Topsøe, Vilhelm Udvalgte Skrifter

JASON MED DET GYLDNE SKIND

Affattelsestid: 1874-1875, Renskriften i den collinske Samling (Collin Nr. 899) bærer Slutningsdateringen 5. Aug. Udkom anonymt omkr. 1. November 1875: »Jason med det gyldne Skind. En Fortælling.« (A). 2. Oplag (B) kom i Midten af Oktober 1881, tre Maaneder efter Forf.s Død; Retskrivningen er moderniseret, og der er foretaget en Del stilistiske Smaaændringer; at disse skulde skyldes Forf., er næppe sandsynligt, ialfald kendes intet gennemrettet Exemplar fra hans Haand, som kunde have ligget til Grund for en ny Udgave. Texten fra B er Grundlag for de senere Udgaver: »Samlede Fortællinger« II, S. 1-305 (1891) - dog er Retskrivningen yderligere moderniseret, og der er flere Steder indført en ny Periodedeling af Texten - samt Schubothes »VignetUdgave« (1901) med Illustrationer af Hans Tegner, Forord af Herman Bang, der paa Titelbladet betegnes som »Anden Udgave« (!). - I nærværende Udgave er Originaludgavens Text sammenholdt med Ms. Collin Nr. 899, hvorved en Del formentlige Trykfejl er søgt rettede.

Side 3 L. 12:

af - B: fra.

Side 5 L. 2:

sammen flyde - Saaledes Ms.; A og B: sammenflyde. Side 6 L. 26: det - B: han.

Side 7 L. 26:

det sidste Lod (ogsaa Ms.!) - B: den sidste Lod. - L. 29: gaaet let fremad - Ms: gaaet let hermed. Trykfejl?

Side 8 L. 10:

overbord - Saaledes B; A og Ms.: ombord.

Side 9 L. 16:

for ham - B: hos ham. - L. 31: den voxende Talrigs hed - B: den stadig voxende Talrighed.

Side 10 L. 10:

sprænges - Saaledes Ms.; A: sprænge, B: springe. - L. 34: Udbrud af Skum - Saaledes B; A: de Udbrud af Skum.

Side 13 L. 33:

og - Mgl. i A, indføjet fra B.

Side 15 L. 33ff.:

Det Selskab, der var der, Sir, gjør De Dem - Saaledes Ms.; A har (sikkert Sætterfejl): Det Selskab ... der, det gjør De Dem. - L. 39: som her yttrede sig - Saaledes Ms.; A og B: som han yttrede sig.

Side 16 L. 7:

foruroligede - Saaledes B; A: foruroligende.

Side 17 L. 7:

afbrydes - B: afbrødes.

Side 20 L. 6:

næsten - B: nær. - L. 19: dels - B (og Ms.): tildels; (at her imidlertid næppe kan være Tale om en Trykfejl, viser endnu to Eksempler paa denne ret enestaaende Brug af dels: 428 S. 43 L. 10 og S. 143 L. 20). - L. 34: saa Solen gaa op derfra. - B: saae derfra Solen gaa op.

Side 22 L. 17:

som - B: som om.

Side 23 L. 1-2:

glemte og bortkomne Ting - B: bortkomne og glemte Ting.

Side 25 L. 16:

gjøre Afkald paa - B: give Afkald paa.

Side 26 L. 27:

som - B: som om.

Side 27 L. 28:

De fleste Værelser var oplyste - Saaledes Ms.; A: De fleste Vinduer.

Side 28 L. 17:

skulde leve af - Saaledes Ms.; A: skulde have af; B: skulde have. - L. 29: velset baade paa Grund af ... og - B: velset paa Grund baade af ... og.

Side 29 L. 4:

til det lille Gilde. - B: ved det lille Gilde.

Side 31 L. 26:

tænkt at benytte - B: tænkt paa at benytte.

Side 32 L. 10:

med samme Mellemrum - B: med de samme Mellemrum. - L. 19: forekommer mig et helt Mirakel - B: forekommer mig som et helt Mirakel.

