Palladius, Peder 9. 1552, 5. Januar. Peder Palladius til Kong Christian III.

9. 1552, 5. Januar. Peder Palladius til Kong Christian III.

Dei gratiam et pacem per Jesum Christum. Hogborn første, stormectige, herre oc konning, aller kæriste naadigste herre, eders kongelig maiestat, sampt wor naadigste frw dronning, oc de onge herrer, mine naadige herrer, *

259 ønsker ieg e. k. m. vnderdaninge tienere, it saligt nyt aar, vdj wor herre Jesu Christo, oc icke dette tilkommendis aar alene, met monge flere, wed en languarende lycksalighed, til siel, liff, stat regement, oc all welferd, vdinden guds naadis hielp, trøst, beskermelse, oc euige bistand imod alle fristelse oc fare, amen. Aller kæriste naadigste herre' werdis e. k. m. at wille wide, at fra den tid, e. k. m. scriffuelse oc høymectige befalning, kom til e. k. m. vnderdanninge tienere, doctorem Joannem Machabeum oc mig, wilde icke wor førlighed sig saa begiffue, at wi kunde skicke oss, effter e. k. m. høymectigheds willie oc befalning, forhaabendis || oc bedendis ydmygeligen, at e. k. m. wil holde oss, det, til gode for guds skyld, effterdi at det er icke skeet aff nogen wor forsømmelse eller wlydighed, det kende gud almectigste, werdis e. k. m. at wille wide, at doct. Machabeus oc ieg komme saa offuer ens, met huer andre, at hand wilde tage d. Osiandri wildfarende artikler faar, oc scriffue imod dem, oc at ieg skulde løbe bogen igennem, oc beuise at den er bygget paa en løss fundament oc grunduaal, huilcket ieg haffuer giort, effter som denne tids leylighed wilde begiffue sig, oc forskicker ieg det, her hoss, til e. k. m. vdj all vnderdanninghed, men min fattige ydmyge bøn, at hues der er vdj forsømmit, e. k. m. wil werdis til, at holde mig det til gode paa denne tid, ind til ieg faar e. k. m. høymectighedz willie der om, ydermere til kende, da wil ieg ocsaa ydermere oc fliteligere beskicke mig der effter, vdj all vnderdaninghed, aff min fattige formue, som ieg displictig er. ||

Haffuer ieg tegnet de steder, som d. Osiander bygger sin wildfarende mening paa, paa det at de kunde disbedre findis vdj hans bog, formaar ieg, at doct. Machabeus gisfuer e. k. m. til kende hans skrøbelighed oc forhindrelse, huor faar hand kand icke nu forskicke til e. k. m. det som hand haffuer taget sig faar at scriffue, thi hans hoffuit wil icke end nu staa met hannem, forhaabendis at det skeer dog, met det første, der faar tyckte hannem gaat 260 were, at ieg sende dette faar hen, til e. k. m. ind til hand kand faa sendt sit effter, met det snariste. Wor herre Jesus Christus beuare sine vduolde fra falfk lerdom oc holle dem wed sin rene oc salige ord vdinden it retsindigt oc christelig leffnet amen. Eders kongelig maiestats, siel, liff, stat, regement oc all welferd gud almectigste befalendis til euig tid amen.

Haffniæ in profesto epiphaniæ dominj anno dominj mdlij0.

Eders kongelig maiestatts
vnderdanninge tienere
Petrus Palladius.

Udskrift: Hogborne første, stormectige konning, konning Christian, met guds naade, Danmarcks Norrigis, Vendis, oc Gottis konning, hartug i Slesuig, Holsten, Stormarn, oc Dytmersken, greffue vdj Oldenborg oc Delmenhorst, sin aller kæriste naadigste herre. - Ovenover Udskriften med en anden Haand: Hier bei auch doctor Machabeus schreiben, - og med en tredie Haand under Udskriften: Doct. Palladij schreiben sein bedencken vf des lesterers Osiandrj buch betreffen. Product. Drottningburg den 28 Januarij Anno 52.

(Egenhændig Original i R. A. Danske Kancelli. Indlæg 5/1 1552. (Tidligere Signatur: Breve til danske Konger fra lærde Mænd. Fase. 4). 1 Papirsegl bevaret. - Udgivet i "Dänische Bibliothec" VII, 165 f. og i Schumacher, Gelehrter Männer Briefe, III, 131 f.)