• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

Den fængslede Struenses Tanker og Betænkninger paa den for os glædelige men for ham bedrøvelige Kong Christian den VII vigtigste Geburts-Dag.

Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

Den gudfrygtige og lyksalige Bonde, som beder og arbeider, og forstaaer sig meget vel paa Bøndernes Fordeel.

Den henrettede Johan Friderik Struensees allersidste Sørge-Suk til et fortørnet Rige. Skreven af ham selv Dagen førend hans Henrettelse den 27 April Aar 1772. og efter nogle Venners Begiering med Tilladelse overleveret til Trykken.

Den i kort Tid ophøyede men ligesaa hastig nedstødte store Nordiske Tyv eller Struensees rette og sande Caracteer. Forfattet af en Jammerlig Skribent.

Den ifra Maanen hiemkomne Politicus et Ugeblad [No. 1-5]

Den italienske Tallvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Kunst, ved hvilken, formedelst tvende Tærmnger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-lotteriet.

Den levende Skoebørstes Lov-Tale, over den store berømte Bygmester af Skoebørste Templets Opbyggelse i Grønland. Udgivet i det Nye-Grønland.

Den lille C***s Glæde over at hun slap frie fra at blive forført fra *B*s Voldsomheder samt hendes Taksigelse til Forsynet, som ved en ny Tildragelse den 17 Januarii hialp hende til at bevare sin Kyskhed og Ære.

Den med Struensee i Complot værende Greve Enevold Brandts Klagemaal over det at ingen vil tale om ham, opsat af ham selv i sit Fængsel og nu af Stads-Musikanten i Gladsaxe bragt under den Melodie som Nu hører vi Piber og Trommer etc.

Den nu herskende Religions 1. Beskaffenhed. 2. Liighed med den Sande, 3. Mangler, 4. Farlige Følger,

Den nye og sandfærdige Drømme-Bog, som tilforladelig og paa det nøyagtigste forklarer alle Natte-Drømme. Skrevet af den vise Mand i Finmarken. Aar 1650. Nu af det finske Sprog oversat paa dansk.

Den oplivede Thaliæ Glæde paa den Fierde September 1772. tilegnet Enke-Dronning Juliane Marie allerunderdanigst af Bernhard Henric Beck Acteur i de Kongelige Danske Skuespil.

Den paa sin egen Regning flyttende Trops bedrøvelige Udtog af de smukke Huse Natten imellem den 17 og 18 Januarii.

Den paaseende Bias. Iste Stykke.

Den paaseende Bias. [1ste til Syvende stykke]

Den poetiske Gartner-Kniv at beskiære Trykke- og Skrive-Frihedens Frugter med. Skrevet for det smukke Kiøn. 1ste Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 2det Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 3die Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 4de Stykke

Den poetiske Gartner-Kniv. 5te Stykke

Den politiske Kandestøber. Et Ugeskrift copieret af Josias Leopold Bynch. [No. 1.]

Den politiske Spekhøker, eller politiske Fortælninger og Anmærkninger, af Herculiscus von Bremenfeldt, den gamle politiske Kandestøbers eeneste Søn. [inkl. Supplement af Herculisci Søn]

Den retfærdigste Hævn over de to grove Stats-Misdædere Græverne Johan Friderich Struensee, og Envold Brandt, som paa et paa Øster-Fælled uden for Kiøbenhavn opreist Skafot bliver henrettede Tirsdagen den 28de April 1772, ved deres høyre Hænders og Hoveders Afhuggelse med Øxe og deres Legemers Partering i fire Parter; [...] Sangviis forfattet under den Melodie: Med Sørgen og Klagen holdt Maade.

Den rette Betalning for Guds ubetalelige Velgierninger. Forestillet til Høimesse paa den allernaadigst anordnede Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773, for Søndre-Sogns eller Sorte-Brødre Kirkes Menighed i Viborg,

Den saa kaldede nye Autor-Igle. En vigtig Opdagelse for alle skiønsomme Insekt Elskere.

