• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Det tredie kritiske Brev til Philopatreias, om hvad der blev forbigaaet i det første, og kunde ikke rummes i det andet, samt om hvad der af u-patriotiske Sættninger, findes indført saavel i hans trende Anmærkninger, som i hans Fortsættelse. Skreven i Klerkerup [...] den 11 Martii 1771. Fra Philodaneias.

Det ulykkelige Udlæg, som skeete uden Dom og Execution Natten imellem den 17 og 18 Januarii paa de 56 Ponse-Contoirer og Ølkippere, samt Betienternes Ubarmhiertighed imod det smukke Kiøn, som giorde Forretningen.

Det vigtige Spørsmaal om Kornets frie Ud- og Indførsel, undersøgt efter Naturen og Historien. Oversat af P. T. W. [P.T. Wandall]

Die Bücher der Chronica des Grafen Struensee, […] aufgezeichnet von Ismael Nerias. Vorsänger in der Synagoge.

Die richtige Freude der Christen über die göttliche Vergeltung des Bösen. Eine Predigt am 4ten Sonntage nach Neujahr, […] vor dem Könige und den Königlichen Herrschaften in der Christiansburger Schlosskirsche gehalten

Discours imellem en fremmet Reisende, en Officer og en Borger ved Navn den Tænkende. Handlende 1. Om de høie Priser paa Brød og Fødevahre, 2. Om det Fattiges Væsen, 3. Om Skifter, 4. Om Procuratores Antal for Underretterne, 5. Om Gade Løgter, 6. Om Gade Vægterne.

Doct. B. Münters […] Taksigelses-Prædiken holden efter Kongelig Allernaadigst Befaling paa 4de Søndag efter Nyt-Aaer over den store Guds Hielp, som er beviist Kongen og hans Folk.

Dom udi Sagen

Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Enevold Brandt. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772.

Dom, afsagt af den anordnede Inquisitions-Commision paa Christiansborg Slot, den 25. Aprilis 1772 over Johan Friderich Struensee. Med den paafulgte Kongelige Approbation af 27. Aprilis 1772.

Dronning Caroline Mathildes Afskeeds-Tale til det Danske Publicum med Publici Giensvar.

Dronningen for Fuglene, eller Nattergalens Afskeds-Sang fra Rosenborg Have.

Dronningens Eftermæle for den 17de Januarii 1772.

Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie. Af det Italienske.

Dännemarks glückliche Aussicht in die Zukunft bey seinem jetzigen Dankfeste. Am 1sten December, als dem allerhöchstverordneten allgemeinen Dank-und Bet-Tage, seiner Gemeine vorgestellet […] an der Christ- und Garnisons-Kirche in Rendsburg.

Dætte Brøv tæ men kære Las Nilsen fraa Mætte Jensdotter […]

Døden i Gryden. Eller Grev Struensees sidste Tale fra Skafottet til den Danske Nation. Tillige med hans Afskeeds-Vise fra Verden, under Melodie: Hiertelig mig nu længes etc.

Døds-Sang i Anledning af de to Danske Grevers Johan Friderich Struensees og Envold Brandts Henrettelse som skeede, efter Forhør, Overbeviisning, Bekiendelse og Dom, Tirsdagen den 28 April 1772., da denne allerretfædigste Execution gik for sig. Gud bevare ethvert Menneske fra saadan Død! Under Melodie: Naar min Tid og Stund er for Haand.

EPHEMERON, eller det gamle døende Insect.

Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag.

Efterretning om den […] Norske Bonde Niels Justesen Ejdet, hans ugemeene Flid og Vindskibelighed, samt den anseelige Belønning, hanem er bleven tilsendt […]. Er først bleven indført i de Patriotiske Skribenteres Magazin i Kiøbenhavn […]

Ein Brief über die Anmerkungen.

Ein Vermahnungs-Brief von dem Generalsuperintendenten Struensee, an seinen Sohn dem Grafen J.F. Struensee.

Ein original Brief an den Grafen J.F. Struensee von seinem Vater.

Eine wahre und ungeheuchelte Gottesfurcht als das sicherste Mittel ein Reich aufrecht zu halten, Vorgestellet in einer Rede am verordneten allgemeinen Danksagungs- und Gebetsfeste auf den 1. December 1773.

Eines Greisen und teutschen Bürgers Traum und Gedanken am alten Strande, von ihm selbst aufgezeichnet, […]

En Africansk Historie om Strudsen og Storken. Efter en Fransk Oversættelse udgivet paa Dansk.

En Allegorisk Drøm om betydelige Ubetydeligheder.

En Beklagelses Sang over Agerøe Hoved-Kirke, Som Ved stærk Torden-Ild blev antændt og lagt i Aske den 19de Decembr. 1772, […]

En Dansk Patriots Betenkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongelige Danske Armee.

En Elske-Digt af Kong Harald. Samt et lidet Anhang forestillende Rosenborg-Hauge oplukt.

En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

En Engelænders velgrundede Tanker over en ham bekiendt Nordisk Stat. Først skreven til Lord Dortham og siden ved tilfældige Begivenheder falden i mine Hænder, der anseer det værd at befordre til Trykken.

En Falsterboes Betænkninger ved at igiennemlæse de nye udgivne Skrifter af Hr. Torchild Baden og Philopatreias med flere.

En Fastelavns-Bolle til de Nysgierige og en lille til vore Tiders uartige Børn.

En Grønlænders Beskrivelse over Kiøbenhavn med Betænkning over de Ti Buds Helligholdelse.

En Landmands Tanker angaaende 1.) Dommere. 2.) Tingsvidner. 3.) Tiender. 4.) Qvægsygen. 5.) Hoveriets Afskaffelse og 6.) Dyre Tider. Deels anlediget af Philopatrejas, deels forhen efter en Vens Begiæring forfattede.

En Læspende Sang paa En vigtig Dag Den 29 Januarii 1771. Un Chant Begaiant dans un Jour Interessant le 29 Janvier 1771. Ved Martini Bruun, Philos. Studiosus.

En Normands Besvarelse paa nogle nyere Indvendinger, imod et Academies Oprettelse i Norge.

En Norsk Hyrdes Indtagelse i et Bierg. Virg. Eclog. IV.

En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc.

En Nye Viise om Juule-Aftens Feyde i Kiøbenhavn 1771. Synges som: Nu have vi sviret saa længe etc.

En Nye Viise om Kongen af Dannemark, hvorledes han ved sine troe Mænd lod uddrive Forræderne fra Kongens Gaard. Siunges som: Og der gaaer Dands paa Riber-Gade o.s.v.

En Nye Viise om en Mand som har sovet siden St. Hans-Dag 1771 og endnu sover, […] efter det i Christiania trykte Exemplar.

En Nye Viise, om den Nye Haman. Synges som: Hvo veed hvo nær mig er min Ende.

En Prædiken over den Anordnede Text til Høimesse paa den Allernaadigst anbefalede Takke og Bede-Fest den 1 December 1773. Holden for Herringe Meenighed

En Præstes Tanker om Universitetets Forbedring og om et Universitets Oprettelse i Norge. I en Skrivelse til sin Ven.

En Samling af Sange over adskillige Materier som glemte Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber. Samlede ved Autor selv.

En Samtale holden i Niels Klims Rige, imellem Keiser Klim selv, nogle af Ministerne, en Borger, en Bonde og Klims Hofnar.

En Samtale imellem Democritum og Heraclitum om vore Tiders Contrast eller stridige Ting tilligemed en nye Opdagelse ved Natbordet alt sammen samlet ved Professor Babe. den 6.te Junii imodtaget.