Holberg, Ludvig Værker i tolv bind 9: Niels Klim

ABELINS TILLÆG

Niels Klim levede indtil Aaret Sexten Hundrede Fem og Halvfemsindstive. Hans ustraffelige Liv og gode Opførsel giorde ham elsket af alle. Dog var Præsten ved Korskirken undertiden fortrydelig paa ham, for hans store Alvorligheds Skyld, hvilken han meente kom af Hovmod. Men jeg, som kiendte Mandens Tildragelser, undrede mig meget meer over den Beskedenhed, Ydmyghed og Taalmodighed, hvormed han, som havde været Monark over saa mange Riger, forrettede dette ringe Embede. Af andre derimod, som ikke kiendte hans forunderlige Forvandling, kunde han ikke undgaae at mistænkes for Stolthed. Saa længe hans Kræfter tillod det, pleiede han ved visse Aarstider at stige op paa Bierget, og see stivt ned i den Hule, hvoraf han var opkommet. Hans Venner have bemærket, at han pleiede altid at gaae fra den med taarefulde Øine, og derpaa lukke sig inde i sit Studerekammer, for at være eene den hele Dag. Hans Kone har ogsaa bevidnet, at hun ofte har hørt ham snakke i Drømme, om Krigshære til Lands og Vands. Eengang gik hans Sinds-Adspredelse saavidt, at han lod Stiftamtmanden af Bergen befale, strax at komme til sig. Hans Kone meente, at denne Fortumling i Hovedet kom af hans alt for store Lyst til at studere, og var derfor meget bange for hans Sundhed, som hun troede maatte lide derved. Hans Bibliothek bestod meest af politiske Bøger, og da man troede, at disse ikke saa lige passede sig for en Klokker, blev han i denne Henseende lastet af adskillige. Af denne Reisebeskrivelse er der kun eet eeneste Exemplar, skrevet med Forfatterens egen Haand, 268 og dette er i min Forvaring. Jeg har ofte havt i Sinde at udgive dette Værk i Trykken; men adskillige vigtige Aarsager have hindret mig fra denne Beslutnings Udførelse.