• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Philocosmi Indfald ved Giennemlæsning af Philodani Undersøgelse, Philopatreias angaaende. Medeelte en god Ven paa Landet.

Philodani Tanker over Philocosmi Betænkninger.

Philodani Undersøgelse af Philopatreiases Anmærkninger. 1ste Hefte.

Philodani Undersøgelse af Philopatreiases Anmærkninger. I. Om Rettergangen. II. Om Geistlighedens Indkomster. IIdet og sidste Hefte.

Philokalus om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af Upartisk Undersøgelse om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Philomusus om Stiftelser.

Philomusus om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Philomususes Lykønsknings Brev til sin Velynder og Ven Herr Mag. Nicolai Edinger Balle […] nu beskikket til ordentlig offentlig Lærer i Gudslæren ved Universitetet i Kiøbenhavn.

Philonorvagi velmeente Tanker, til veltænkende Medborgere. Udgivne i Trykkefrihedens første Aar.

Philopatreias alvorlige Palinodie eller Poenitentze-Prædiken over hans trende Anmerkninger om de dyre Tider og Handelens Svaghed med videre. Skreven i Kiøbenhavn d. 15. Dec. 1770. og efter Forlangende ved trykken udgiven.

Philopatreias første Fortsættelse, indeholdende fire Anmærkninger. 1. Om Handelen. 2. Om Krigsstanden. 3. Om Tingsvidners Førelse. 4. Om Videnskabernes Opkomst- Skrevne i Kiøbenhavn 1770

Philopatreias tredie Anmærkning om Geistlighedens Indkomster, med andre nye Anmærkninger formeeret og fra Landet indsendt af P.B.G.

Philopatreias trende Anmærkninger 1. Om de dyre Tider og Handelens Svaghed. 2. Om Rettergang. 3. Om Geistlighedens Indkomster.

Philopolis eller Borgerens Ven om Kiøbstæderne

Pilati Livs- og Levnets-Beskrivelse fra hans første Ungdom op, indtil han blev Dommere. Med hosføiet Register eller Catalogus paa adskillige rare Sager, som ved offentlig Auction bleve bortsolgte, deels efter Pilati, deels efter Herodes Død i Jerusalem. Beskrevet af en Gallilæer, og til Trykken befordret af en spansk Munk, og af Spansk igien paa Dansk oversat af F*****. [F.C. Scheffer]

Placat, hvorved Grev Struensee giøres fredløs [Luxdophs kopi i håndskrift]

Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

Plan til en aarlig staaende Penge-Løn for Præsterne overalt paa Landet i Dannemark. Forfattet og paa allerhøieste Steder for meer end to Aar siden insinueret af en Præst i Siellands Stift, men nu med Autors Tilladelse til Trykken befordret af Comphilopatreias.

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

Poenitentse Taarer til at slukke det svagt luende Offer, eller Apologie for Oden til Paul Vendekaabe.

Poetische Gedanken über der Höllen-Macht, in welcher Graf Struensee Geherrscht, und ferner herrschen wollte wie auch Ueber den Nichtigen Lügen-Grund der Tohren Die da Spechen, est ist kein Gott

Poetisk Beskrivelse om smaae Gadernes Ødelæggelse samt den store Skade som sammesteds skeede Natten til den 18de Januarii 1772. Sangviis forestillet under sin velindrettede Melodie.

Poetisk sandfærdig Efterretning om de Fire Statsfangers Gebærder, Ord og Levemaade i Arresten.

Poetiske Tanker om Forræderne. Af Philopatreias Junior.

Politiske Grundregler eller Konsten at regiere.

Politiske Spille-regler for de tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene.

Portrætmaleren: om den Indbildte.

Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Prestens Lære-Digt i Anledning af Philopatreias Anmærkning: om Geistlighedens Indkomster med vidtløftige dog ey overflødige Noter

Pro Memoria imod [Oeders] Raisonnements over Enke-Casser; visende Land-Militair-Etatens Pensions-Casses Prærogativ frem for den i Forslag bragte Contributions-Casse.

Pro Memoria til Philopatreias fra Mag. Johann Arnd Dyssell. Den Kongelige nye Opfostrings-Stiftelse til Bedste. Sandby i Lolland d. 5. Jan. 1771.

Pro Memoria til den vanartige Æbeltoft, eller Forfatteren af det forhexede Drengebarn, sammensat af Tiener-Lauget.

Prædiken over Høimesse-Texten paa den almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 Dec. 1773.

Prædiken paa den fierde Søndag efter Nyt-Aar over Evang. Matth. 8,1-13. holden for Garnisons-Meenigheden i den Herre Zebaoths Kirke til hellig Erindring af den store Tildragelse som den 17de Jannuarii sidstafvigte var foregaaet paa det Kongelige Slot Christiansborg.

Prøve af Danske Tanker og Ord, Skrevet i Anledning af den Tydske Bonasse af Haandverksmanden i Den Patriotiske Tilskuer No. 163.

Pseudo Apollo Comedie i en Act. Opført første gang paa Kiøge Skueplads.

RECENSION over de i No. 1 af Blandingerne indeholdte Materier [No. 1-4]

Raisonnemens over Kiøbenhavns Universitet. Af Forfatteren af Upartisk Undersøgelse. om de academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Rede an dem hohen Geburts-Feste Seiner Majestät des Königs von Dännemark Christian des Siebenden den 29sten Jenner 1772 in einer Jüdischen Versammlung in hebräischer Sprache gehaltenm von Hartwig Weßely und nachhero von denselbem übersetzt.

Reflection til høiere Decision af en gammel Patriot.

Replique paa de Atten Brøggeres Notice de Dato 13 November 1770. til høyere Omdømme nedlagt af Christian Bagge.

Retskaffenhed og Oprigtighed, Gudsfrygt og Religionens sande Væsen og Hoved-Sag. afhandlet i En Præken paa tredje Søndag efter Nyt-Aar. [Trinitatis Kirke]

Rigernes Bøn til Kongen, at Han vil handhæve det Gode, men afhielpe det Onde, som under Struensee er stiftet, paa Allerhøjstsammes Fødsels Dag den 29de Januarii 1772.

Samling af Forordninger og Anordninger angaaende Brølluper og Liigbegiængelser i Kiøbenhavn.

Samling af de Kirke-Psalmer, som bruges ved Skriftemaal her i Viborg; tilligemed Bønnen, som til at læses paa samme Tid, af Biskoppen er forfattet, efter Ministerii giorte Forslag og Begiering.

Samlinger, Udgivne af Peter Friderich Suhm. 1. Bind 1. Stykke,

Samtale i de Dødes Rige, imellem den gamle Erke-Bisp Absalon og en nylig afdød Dansk Historicus.

Samtale imellem Einar Jermonsøn og Reiar Randulvsøn paa Opland i Aggerhuus-Stift i Norge.

Samtale imellem Greverne Brandt og Struense.