• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Nouvelles extraordinaires de divers endroits numero X du mardi 4. Février, 1772,

Nye Plan til Forbedring af Studenternes Vilkaar, forestillet i Breve til Hr. Raadvild. Skreven i Pressens Friheds-Alder den 7de April 1771.

Nye Prøve af Skrive-Frihed.

Nye Tanker over Indholden af Philopatreias Anmærkninger.

Nye danske Historier til Tidsfordriv for vore danske Fruentimmer, indeholdende en Samtale imellem Dyrene, angaaende Strutsens Forseelse imod Løven og hans Familie.

Nye- og Siælebodernes samt Wartovs Matroners retmæssige og ivrige Harme over Greverne Struensee og Brandt og deres Complot, samt alle deres Vota samlede til at fælde Dom over dem.

Nyeste Beskrivelse over Hun-Cantorernes Udfeyelses-Fest paa den Extraordinaire Flyttetid i deres Gader som skede ved Creti og Pleti, om Natten til den 18de Jan. 1772. […] Kan af Liebhavere synges som Jephtas Viise

Nyeste Beskrivelse over Hun-Cantorernes Udfeyelses-Fest paa den Extraordinaire Flyttetid i deres Gader som skede ved Creti og Pleti, om Natten til den 18de Jan. 1772. […] Kan af Liebhavere synges som Jephtas Viise.

Nærmere Afhandling betreffende De 18 Bryggeres Notice de Dato 13 November 1770. Sandheden til Ære, de forurettede og underrykte til Opmuntring og Imitation, men de hemmelige Voldsmænd og Forurettere til Skræk og Afskye, forfattet af Christian Bagge.

Nærmere Betragtninger af Philokalus. Om Studeringers nærværende Tilstand og bedre Indretning. I Anledning af Raisonnemens over Kiøbenhavns Universitet.

Nødvendige Erindringer til Forfatteren af Skriftet om Helvedes Evighed og Arve-Synden ved en efter Skriften tænkende.

Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa Grev Brandts Vaaben.

Nøiagtig Afbildning og Udtydning paa den forige Græv Struenses prægtige Vaaben.

Nøiagtig og paalidelig Efterretning om de fattige Syge eller Pleie-Patienter paa Christianshavn, i de første fire Maaneder efter Pleieanstalternes Begyndelse, […)

Nøjere Underretning om Børge Olsens Syn og Tanker om Hemmeligheder, med nogle flere Syner udi et Brev til hans Sønne-Søn Ole Børgessen.

ORTOPHILI Tanker over Lægevidenskabens nærværende Tilstand og nødvendige Forbedring i Dannemark og Norge skrevne den 19. Octob. 1771.

Ob Hostem Patriae Devictum A.D. XVII. Ianuarii MDCCLXII.

Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Ode til den fuldkomme Akteur, som et velfortient Æreminde over den nyelig afdøde Herr Geert Londemans udødelige Fortienester ved det Kongelige Danske Theater.

Offentlig Forsonings-Brev til det i høieste Maade forurettede danske og norske Folk; skrevet af den forrige Kabinetsminister Græv Johan Friderik Struense i hans Fængsel. [pagineret 17-32]

Ole Smedesvends Begrædelse over Rissengrød. Af Ham selv.

Om Dagen den syttende Januarii 1772. Ved T.R**. Efter Befalning trykt.

Om Danmarks og Norges Tilstand i Henseende til Handelen.

Om Handelens Rettelse og Forbedring efter Rigernes Tarv. Ved egne og andres Erfaringer eftertænkt og skreven ved EVEN WALO.

Om Oeconomien, særdeles Norges. Af Peter Friderich Suhm.

Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed, baade i og uden for Huusene, dog alene meent det, som tiener ikkun til ufornøden Pragt og Stads.

Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed.

Om Philopatreias trende Anmærkninger. I et Brev til en Høi Herre fra F***g.

