Palladius, Peder INDHOLDSFORTEGNELSE. (FINDES IKKE I HSET).

INDHOLDSFORTEGNELSE. (FINDES IKKE I HSET).

149 150
Præfation 25
SUMMA VISITATIONIS 26
DEN FØRSTE PART
Om kircken 27
Om taget 27
Om vinduer 28
Om guluid och stole 29
Om kirckegaarden 29
Om prædickestoelen, funten, och alteritt 30
Om prædickestoelen besynderlig 33
Om funten besønderlig 33
Om alteret besønderlig 36
En formaning til folckit att de gaa gierne til kirke och høre
guds ord
38
En anden formaning til folckit at de tage deris tiid uare 42
Den tredie formaning til folckit, att de tage deris børn med
dennem til kircke, søndage och hellige dage
49
Den fierde formaning til folckit huad de skulle giøre udj deris
sognekirke
55
Om første gierning som er att bede 57
Om den anden gierning, som er at høre gudz ord 61
Om den tridie gierning, som er at gaa thill sacramentet 62
Om viin oc brød 64
Om schrifftemaall 65
Om haad oc affuende at det skal ingen forhindre fra sacramentet 67
Om skendige leffnet at det skall iche forhindre nogen fra sacramentet 68
Om den fierde gierning som er at loffue och tache gud 69
Om den femte gierning, som er, at giffue de fattige udj kirchen 73
DEN ANDEN PART
Om sognepræsten och sognedegnen 78
Om deris gode eller onde rycte 78
Om sognepræstens embede och befalning 81
Om sognedegnens embede oc befalninge 84
En kort formaning till de vngekarle och drenge 85
En formaning till pigerne och møerne 87
En formaning till folchet at de lade dieris børn gierne komme til sogne degen 89
En formaning thill folchet, att de sette dieris børn thill schole 91
Om sognepræstens och sognedegnens vnderholdning 96
En formaning thill folchet adt de ville thiende rett 96
En formaning til folchet om høytiders och heders offer 98
Omb børneoffer 99
Om brudeoffer 99
Om quinde offer 106
Om barselqvinder, en trøst och formaning 107
Om naffnueneløße børn, en anden thrøst och formaning 108
Om iordemoder, en vndervisning och formaning 109
Om traalquinder en formaning och vndeniisning 109
Miere om iordemoder 112
Om kirchegang 112
Huorledis det skall gaa thill med kirche gang 113
DEN TRIDIE PART
Om hellige dage 116
En liden bøn om rette faste 117
Om bede dagene 124
DEN FIERDE PART
Om de fattige 127
Om helligdoms gang 130
Om testament gaffue 134
DEN FEMBTE OCH SIDSTE PART
Om nogle andre nødactige artichler, bøger, bandt etc. 136
Om bøgger 136
Om band 136
Om ecteskabs sager 140
Om hoerfolch, baaler och skiørleffnedtz folch 140
Om samkomme 143
Om sognesteffuene 144
Om calente 145
Om prouisten 145
Om superintendenten 146