Falster, Christian Uddrag fra LÆRDOMS LYSTGAARD ELLER ADSKILLIGE DISCURSER ANDEN PART

d) Begge de nævnte mænd, grev Henrik VI af Reuss-Plauen og grev Roehus Friedr. Lynar (1708-81) trådte senere i dansk tjeneste. Den første blev siden amtmand i Sorø og overhofmester ved akademiet. Den sidste blev opdraget i huset hos den førstnævntes fader, trådte 1733 i dansk tjeneste og udnævntes 1735 til gesandt i Sverige. Angående hans senere betydningsfulde diplomatiske løbebane kan henvises bl. a. til Hist. Tidsskr. 4. R. IV, 537-633. Familiens stamslot i Toscana hed Linari, og det er denne form af navnet, Falster anvender. Påfaldende er den af Falster anvendte navneform: Reus-Henrik VI i steden for Henrik VI af Reuss.