jeg sige her: »det kunde være nok«, og min Agt er det ikke at gjøre Dem til »den Næste«, der »gaaer videre«.


Med venlig Hilsen Deres hengivne
👤S. Kierkegaard.
Til
Hr Prof. 👤Boiesen
i 📌Sorøe


fr. Hermed en Pakke i Papir
med 1 Bog mærket B.