Holberg, Ludvig 177. Fabel Oeconomisk Raad.

177. Fabel Oeconomisk Raad.

En ung Person, hvilken en anseelig Capital engang var tilfalden, raadførte sig med en Philosopho, hvorledes han sine Midler best kunde anvende. Den viise Mand svarede ham dertil: Søg at conservere din Capital, og anvend alleene Renterne paa din egen sømmelige og fornødne Underholdning, og giv til Fattige hvad som af Indkomsterne kand være tilovers: Thi, hvis du enten fordøyer, misbruger eller ikke bruger dine Penge, bliver de dig heller til Fordærvelse end til Nytte: Han bestyrkede denne Lærdom ved saadant Exempel: En Mand efterlod en anseelig Capital til tre Sønner: Den ældste, hvis Hoved-Begierlighed var Rang-Syge, lod Penge udi Hobetall løbe, 423 og ved umaadelig Gavmildhed banede sig Vey til en Æres-Titel efter en anden; saa at ligesom han tilvoxede udi Rang, saa aftog han udi Pungen, og saaledes holdt ved indtil han gandske nøgen kom udi den første Classe, hvorudover man lignede ham ved en Grav, hvilken jo meer den fratages, jo større bliver den. Den anden Søn, som havde Tilbøyelighed til Vellyst, anvendte sine Midler paa Overdaad og Fraadserie, hvorved Legemet blev fordærvet, og en hastig Død derpaa fuldte. Den tredie, hvis HovedPassion var Gierrighed, arbeydede alleene paa at forøge sin Capital, og at legge Dynge til Dynge, giorde ingen, end ikke sig selv tilgode, saa at, ligesom Penge-Posen hovnedes, saa indsvandt hans Mave-Pose. En Poet giorde over disse tre Personer saadant Grav-Skrift: Herunder hvile trende Brødre, hvoraf den eene døde af Rang-Syge, den anden af Mad, og den tredie af Sult.