Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

Til Grund for nærværende Udgaves Text er - med Undtagelse af »Slagne Folk«, der er udgivet efter Forfatterens efterladte Manuskript - overalt lagt Originaludgaverne, sammenholdt med de senere Udgaver*). Endelig er følgende Manuskripter, dels fra Topsøes efterladte Papirer, dels fra den collinske Ms.Samling, gennemgaaet: Trykmanuskript til »I Solskin«; Udkast til »I September« (Collin Nr. 967) og til »I November« (Collin Nr. 101); et Udkast til og en Renskrift af »I Læ« i dens oprindelige Form (Collin Nr. 965-6) samt Manuskriptet til »Jason« (Collin Nr. 899), ligesom ogsaa de bevarede Korrekturark til Originaludgaven af »Fra Studiebogen« (Topsøes efterladte Papirer) har været benyttet. Forfatterens Retskrivning og Tegnsætning er overalt bibeholdt; kun aabenbare Smaafejl er rettede.