Grundtvig, N. F. S. Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

VII

Til Dana.


1

Moder! Guld og grønne Skove
Var fra Hedenold din Lyst,
Efter dem paa dybe Vove
Stævned du til fierne Kyst,
Guld og Grønning har du fundet,
Dog er hardtad nu forsvundet,
Hvad Du fandt paa Verdens Hav.

2

VIIIGuldet gik saa brat til Grunde,
Ligger nu paa Havsens Bund,
Alt som Aarene henrunde,
Tyndedes din Bøge-Lund;
Hvem tør dig vel dristig love
Atter Guld og grønne Skove,
I den staalgraa Vinter-Old!

3

Søgde du paa Havets Strømme
Ikkun Verdens Flitter-Guld,
Elsked du i Barne-Drømme
Kun den Bøg med Rod i Muld,
Lad da Verden dig kun love
Atter Guld og grønne Skove,
Du dem venter dog omsonst.

4

Var dig Muldets Gylden-Stykke,
Samfunds-Tegn for Klang og Glands,
Elsked du kun som en Skygge
Bøge-Lundens lyse Krands,
Da tør, Moder! dig jeg love
Røden Guld og grønne Skove,
I den staalgraa Vinter-Old.

5

IX Moder! Moder! ei besmykke
Tør og vil jeg dine Brøst,
Længe efter tomme Skygge
Greeb og jaged du med Lyst,
Søgde Guld og grønne Skove
Ved at bryde Troe og Love:
Dane-Lov og Christen-Dom.

6

Men, lod du dig end besnære
Til at bryde Troskabs Eed,
Aldrig kan dog Rust fortære
Danas gamle Kiærlighed;
Den er nær med det beslægtet,
Som forgiort du har fornægtet:
Med det klare Himmel-Guld!

7

Ja, dig vinked 📌Edens Smykke
I saa mangen hellig Stund,
Da dig glæded kun som Skygge,
Blanke Muld og grønne Lund,
Vilde da dig Verden love
Røden Guld og grønne Skove,
Ei til Løftet slogst du Lid.

8

XKun naar underlig gienføde
Kunde sig for Aandens Sands
Tidens svundne Morgenrøde,
Jorden i sin Morgenglands,
Da kun turde du dig love
Røden Guld og grønne Skove,
Som du dunkelt kom ihu.

9

Derfor fra din gode Vætte
Toner giennem Volas Sang
Sagnet sødt om Idas Slette,
Sødt men dog med Vemodsklang,
Der ei saaes Helte-Gierning,
Men kun Legen med Guld-Terning
I den grønne Gudevang.

10

Derfor byder høit din Vole
Med sit dybe Tonefald,
Aserne paa Gude-Stole
Tavshed midt i Odins Hald,
Det tør Heimdals Frænke vove
Thi hun mindes grønne Skove,
Som er siunkne under Muld.

11

XIFlux fra Balders Bane-Tue
Svinger Vola sig med Sorg,
Skimter kun bag Surturs Lue
Røden Guld paa Gimle-Borg;
Kun naar Valhal gaaer til Grunde,
Seer hun eviggrønne Lunde
Løfte sig af Havets Skiød*At slige dybe, gaadefulde Toner virkelig klinge giennem Volas Sang veed enhver, hvem den giennemklang..

12

Da er ved en Helte-Gierning
Igienfødt den første Jord,
Atter triller da Guld-Terning
Paa det grønne Tavlebord,
Da i Glandsens blanke Vove
Svømmer Guld og grønne Skove,
Da er Hiertets Drøm opfyldt.

13

Dana! det var dette Hierte
Som blev skabt af Himlens Gud,
Til i Skin af Ordets Kierte
At forklares til Hans Brud,
Derfor maatte sig derinde
Morgenrødens dunkle Minde
Fæste som en Glemmigei.

14

XIIDana! det var denne Tunge
Som blev skabt til Svanesang,
Til i Chor de Kvad at siunge
Som fra 👤Davids Harpe klang,
Derfor søde Vemods-Toner
Bøge-Lundens grønne Kroner
Giennemklang fra Old til Old.

15

Derfor da i 📌Dane-Vangen
Hørelse ieg fik som Skiald,
Rørde saa mig Gaade-Sangen
Med det dybe Tonefald,
Kiært mig var hvert Kvad af Brage,
Men ieg fandt dog aldrig Mage,
Til den dunkle Vølu-Spa.

16

Derfor, som du nu kan høre,
Der ieg Gud min Tunge gav,
Fødtes Toner i mit Øre,
Som ei synke i min Grav,
Men skal lege for mit Øre,
Naar jeg mat ei meer kan røre
Tungen i din Bøgelund.

17

XIIIDerfor, som du skalst fornemme,
Der ieg Gud mit Hierte gav,
Lignelser af det derhiemme
Sænked sig i gyldne Rav,
Speilede sig i mit Hierte,
Saa i Skin af Ordets Kierte
Der din Søn fik Syn for Sagn.

18

Derfor, maatte ieg end kvæde
For dig, Moder! som for Steen,
Maatte uden Sønne-Glæde
End ieg lægge mine Been,
Rolig gik jeg dog til Hvile,
Sukkende ieg vilde smile,
Thi ieg veed din Time slaaer.

19

Ja ieg veed, engang dit Hierte
Smelte skal for Herrens Lyn,
At i Skin af Ordets Kierte
Skal for Sagn og du faae Syn,
At som jeg og du skal love
Gud for Guld og grønne Skove,
Midt i verdslig Fattigdom.

20

XIVJa, naar du med Suk maae siunge:
Fugl har Rede, Ræv har Grav,
Jeg har kun min Fugle-Tunge,
Og min tørre Ranke-Stav;
Trøstig skalst du eftersige:
Fattig Fugl giør mange rige;
Siunge sødt: Halleluja!