• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Blaae Taarns Spøgelse-Fangers Samtale om deres forventede Dom; […] Kan synges under den bekiendte Melodie: Saa skal da Glasset løbe.

Larses Sygdom, Død og Begravelse, […] Kan synges, som: Jeg er en fremmt blant alle.

Mettes Viise i blaa Taarn. […] Kan synges som: Min Fader var en Ridder saa fin. Trykt i dette Aar.

Dætte Brøv tæ men kære Las Nilsen fraa Mætte Jensdotter […]

Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

En nye Viise, indeholdende Et Raad til Nissen.

Denne Sorte Haand Spørges om det er Nissens i Blaataarn, […]

Morten desperat, bliver af hans Kone sadt i Pesthuset,

En mærkværdig Samtale med den uforglemmelige Matrone Kirsten Phil og en gammel Nordmand, seeneste Sanct Hans-Nat den 24 Juni Klokken 1 Slæt.

Forslag til den offentlige Oeconomies Forbedring i Danmark.

Betænkninger over Hr. Johann Ludvig Lübeckers Betragtninger over Aarsagerne til Korn-Mangelen og høye Korn-Priis i Dannemark, samt om de beste Hielpe-Midler til at forekomme samme. Samme Skrift er trykt 1772 hos Hr. Møller, og kiendt for priisværdigt. [undertegnet "Modsigere", med udhævelse af ordets første bogstav]

Kort men tillige nyttig Anledning, hvorledes Humle-Avlen fordeelagtig kan foretages.

Efterretning om Prædikanterne i forestaaende Faste i vor Frue- eller Dom-Kirken her i Viborg, samt om Texterne og Psalmerne, som til hver Dag bruges, saavel som paa Lang-Fredag.

Tvende Viiser om det vigtige, som skal tildrage sig, nemlig Sammenkomsten paa Himmelen med de fem Planeter: Jupiter, Mars, Venus, Merkurius og Maanen, som skeer i Morgenstunden d. 8 May 1774.

Et Landsbye Brev indeholdende kritiske Betænkninger over Morpionade. [efter teksten vedlagt et enkelt efterlysningsblad efter et mistet nodehæfte; i håndskrift tilføjet overvejelser over hvorvidt forfatteren er den efterlysende Scalabrini eller snarere en vis Sarti ude på at smæde ham]

I anledning af Herr Conferenz-Raad P. F. Suhms ypperlige Tale til KONGEN ere disse Tanker opsatte og Ham tilegnede.

Til Hr. Conferents-Raad SUHM i Anledning av hans Brev til Kongen Ao. 1772.

Tillad os at takke Dig, Du store Dannemarks og Norges Patriot! Tillad os at tegne her Dit uforglemmelige Navn, Hr. Conferentsraad SUHM! for at sætte disse Taksigelses Linier i en klarere Glands. [Uden Titelbl.]

Guds Hævn over Kongens Fiender udført Den 17de Januarii 1772.

Det frelste Tvilling-Riges Fryd over sin elskte og frelste Konge paa Allerhøistsammes høie Fødsels Dag den 29 Januarii 1772.

Rigernes Bøn til Kongen, at Han vil handhæve det Gode, men afhielpe det Onde, som under Struensee er stiftet, paa Allerhøjstsammes Fødsels Dag den 29de Januarii 1772.

Nordens Glæde forestillet i en Ode i Anledning af Kong Christian den Syvendes høye Fødsels-Fest den 29 Januarii 1772.

Forræderiets og Troeskabs Striid i Anledning af forrige Cabinets-Minister Greve Struensees Befalning til (S. T.) Hr. Obrist og Stadshauptmand Søren Treeld, om Kiøbenhavns Borgerskabs Gevæhrers Aflevering. Til skyldigst Æreminde fra en Borger.

From the LONDON CHRONICLE for February 4, 1772, No 2363.

Nouvelles extraordinaires de divers endroits numero X du mardi 4. Février, 1772,

Supplement a la Gazette de Cologne XX du mardi, 10 mars 1772.

De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender, Mandagen den 30te Martii [s. 2 langt indlæg imod De Leidenske Efterretninger af 4de Febr.]

Stockholms Post-Tidningar Af den 6. Februarii År 1772.

En accurat Afbildning paa Grev Struensees Grevelige Vaaben.

En accurat Afbildning paa Grev Brandts Grevelige Vaaben.

Struensees Poenitentse og Tale til sine Medskyldige i Fængselet.

En fornemme dames Bebreidelsesbrev og Torden-Vers til Grev Struensee i sit Fængsel.

