Kaalund, H. V. Fulvia

Bemærkning til 2den Udgave.

Nærværende Omarbejdelse indskrænker sig ej blot til væsentlige Forandringer i Stykkets ydre dramatiske Bygning, ogsaa i Handlingens Motivering saavel som i Fremstillingen af Hovedpersonernes Karakterer har jeg her tilstræbt en større Klarhed og en fyldigere Udvikling. Dette vil selvfølgelig fremgaa af en Sammenligning mellem denne og den foregaaende Udgave; dog tror jeg selv at burde gjøre opmærksom herpaa, for at den Del af det ærede Publikum, der alt har interesseret sig for dette mit Drama i dets første, tildels kun skitserede Form, ikke skal ansé det for overflødigt at kjende det i dets nye - som jeg haaber, forædlede Skikkelse.

I Marts 1881.
Forfatteren.