• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Brave Danskes Sang og Ønsker paa Arve-Prints Friderichs Geburtsdag den 11 October Anno 1772.

Brev fra En Ven i Norge.

Brev fra Hans Jensen, Selv-Eier Bonde paa det Bernstorffske Gods, til Sine Landsmænd, de øvrige Danske Bønder, om de Nye Indretninger til Landvæsenets Forbedring i Danmark.

Brev fra Sandsigeren til Adskillige om Adskilligt i hans nyeligen udgivne Piece.

Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS.

Brev om nogle af de siden Trykke-Friheden udkomne Skrifter.

Brev til Den Ædelmodigste Prinds Friderik, fra den ulyksalige J.C. Bie.

Brev til Kongen paa alle Underdanernes vegne. Af B.

Brev til Mette Corporals fra en Bekiendt i Fyen. [Den Danske Democrit-Heraclit 2]

Brev til Statsmanden Hr. Josias Leopold Bynch fra Rosentorne.

Brev til disse Tiders Skribentere og Forsvars Skrift for Contoirerne, med hosføyede Erindringer til alle unge og bemidlede Mennesker. Skrevet af Cloris, Phyllis og Doris. tilligemed et poetisk Tillæg af Coridon,

Breve fra en Ubenævnt til Enevold Brandt, fundne i den Brevtaske, som han bestandig havde baaret hos sig. Oversatte efter den franske Original.

Breve om Agerdyrkningens Muelighed i Island, fra Hans Finnsen. Det første af 23 October 1769, til A. Thorarensen. Oversat af Islandsk.

Breve, indeholdende Anmærkninger ved det forrige og nu værende Krigs-Systems Sammenligning. Af C.H.G.v.M.

Briefe der Hochseeligen Fürstin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg an Ihren Durchlauchtigsten Gemal und Prinzes Tochter.

Briefe eines Dänen an den Verfasser der Anekdoten eines angeblichen reisenden Russen. 1tes Stück, 2tes Stück.

Briefe eines Ungenannten an Enevold Brandt, welche in der Brieftasche, die dieser beständig bey sich trug, gefunden sind. Aus dem Französischen übersetzt.

Bønder-Pigernes og Karlenes Fryde-Sang, over Deres Haab i en Frydefuld Sommer, under den oplivede, haabefulde og naadige Kong Christian den Syvende. Under den bekiendte Bonde-Melodie: Hop! hop! hey! Min søde Siel! Jeg her leve skal din Træl etc. Opsat paa alle Deres Vegne af Skoleholderen i Brøndbye.

Børsternes Endeligt 1771. Beskreven af Jens Gaardskarl.

COPIE af et retskaffen patriotisk Brev, indsendt til Kongen af Hr. Conferents-Raad SUHM, i Anledning af de overhængende Farer og Ulykker for Kongen, det kongelige Huus, samt disse Lande og Riger; saa og Norske Bierges ECHO tilligemed en SONNET eller Synge-Digt til Talsmandens Ære. [af M.]

CRITIQUE DE LA LETTRE DE Mr. SUHM.

Celadon og Cloris. En Fortælling.

Cento (ex Virgilio) cujus autor est Christ. Frid. Temlerus

Christelige Følelser udi hellige Sange paa disse alvorlige Tider; i sær paa begge Grævernes Siele-Forfatning. Samt nogle oversatte Psalmer af Klopstock og Gellert og Dronning Caroline Mathildes Psalme; ved Morten Hammer Pastor Helsinge & Valbye.

Citadellets Hilsen til deres nye Giester, samt Forsikring om dets Troskab og Redelighed imod dem. I Anledning af 17. Januarii 1772.

Communicanteres nødvendige Selvprøvelse.

Conferents-Raad Peter Friderich Suhms Brev til Kongen i Anledning af De mærkværdige Omstændigheder i Kiøbenhavn den 17 Jan. 1772.

Critisk Journal over alt hvad der er skrevet i Anledning af den 17de Januarii. [1-2. Hefte]

D. B. L. Løgneren i Roeskilde helbredet ved Sandhed i Kiøbenhavn i Anledning af Magazinet for Patriotiske Skribentere No. 77 dets første Afsnit angaaende Laugenes Ophævelse.

DE VITA MENTALI. Eller: Om det overnaturlige Liv. Fremsat udi en Samtale Imellem en Mester og en Discipel […] Skrevet i 1622 af Jacob Böhmen. Oversat […] af Mette Magdalena Kyhneln.

Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee.

Dag-Runden et Uge-Blad. [No. 1.-4. Juli-August 1772]

Daglig Bøn af Alle Danske og Norske for Kongen, Fædrenelandet og hver Mand.

Damint eller den uheldige Forfatter, forvandlet til Journalist

Dankpredigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten

Danmarks og Norges Skyldighed imod Hans Kongelige Høihed Arveprints Frederik, Deres Talsmand og Skyts-Engel. Udgiven paa Allerhøistsammes Fødsels-Dag den 11. October 1773.

Dannemarks Riges Dommeres Skilderie, bestaaende af 22 Capitler, til deres Forsvar, Formaal og giendrivende grundige Svar til Philopatreias paa hans 1ste Hefte, 2 Afhandl. p. 24. sidste Linie [...]: af Dasilag Draþe Agiætmaal. III. Deel.

Dannemarks og Norges nye Glædes Grund, ved at see sin inderligt elskede Arveprinds Hans Kongelige Høihed Prinds Friderich […] forenet med en af de fuldkomneste Prindsesser, Prindsesse Sophia Friderica, [...] ved det høie Bilagers Fuldbyrdelse paa Christiansborg den 21 Oct. 1774.

Dannemarks oplivede Haab paa den store Dag den 17 Jan. 1772. Sangviis betragtet i nogle faa Arier, under deres egen Melodie.

Danophili Besvarelse paa de i det Danske Magazin for patriotiske Skribenters No. 38 fremsatte 5 Spørsmaale. Hvorhos ved hver Besvarelse er føiet en Moral til Danmarks Riges Opkomst.

Danskvenius. Eines warhaften Handwerkmannes Beantwortung auf die falschen Beschuldigungen, die einer unter der Masque eines Handwerksmannes denen Aemtern zu Last geleget.

Das Andenken verdienstvoller Prinzen, welche die dänische Geschichte in merkwürdigen Beyspielen aufstellt, in einer Rede am ellften October als an dem hohen Geburtsfeste Sr. Königlichen Hoheit des Erbprinzen Friederichs etc etc : in dem grössern academischen Hörsaal in der Versammlung der hiesigen litterarischen Societät erneuert von W.E. Christiani

Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmiret. ([Samme som 2.9.13-14,men anden udgave]

Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmirt. [Samme som 2.9.13, men anden udgave med træsnit]

Davids Bøn og Tanker om et Lands Lyksalighed, betragtet paa de Danskes Bede- og Takkefest den 1 December 1773.

De Danske Kongers Souveraine Magt, viist og beviist i Anledning af sidste 17de Januarii til Undersaatternes nye Lyksalighed og Glæde.

De Danske Skriveres ugrundede Klage som en Følge af hemmelige Lands-Forstyrreres uroelige Hierter. Oplyst for et fredeligt Publicum, til forventende Fred og Eenighed.

De Danske Skriveres ulyksalige Skiæbne, som en Følge af hemmelige Lands-Forræderes Intriguer, oplyst for KONGEN til forventende Allernaadigst Forandring.