Opdagelser til Brændeviins-Laugets Opkomst og Floer, med samt de smaae Kiøbstæders og Kroernes paa Landet. 1.) Foreenet med det gandske Riges Velfærd. 2.) Told-Intradernes Formeerelse. 3.) Kiøbmands-Tallet og Danske Skibes Mængde at faae fordoblet. 4.) Om Korn-Tyven i Dannemark, Aarsagen til den dyre Tid. 5.) Aarsag til dyr Tiid i forrige Aar. 6.) Dito om Smørret. 7.) Svar til de, som har skrevet for Præsterne. 8.) Om Comoedie-Huusets Nytte. 9.) Om Bryggerne. 10.) Svar til Hr. Philopatreias paa hans 2den Deel.

Oplag af vor priisværdige Skribent Hr. Conferentsraade SUHMS Kostbare Skrift til Kongen, med et kort ECHO fra de norske Fielde […] Til Trykken bekostet, og alle Exemplarer gratis til Publikum uddeelet Autor til velfortient Ære; af B.F.

Opmuntring til Guds Priis for Nordens Glæde i October Maaned 1774, da alle troe Undersaatters Ønsker forenedes for Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderich og Hendes Høifyrstelige Durchlauchtighed Sophia Friderica.

Overkiolernes forunderlige Hendelser En Roman.

Patrioten eller den gode Borger. Efter Begiering oversat af P.T.W [Peder Topp Wandal]

Patriotens billige Klagemaal over utæmmet Horeries farlige Virkning i en Stat.

Patriotisk Afhandling, om Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse. Skrevet i Anledning af ARGI No.19 af En Reenligheds Elskere.

Patriotiske Breve til Adskillige om 1.) Een States Gield. 2.) Samme Materie. 3) Skovenes Aftagelse og Opælskning. 4.) Hoverie. 5.) Bønder-Gaarders Udfløttelse paa deres Mark Deele. 6. Consumption og Brændeviins-Brænderiet i Kiøbstæderne udenfor Kiøbenhavn

Patriotiske Erindringer ved det uden vedbørlig Authorisation oprettede General Commissions Directorium.

Patriotiske Tanker I Anledning af Tal-Lotteriet. Skrevet den 1ste Martii af Philoplebis.

Patriotiske Tanker over Fædrenelandet til nøiere og nærmere Undersøgelse og Eftertanke, hidsendt af Or*t*ng, uværdig Sogne Degn til nye Lars Kirke paa B*r*h*lm.

Patriotiske Tanker udi Anledning af et Skrift, kaldet: Korte Betragtninger over Hoveriets Afskaffelse i Danmark.

Penge er bedre end Forstand og Lærdom: Forestillet i en kort Afhandling holden som en Oration paa det øverste Auditorio i **** af Hieronimus Dumrian Professor i Æde-Kunsten og Magister i Hykle-Videnskabet – strøede som de sidste Blomster paa Graven af den berømte Skoebørste som opslidt af Alderdom, døde af Svindsoet først i den sidste Maaned, offererede til trøst for dens forladte Arvinger som ved Stervboets Aabning fandt intet, uden et gandske tyndslidt Haab, og en Hierne af Flor med mange Huller paa, i hvilken var en hoben Krøllhaar.

Philagreias Anmærkninger indeholdende hvorledes Bondens Vilkaar uden nogens Fornærmelse best kan forbedres.

Philalethi Patriotiske Anmærkninger over Hr. Philopatreias Afhandling om Geistlighedens Indkomster

Philantropos om Qvaksalvernes Skadelighed i en Stat, Tegn hvorpaa man kan kiende dem fra de sande Læger, og Middel til at udrydde dem.

Philets Forslag om Pebersvendene, som vist vil blive iværksat.

Philo Dano-Norvagi oprigtige Tanker til bedste Eftertanke udgivet i Trykkefrihedens 8de Maaned i Norge.

Philoaletheias Grundige Anmekninger over Endeel af det, Philopatreias har skrevet om Geistlighedens Indkomster i Dannemark og Norge.

Philocleresias Anmærkninger, over Philopatreias Anmærkning om Geistlighedens Indkomster.

Philocosmi Betænkninger over adskillige vigtige Politiske Materier, i Anledning af Philodani Undersøgelse, meddeelte en god Ven paa Landet.

Philocosmi Brev til Philodanus, som Svar paa hans Tanker over Philocosmi Betænkninger.