Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

VED EFTERAARSTID

Under denne Fællestitel samledes 1879 i »Fra Studiebogen« de tre Noveller: »I September«, »I Oktober«, »I November«, hvoraf den midterste er udeladt i dette Udvalg.

I SEPTEMBER. Affattelsestid: Eftersommeren 1876. (Kladden

- Collin Nr. 967 - er paa sidste Side dateret 3. Sept. 1876.) Trykt første Gang i »Nær og Fjern« Nr. 226 (29. Okt. 1876), genoptrykt med et Par Smaaændringer i »Fra Studiebogen« [Sml. Anmærkning til »Daphne«] 1.-3. Opl. S. 29-54 og i »Samlede Fortællinger« II, S. 335-356 (1891).

Side 120 L. 24:

notere os Alt - Saaledes »Nær og Fjern«; senere Udgaver: notere Alt.

Side 125 L. 14-17. Efter:

min Elskværdighed ændres de følgende Linier saaledes i B: »Jeg veed, som sagt, ikke ret, hvoraf det kommer; det maa være de Andre, der ere blevne saa elskværdige. Eller ogsaa kan jeg ialfald se o. s. v.; efter opdager leg ogsaa (L. 19) indskydes nu, og som de ellers ikke vise for mit Blik (L. 20-21) rettes til: som jeg ellers ikke har havt Øje for.

Side 126 L. 28:

om hele Huset - B: om Huset.

Side 127 L. 10:

Gjæsten - B: Gjæst. I NOVEMBER. Affattelsestid: ukendt. Udkom i »Fra Studiebogen« [Sml. Anm. til »Daphne«! 1.-3. Opl. S. 85-114, optrykt i »Samlede Fortællinger« II, S. 380-406.Side 131 L. 31: ialfald - Udgaar i B. Side 133 L. 35-36: efter drev jeg da tilføjer B ogsaa.

Side 135 L. 37:

fast bestemt paa - Saaledes Kladden (Collin Nr. 101); de trykte Udg. har - sikkert ved en opr. Trykfejl - først bestemt paa.

Side 136 L. 38:

havde skarpt Udkig - B: holdt skarpt Udkig.

Side 138 L. 14:

muligt - B: gjørligt. - L. 36: meget jernholdigt. Saaledes Ms. (Collin Nr. 101); de trykte Udgaver: noget jernholdigt.

Side 141 L. 16:

jo - Udgaar i B.

421