Velment og nødsaget Erindring til de Danske Fruentimmer, angaaende den nærværende slette Smag i den smukke Litteratur. af Gustophilus.

Tanker til Nøyere Eftertanke om Banqven i København og dens nærværende Tilstand,

Zuverläszige Nachricht von der in Dännemak den 17ten Jenner 1772 vorgefallenen grossen Staatsveränderung, den Lebensumständen der merkwürdigsten Personen des königlichen dänischen Hofes wie auch der Staatsgefangenen nebst den Umständen ihrer Gefangennehmung [...] in einem Schreiben eines Reisenden zu C. an seinen Freund in H.

En troværdig Discipels Nattetanker og Betragtning over nogle af sine Med-Colleges Schotarki Børns Mundiani og Undersaatters almindelige Opførsel. I Anledning af et Brev til sin Fader, og efter sin meget gode Vens Justini Marcelline Begiering […]

Brev fra En Ven i Norge.

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

No. 2. Den almindelige Pleie-Anstalt. Bergen den 2den April 1772.

Svar paa den nyelig udkomne PIece: Jeg ligger for Døden, kom og beret mig.

Tanker til Nøyere Eftertanke om Gode Love i et Land og deres nøye Efterlevelse har sin Indflydelse paa det Almindelige, samt Om Banqvens Tilstand og dens Hielpe-Midler,

Morpionade. Et Helte-Digt. [herefter i håndskrift: Til Kongen. Da ieg har været saa uhældig at tryke et lidet Skrift kaldet Morpionade […] – En henvendelse fra J.R. Thiele om fritagelse for bøde, med svarene fra magistraten ved Braem, Chr. Bruun, etc.]

Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

Adams Slaabrok, nok saa god som Fortunati Ønske-Hat, funden bag en tyk Busk i den bekiendte Have. Sammendragen og til Trykken befordret af Archituriel, den gamle Adams Sekretær.

Enfoldige Danske og Norske Tanker, hensigtende til de Danske, Norske og tilhørende Landes Indvaaneres Huusholdnings Maader, i Sammenhæng med Rigets Huusholdning, til Rigets Nytte. Første Hefte. [Indeholder s. 52-80: Linnæi Tanker om Grunden til Huusholdings-Kunsten, efter Natur-Kundskab og Natur-Lære. En Oversettelse af det Kongelige Svenske Videnskabers Akademis Afhandlinger udi Aaret 1740]

En Landmands Tanker angaaende 1.) Dommere. 2.) Tingsvidner. 3.) Tiender. 4.) Qvægsygen. 5.) Hoveriets Afskaffelse og 6.) Dyre Tider. Deels anlediget af Philopatrejas, deels forhen efter en Vens Begiæring forfattede.

Tanker til Fabriqvers Anleg og Vedligeholdelse, De Fattiges Fortieneste ved dem i Almindelighed, og De fattige Stiftelsers Forbedring til mere Nytte for Landet og dem selv, end hidindtil. Skreven til Fordeel for de Arbeydsomme Fattige.

Lucifers Begrædelse over Helvedes Forstyrrelse og de onde Aanders Udryddelse.

Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Guds Villie efter det Siette Bud i en Prædiken forklaret ved Adam Struense. Af det Tydske sprog oversat. [af Gutz. Mich. Münster]

Ein original Brief an den Grafen J.F. Struensee von seinem Vater.

Et originalt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans Fader. Af det tydske Sprog oversat.

Høimesse Prædiken holden paa den […] anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773.

Maalet hvortil Gud skabte Mennesker, forestillet i en Tale, holden i Dom-Kirken til Aftensang paa Fastelavns-Søndag 1772. af Asmund Reutz,

Et kort Forsøg. Esaiæ Bierg eller Kirkens tilkommende store Lyksalighed ved den Jødiske Nations Omvendelse til Jesum […] af Asmund Reutz, forrige Capellan til Eids Kald i Bergens Stift i Norge.

En upartisk Undersøgning om det almindeliges Tilstand, Mangel og Fattigdom i alle Stænder, fra Ministeren af indtil Straaehytten; med hosføyede oeconomiske Tanker.

Zwo Predigten. Dank-Predigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten und zum Druck gegeben von D. Balthasar Münter. Feyerliche Danksagung [...] zu Odeslohe in der St. Petri Pauli Kirche am 2ten Februar 1772 dargebracht durch Samuel Helmich

Den oplivede Thaliæ Glæde paa den Fierde September 1772. tilegnet Enke-Dronning Juliane Marie allerunderdanigst af Bernhard Henric Beck Acteur i de Kongelige Danske Skuespil.

