Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Og dog seer Du roligt paa hvorledes Løgn og Uretfærdighed hersker i Verden, og kjæmpe for at slaae Sjælene ihjel, Du veed at selv Frihedens hellige Navn misforstaaes og misbruges, saa det bliver et Vaaben i Tilintetgjørelsens Haand, og et Skjul for Despotiet, Du seer Milioner af Dine Brødre gaae tilgrunde i Kampen for Sandhed og Ret - og Du betragter det som en anden Comedie, finder at. »det er en interessant Tid at opleve« - men at det i mindste Maade kommer Dig ved, at Du kunde have andet at gjøre, end at sidde i en Sopha og see til, falder Dig naturligvis aldrig ind. Hvorfor ere vi da Mennesker, uden for at deltage i Menneskehedens Kampe og Interesser? - Kanskee for at lave Mad og stoppe Strømper!