Jacobsen, Jørgen-Frantz Uddrag fra Nordiske Kroniker

At alle færøske Børn bør lære Dansk er en given Sag. Dette Punkt er der ingen Uenighed om, og i alle fæøske Skoler gives der et forsvarligt Antal Dansktimer. Det er efterhaanden ogsaa blevet gennemført, at Børnene lærer at læse og skrive deres eget Sprog. Med Hensyn til Undervisning i Dansk og i Færøsk er der saaledes gjort Ret og Skel til begge Sider. Stridsspørgsmaalet er, om selve 160 Undervisningen i de forskellige Skolefag bør ske paa Færøsk eller paa Dansk.