Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

FEMTE BIND

S. 4, om Tidspunktet for Nedskrivningen af Visitatsbogen se Tilføjelsen V, S. 240.

S. 8-9, Bilag 5, Udg. S. 100 f.] læs Udg. S. 109 f.

S. 14 L. 8. hehoff] læs behoff.

S. 34 L. 22. neye] forklaret i Noterne (S. 160) som "bøje sig" = knæle; snarere = bøje Hovedet; jfr. Chr. Pedersens Messebog: alle menniske som neruerendiss ere men messen sigiss de skulle bøye deriss knæ och neye met deriss hoffuit saa tit som de høre ihesu naffn". (Chr. P. Da. Skr. II. 462). - Den her omtalte Sæd har holdt sig til vore Dage, if. en Oplysning, jeg har modtaget fra Pastor J. Nellemann, Ulbølle, der meddeler: "da jeg var Præst i Rødding m. m. ved Viborg 1910-15, fik jeg at gøre med et gammelt Ægtepar (Manden var 94). Naar jeg tog dem til Alters eller læste for dem og nævnede Jesu Navn, gav de en Reverens, ikke ved at knæle, men ved, siddende paa deres Pladser, at nikke med Hovedet, hvorimod denne Reverens aldrig kom, hvis jeg sagde eller læste "Vorherre" eller "Gud"".

S. 174 f. Note til S. 59 L. 1. Jfr. Tilføjelsen V. S. 240.

S. 176. Note til S. 61 L. 10. Jfr. Tilføjelsen V. S. 240.

S. 180. Note til S. 70 L. 27. Jfr. Tilføjelsen V. S. 240.

S. 205. P. Severinsen opfatter Lakkefoged som biskoppelig Øvrighedsperson, der stævnede Folk for Officialerne (bl. a. for Helligbrøde).

S. 206. Note til S. 124 L. 1. Jfr. Tilføjelsen V. S. 240.

S. 213. Note til S. 133 L. 6-7. at være halff borttagen betyder at være lam (Kalk. I S. 258). Tilføjelse af hand er vist overflødig.

S. 215. Note til S. 136 L. 8 f. Jfr. Tilføjelsen V. S. 240.