Den skadelige Borger. Et Original Stykke dediceret til Kritike-Direktøren af Anders Sand.

Den skinhellige Skoeflikker en Satire ved Mette Slævhæls.

Den unge Jeppe paa Bierget eller den gamle Jeppes Søn i Comoedien, som disputerer med adskillige store Politici om Samvittighed i disse Tider.

Den vildfarende Russers Veyviiser, anstillet i nogle Breve til ham selv.

Denne Sorte Haand Spørges om det er Nissens i Blaataarn, […]

Der erste Besuch des geistlichen Docter M**. bey den als Staats-Verbrecher inhaftierten Gr**.

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave)

Des Proselyten aus dem Judenthum, Johann Ferdinand Eckstein Ueberzeugungsgründe, das Jesus der Christen die erfüllte Hoffnung Israels sey. Am Tage der Taufe desselben herausgegeben […]

Des grafen Sruensee merkwürdiges Testament, von ihm selbst abgefasset und von Lucifer confirmiret,

Des unglüchlichen Grafen Struensee Gespräch mit sich selbst und den Kerkermeister. Seiner Reue, Gewissens-Angst, Bekehrung und Testeament. 1772, den 28sten Februar.

Des unglüchlichen und gewesenen Grafen Struensee Erstes Verhör. Aus dem Dänischen des zu Copenhagen 1772 bey August Friderich Stein gedrucktes Exenplar übersetzt, und darauf erfolgte Gespräch mit sich selbst und den Kerkermeister, [...] Den 22sten Februar 1772.

Det Gevaudanske Dyr i Dannemark. Dets Rasenhed og Ødelæggelse først i Jylland dernæst i Norge. Samt hvorledes dette skadelige Dyr endelig blev ødelagt, med mere som Historien udviser, beskreven af en Jæger og til trykken befordret af en Krybeskytte.

Det Kiøbenhavnske muntre Borger-Sældskab. [Forberetning og No. 1-3]

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Tab ved Hans Høyærværdigheds Hr. Biskop Johan Ernst Gunneri Død.

Det andet kritiske Brev til Philopatreias, baade om hvad der i det første var forbigaaet, saa og om hvad ellers af u-patriotiske og ikke vel overlagde Sætninger, der indeholdtes saavel i hans Tree Anmærkninger, som i hans Fortsættelse. Skreven i Klerkerup [...] den 18 Febr. 1771. Fra Philodaneias.

Det beste Skilderie paa en ypperlig Monark, eller Velgiøreren og Philosophen. Med Anmærkninger over de fornemste Steder i Historien, oversadt af det Kinesiske. Tilligemed pro og contra over et vigtigt Spørsmaal.

Det danske Ophir, eller Beskrivelse over de Danske tilhørende Guld-, Sølv-, Kaaber-, Mineral- og andre Aarer, saavel uden for som her i Riget, samt hvor det findes. Indleveret til Baron von Bernstorff til Forestilling for Kongen. Anno 1767, den 4de Junii af Junior Philopatreias.

Det fierde kritiske Brev til Philopatreias, om hvad der i de tree første enten er bleven forbigaaet, eller deri ikke kunde rummes, samt om hvad videre af u-patriotiske Sættninger, der findes saavel i hans Tree Anmærkninger, som i hans første Fortsættelse. Skreven i Klerkerup [...] den 21 Martii 1771. Fra Philodaneias.

Det forvandlede Danmark, eller U-partiske Tanker over de nyere Forandringer.

Det frelste Tvilling-Riges Fryd over sin elskte og frelste Konge paa Allerhøistsammes høie Fødsels Dag den 29 Januarii 1772.

Det frievillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand.

Det gyldne A,B,C, i Anledning af den 17 Januarii 1772.

Det merkværdige Brev, som er funden paa Veyen imellem Kronborg og Helsingøer til Trøst for sin bedrøvede og forladte Ven af Karen Maria Dveter,