Side 33 L. 22:

Folk som vi- B: Folk som os. - L. 29-30: tilføjede hun halvt undskyldende sin første Bemærkning - B: tilføjede hun halvt undskyldende til sin første Bemærkning.

Side 34 L. 26:

hvor rev De saa ikke ned - Saaledes Ms.; A og B: hvor saa De saa ikke ned. - L. 37: der - B: som.

Side 35 L. 7:

Der var det dog i Grunden - B: Det var dog i Grunden.

Side 38 L. 9:

var - B: var der. - L. 33: og en Mand - B: og da en Mand. - L. 35 saa jeg var - B: saa var jeg.

Side 41 L. 24-25:

disse mere officielle Udmærkelser - Ms. har disse smaa officielle Udmærkelser. Trykfejl? - L. 39: livfuld - B: livlig.

Side 43 L. 10:

dels - B (og Ms.): tildels. Sml. Anmærkning til S. 20 L. 19.

Side 46 L. 39:

det var ikke saa vigtigt, som mange troede om mig - B: det var mig ikke saa vigtigt, som Mange troede.

Side 53 L. 1:

der er dog Noget i det - B: Der er Noget i det.- L. 24: B indskyder paa efter end.

Side 57 L. 4:

Forelskelsen - Saaledes Ms. og B; A: Forelskelse. - L. 22: imidlertid - Udgaar i B.

Side 58 L. 27:

hun var - Udgaar i B.

Side 59 L. 12:

Forlystelser - Ms.: Følelser. Trykfejl?

Side 60 L. 4:

Dahun var ung Pige - B: Da hun var en ung Pige.

Side 62 L. 29:

som det sømmede sig en ung Assistent - B: som det sømmede sig for o.s.v.

Side 65 L. 10:

der er Ro - B: det er Ro. - L. 22: disse to sidste Ord - B: de to sidste Ord.

Side 66 L. 4:

andre - B: nogle; visse - B: andre.

Side 68 L. 28:

en Karakter af en Monolog - B: Karakter af o.s.v L. 32. De vendte om strax - B: De vendte om.

Side 70 L. 7:

de nu forestod - B (og Ms.): der nu forestod.

Side 77 L. 29-30:

nagende Tvivl at Folk ikke kjendte - B: napende Tvivl om. at Folk kjendte. - L. 39: søgte sig ogsaa et Auditorium - B: søgte sig ogsaa her et Auditorium.

Side 78 L. 37:

saa sig skjult meget ængstelig om - B: skjult og meget ængstelig.

Side 79 L. 34:

det var Allesammen bleven Folk - B: det var Allesammen Folk.

429

Side 80 L. 4-5:

som han ikke havde havt nogen Anelse om - B: som han ikke havde nogen Anelse om.

Side 83 L. 3:

Stort og Herligt - B: Stort og Helligt. - L. 21-22: jo fjernere Originalen var ham - B: jo fjernere Originalen var fra ham. - L. 27: et og det samme. - B: eet og samme.

Side 87 L. 4:

idennes eget Hjem - Saaledes Ms.; A og B: i deres eget Hjem.

Side 88 L. 35-36:

henad Foraaret til - B: henad Foraaret.

Side 95 L. 12:

men hun spurgte - B: idet hun spurgte.

Side 96 L. 28:

atter skulde gjense Ida - B: atter skulde se Ida.

Side 97 L. 14:

oftest - Saaledes Ms.; A og B: oftere. - L. 24: dem - B: disse.

Side 100 L. 25:

Ynde og Fred - Saaledes Ms.; A og B: Ynde og Fryd.

Side 104 L. 27:

til Dyrehaven og forbi Eremitagen - B: til Dyrehaven forbi Eremitagen.

Side 108 L. 32:

med det flagrende hvide Gardin - Saaledes Ms.; A og B: ved det o.s.v.

Side 109 L. 29:

et vist skinsygt Venskab - Ms.: et bisk, skinsygt Venskab. Trykfejl?

