Palladius, Peder 13. Uvist Aar. Peder Palladius til Kong Christian III.

13. Uvist Aar. Peder Palladius til Kong Christian III.

Nade och fred af gwd fader wed Jesws Christus allder kereste nadigeste1 here kongeljge maiestat werdis ad wille wyde, ad meg er komen en tyden till øre j yaftis om e. k. m. tyener abeden af Hellne kloster ad noglle wylde støde dem paa hans lefniid for hand er gyft wdj herren, ljge som thet ware j papisterj och icke matte skee met gwds lof, och wylde der fore skille hanem wed thet som eders k. m. hafwer nadeljge wnt hanem och met e. k. m. segell och bref stadfested hanem j syn ljfs tyd som yeg hafwer hørt saa gyfwer yeg e. k. m. wd j alld wnder danighed til kende myn arme frøct der om ad thet skall wille gyfwe et skrig och rof och saa wden lands hen till woris præceptores witenbergenses och andere, ljge som e. k. m. wylde nof lade falde helder bort tage deres ecteskaf som hafwer forlat dyefelsens wesen och lefnet, och gyfted dem wdj heren efter hans helige och salige ord hwilked der wil wiseljgen gøre skade paa e. k. m. gode røcte, och wdj anden made, om e. k. m. løfte segeli och bref som hanem er *

264 gyfwet, men hwis thet er icke som yeg hafwer och hafwer hørt eders k. m. wiljg daa for gwds skølld holde meg thet til gode tagendis løn af gwd hanem e. k. m. befalendis til

ewige tyd amen.

e. k. m.
wnderdanige
tynere
Petrws Palladiws
ægrotwss.

Paaskrift med Knud Gyldenstjernes Haand: Dochtter Peders suplykads.

(Original i R. A. Danske Kancelli. Indlæg "c. 1540". Skrevet med en Haand, der stammer fra Heine Kloster, se Noterne ndf. S. 268. Uden Udskrift eller Spor af Segl. - Afskrift i L. Harboes "Palladiana". Ny kgl. Saml. 40 2710. Vol. III. p. 194. Udgivet i Theologisk Tidsskrift IV. 1840, 186.)