Palladius, Peder 4. 1548, 11. August. Peder Palladius og Johannes Machabæus til Kong Christian III.

4. 1548, 11. August. Peder Palladius og Johannes Machabæus til Kong Christian III.

Dei gratiam et pacem per Jesum Christum. Hogborne fyrste, stormectige konning, aller kæriste, naadigste herre, werdes eders konninglig maiiestatt, at wille wide, at effter eders naadis høymectigheds bef alning, sende wy til e. k. m. vdj all vnderdanninghed, her hoss liggendis, en scrifft, vdj huilcken wy haffue kortelige forfattet nogne faa article, som effter wort tøcke, kunde wære relige sager til, huor faare, den bog, som kallis Interim, icke bør att annammis, heller hollis for fulde, vdj maange steder, som findes vdj [sa]ndhed, att wære den hellige troes articler oc wor christelig lærdom, oc den sande christelig religion til mode, saa at wy kunde icke met en god samuittighed tilraade, at den skulde wid magt hollis, men wille altid, vdj all vnderdanninghed, som wy displigtuge ere, wære redebaane til, naar e. k. m. høymectighed oss tilsiggendis worder, at forsuare oc met skel oc scrifft fordagtinge samme article, som wy haffue kortelige til sammen screffuit mod den bog Interim, oc wille ocsaa gierne, || der vdoffuer lide, huad oss kan tilkomme, oc offuergaa, aff guds tilladelse, thi, sandheds bekendelse, effter guds salig ord, oc til guds ære, bør alle guds wduolde børn oc fattige christne mere at holle for øyene end alt det, som de kunde haffue kæreite her paa jorden, huor faare, wy ere ocsaa glade vdj herren, oc tacker hannem, for den store naade, som han haffuer begaffuet e. k. m. met, vdj hans hellige ord, oc effterdi wy ere wisse paa, att e. k. m. icke wil træde fra guds sandheds bekendelse, wille wy icke afflade at bede gud inderlige oc alle tide, at han for sin kære sønss wor herris Jesu Christi skyld, will [io] mere oc mere bestyrcke e. k. m. met hans guddommelige oc naadige bistand i alle fristelser bode til liff oc siell, til hans glori oc ære. Aller kæriste naadigste herre, sende 252 wy ocsaa til e. k. m. her hoss, den bog, Interim, oc deris betencken aff Wittenberg, som e. k. m. luod oss antworde, men til docter Peiter Capiten, e. k. m. medicum, oc wor rectorem, skickke wy en wider forklaring, oc vnderuisning, paa || de article, som wy haffue kortelige, forfattet i den scrifft til e. k. m. huor aff e. k. m. kan fornemme ydermere beuisning, til huer artickel i den lille scrifft, som ellers for sin korthed, er baer, oc icke nock, met skel oc scrifft bekrefftet, som det seg wel byrde, der som e. k. m. icke hagde begerit det, paa det aller korteste. Wille wy altid gierne lade oss finde redebaane, effter e. k. m. høymectigheds willie oc befalning, met wor fattige vnderdanninge tieneste, som wy displictige ere, e. k. m. liff, siell, statt, oc regimentt den euige gud befalendes, screffuit vdj e. k. m. [ki]øbsted Kiøbenhaffn anden dag effter [s.] Lauris dag guds aar mdxlviij0.

E. k. m. høymectigheds
vnderdannenge
tienere
Petrus Palladius Joannes Machabeus

Udskrift: Hogborne fyrste oc mec[tige] herre, her Christian, [met] guds naade, Danmarks, Norrigis, Wendis oc Gottis konning, hertug vdj Slesuig, Holsten, Stormarn, och Ditmersken, greffue vdj Oldenborg, oc Delmenhorst, sin kæreste, naadigste herre,
Paa Omslaget: Ad manus proprias serenissimj regis.

(Original i R. A. Brevet er skrevet af Palladius; Johs. Machabæus' Underskrift er egenhændig. Danske Kancelli. Indlæg 18/8 1548. (TidHgere Signatur: Breve til danske Konger fra lærde Mænd Fase. 3.). 2 Papirsegl bevarede. Lakunerne udfyldte efter Aftrykket i "Dänische Bibliothec", Copenhagen 1745. VI, 192 ff. - Ogsaa udgivet i Schumacher, Gelehrter Männer Briefe III, 128 ff.