Side 110 L. 14:

det var ham en Modbydelighed - ham udgaar i B.

Side 113 L. 28-29:

det har jeg jo gjort - Saaledes B; A: det har jeg jo ikke gjort. - L. 33: glemt og gjemt - B: gjemt og glemt.

Side 115 L. 32:

grebet efter saa meget - Ms.: grebet heldig efter saa meget.

Side 118 L. 33 f.:

Jeg er saa afmattet, at jeg kan finde noget Morsomt i den Tanke, at hun skulde have en Elsker, som ikke var mig. - B: Jeg er saa afmattet, at jeg ikke kan finde noget Morsomt o.s.v.

Side 123 L. 6:

sat saa meget af sit Væsen - Saaledes B; A: set saa meget af sit Væsen.

Side 126 L. 13-14:

Hans Arbejde førte ham til forskjellige Egne af Jylland, hvor han opholdt sig. Her er vistnok noget faldet ud under Trykningen. Ms. har: førte ham til forskjellige Egne af Jylland. Det var ham temmelig ligegyldigt, hvor han opholdt sig.

Side 132 L. 4:

meldtes der - Ms.: sendtes der.

Side 139 L. 22:

Blidhed - Ms.: Blødhed.

Side 142 L. 30:

fik strax Lyst - Ms.: fik stor Lyst.

Side 143 L. 20:

dels - B (og Ms.): tildels. Smlg. Anmærkning til Side 20 L. 19.

Side 145 L. 19:

tvinges til at - Saaledes Ms.; A og B: bringes til al.

Side 146 L. 23-24:

Han var dog ganske sikker i sin Sag. - Saaledes A og Ms.; B: Han var dog ikke ganske sikker i sin Sag.

Side 152 L. 16:

om de mon ikke en eneste Gang skulde have sagt sig selv dengang, at - B: om de mon ikke da en eneste Gang skulde have sagt sig, at o.s.v.

Side 155 L. 6:

men han var en god Dreng - B: ja, han var en god Dreng.

Side 157 L. 34-35:

det er et vaadt Vejr - B: det er vaadt Vejr.

Side 158 L. 31:

gaa mig - B gaa med mig.

Side 159 L.32-33:

baade hvad sin høje Betydning angik og den Maade, hvorpaa han nu havde faaet den. - B: baade hvad dens høje Betydning angik, og ved den Maade, hvorpaa o.s.v.

430

Side 161 L. 19:

den Ære og den Glæde - B: den Ære og Glæde.

Side 165 L. 26:

uhyre stærk i mig - Saaledes Ms.; A: ulige stærk i mig.

Side 166 L. 29-30:

Den gamle Grevinde sad alt og nikkede - Saaledes Ms.; A: sad der og strikkede. Sikkert Sætterfejl.

Side 167 L. 32:

udenfor Diskussion - Saaledes Ms.; A: udenfor Diskursen.

Side 175 L. 4:

de Foresatte - B: hans Foresatte. - L. 22-23: hans Ben ... var brækket- Saaledes Ms.; A: hans Ben ... var knækket.

Side 176 L. 8:

saa den i sin Flugt - B: saae den i dens Flugt.

Side 177 L. 27:

atter kom igjen - B: kom igjen.

Side 181 L. 26-27:

men læste ikke i den - B: hun læste dog ikke i den.

Side 185 L. 36:

fordi jeg meget mere end dengang - Kun Ms.; Ordene synes udfaldet under Trykningen af A.

Side 187 L. 21:

ganske og aldeles - Saaledes Ms.; A: ganske aldeles.

Side 189 L. 14:

hvordan det nu end var gaaet til - B: hvordan det nu engang var gaaet til.

Side 191 L. 4:

Dagene gik - Saaledes Ms.; A: Dagen gik.

Side 193 L.25-26:

Rejser De strax tilbage [ogsaa Ms.!] - B: Rejser De ikke strax tilbage.

Side 194 L. 28-29:

denne ... den - Saaledes B; A: dette ... det.