Palladius, Peder TILFØJELSER.

TILFØJELSER.

S. 4. Muligvis kan Tidspunktet for Nedskrivningen af Visitatsbogen i den os overleverede Form fastsættes mere nøjagtigt Fortalen til Provstebogen er underskrevet August 1543. Affattelsen maa altsaa være senere end dette Tidspunkt. At den er affattet sidst paa Aaret og ikke først paa Aaret, ses af, at S. Ibs Dag (25. Juli) omtales som forbigangen "i aar" (foran S. 122 L. 10). Men da Visitatsbogen er benyttet i den 1544 ud. komne Fortale til Urbanus Regius' Bog, er det ikke sandsynligt, den er skrevet langt hen paa Aaret 44; man maa heraf slutte, at Nedskrivningen er foretaget i Efteraaret 1543.

S. 174 f. Note til S. 59 L. 1. Jfr. "Jfr. Michaels Riimværker" S. 78:

For psalterens dygd far maria ned
huær dag til sckærssildz pynæ,
Hwo henæ haffuæ tiænt, the glædhæ them wed
hwn tagher wd tyæneræ synæ,

Och ledher them ind til ewig frygd,
til gud och ænglæ klar æ:
Thet giffs for marie psalteres dygd,
læss hanum och tag thet waræ.

S. 176. Note til S. 61 L. 10. ey = ee, "altid". Meningen er; "der gror jo altid flere Havrestraa af én Kerne".

S. 180. Note til S. 70 L. 27. Jfr. Daniel 3.so; Benedidte omnes volucres coeli Domino, laudate et superexaltate eum in sæcula (Vulgata).

S. 206. Note til S. 124 L. 1. Udtrykket henviser til Luk. 14.23.

S. 215. Note til S. 136 L. 8 f. Til Oplysning dels om Betydningen dels om Sprogbrugen af Kirkeko, Jernko, Jordeko kan foruden de anførte Steder henvises til Chr. 4.s Reces 1643 (Danske Kirkelove III 302), Feilbergs Ordb. II. 62 og IV. 249 m. Henvisninger, Sal. Konv.2 XIII, 38, Hages Haandb.3 S. 55, Vid. Selsk. Ordb. III. 163, Kaikars Ordb. II. 448, endvidere C. D. Hedegaard, Den danske Kirke- ell. Geistl. Ret II. 1079, Saml. t. Fyns Hist. og Topografi V. 302 og Osterssøn Weylle, Glossarium Juridicum (1652) S. 443.