Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

DAPHNE

Affattelsestid: Planen til Novellen er samtidig med Arbejdet paa »Jason« (1874). To senere Udkast, det første fra 1876, det sidste fra Foraaret 1877, til en Roman »Som de ere« spaltes under Udarbejdelsen i Romanen »Nutidsbilleder« (1878) og den selvstændige Novelle »Daphne«, som fuldføres 1878-79. (Se Vilh. Andersen: Vilhelm Topsøe, S. 12-14, 139.) Udkom anonymt d. 1. November 1879 i »Fra Studiebogen. Af Forf. til »Jason med det gyldne Skind« og »Nutidsbilleder«.« (A), Side 221-302. Bogen indeholder tillige følgende Noveller: »En første Kjærlighed«, »Ved *420 Efteraarstid« (I September - I Oktober - I November), »Stilleben«. - 2det Oplag (med stilistiske Smaaændringer) kom i Midten af December s. A. (B), 3die Oplag 1884 (C). Optrykt efter 3die Oplag med enkelte ortografiske Rettelser i »Samlede Fortællinger« II, S. 503

-577 (1891).

Side 67 L. 34:

istemmede temmelig højt Goethes: Aller Berge Gipfel - Ruh'n in dunkler Nacht. - Sangen, Stephan synger, er aabenbart Rubinsteins populære Melodi til »Wanderers Nachtlied«. Men da Ordene, der stammer fra Lermontofs Parafrase af Goethes Digt, ikke i stræng Forstand kan siges at være »Goethes«, har Topsøe faaet Skrupler og i B genindsat de »rigtige« Ord: (Ueber atten Gipfeln - Ist Ruh), som han under Korrekturlæsningen paa A havde erstattet med den russiske Musikteksts Ord. Rettelsen er ogsaa gennemført Side 102 L. 17 og Side 103 L. 13 i B, men i C dukker ved et mærkeligt Tilfælde »Aller Berge Gipfel« igen op paa de to sidste Steder, og denne Inkonsekvens genfindes i »Samlede Fort.«.

Side 68 L. 9:

saae sig om - B: saae sig for.

Side 93 L. 8:

vistnok - B: rigtignok.