Text zur Predigt auf allerhöchsten Königl. Befehl am 3 Sonntage nach Epiph. 1772. zu Kopenhagen gefeyerten Dank-Feste

Dankpredigt über die dem Könige und seinem Volke erzeigte Hülfe Gottes auf Befehl des Königs am vierten Sonntage nach Neujahr in der deutschen Petrikirsche gehalten

Doct. B. Münters […] Taksigelses-Prædiken holden efter Kongelig Allernaadigst Befaling paa 4de Søndag efter Nyt-Aaer over den store Guds Hielp, som er beviist Kongen og hans Folk.

En sand Christens Forhold i henseende til Gudelige Løfter. Betragtet i en offentlig Tale… den XI. Octobris 1771 som en aarlig Erindrings Dag om det Kongelige Vaisen-Huuses Stiftelse ved Bernt Sverdrup, Stædets Præst.

Afhandling om Patatos. Med endeel Tanker i Land-Huusholdningen. Meddelt af CHRISTOPHER HAMMER Kongel. Majests. Cancellie-Raad og General-Conducteur over Agershuus Stift i Norge.

Prædiken paa den fierde Søndag efter Nyt-Aar over Evang. Matth. 8,1-13. holden for Garnisons-Meenigheden i den Herre Zebaoths Kirke til hellig Erindring af den store Tildragelse som den 17de Jannuarii sidstafvigte var foregaaet paa det Kongelige Slot Christiansborg.

Korte Tanker foranledigede af De Fattiges Tilstand i desse saa overhaandtagende dyre og trøkkende Tiider, og Hvorledes de mange Klagemaale over Betleres Mængde, best mueligt kunde være at afhjælpe.

Baronen af Bratingshøi og Sælskab, hvoriblant Dannefærd, som en Landmand, faaer Leylighed at tale med Baronen om en fri og aldeles ubunden Agerforfatnings almindelige Fordele.

Den Christelige Haandverks-Svend; Tilligemed en Fortale, som er stilet til Mestere, Herrer og Hosbonder, […] nu paa Dansk oversat.

Fritanker fra Christian Ramus Ferslev, Klokker i Bogense. [dedikeret til Biskop Jacob Ramus]

Texten Til Musikken, som opføres ved Talen [holdet paa Hs. Kongl. Majestets høye Fødsels-Fest d. 29. Januarii 1774 i det Kgl. Norske Videnskabernes Forsamling], af Cantor Müller]

Armods Frydesang i Anledning af 17de Januarii 1772, indleveret paa KONG Christian den VIIdes Fødsels Fest den 29 ibidem allerunderdanigst af Poetinden Chirstine Marie Møller paa Cronborg Amt i Bilstrup.

Cento (ex Virgilio) cujus autor est Christ. Frid. Temlerus

Forslag til en Kongelig Reformasions-Kommission, i Hensigt at forfatte en retskaffen varig Plan for Ekonomie- Kommerse- og Finants-Væsenet i Dannemark.

Vorschlag zu einer koniglichen Reformationscommission, um einen rechtschaffenen und dauerhaften Plan für das Oeconomie- Commerz- und Finanz-Wesen in Dännemark zu legen.

Tanker om Overdaadighed og dens Virkninger.

Et Skrift uden Titel, men sammensat paa det skiønsomste efter det nu brugelige Arbeyde, a quatre couleurs, og af Forsigtighed trækket igiennem Eddike, som tørket siden i Eenebær-røg, alt for at forhindre Smitsomheden. Givet til Friskolernes Nytte

Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771. Ved

Formeenentlige Aarsager til de mange paa en vis tiid arriverede Fallissementer ved Brygger-Lauget her i Staden, til nærmere Eftertanke fremlagt af Christian Bagge.

Replique paa de Atten Brøggeres Notice de Dato 13 November 1770. til høyere Omdømme nedlagt af Christian Bagge.

Nærmere Afhandling betreffende De 18 Bryggeres Notice de Dato 13 November 1770. Sandheden til Ære, de forurettede og underrykte til Opmuntring og Imitation, men de hemmelige Voldsmænd og Forurettere til Skræk og Afskye, forfattet af Christian Bagge.

Aftvungne Erindringer i Anledning af de Kanneworfiske Kritikmageres urigtige Foregivende angaaende den af Undertegnede om den ham af de 18 Bryggere og deres Oldermænd paaførte Proces udgivne historiske Beretning ved Christian Bagge.

Historisk Beretning hvorledes og hvorvidt med den af de bekiendte 18 Bryggere og deres Oldermand, formedelst nogle Sandheders offentlige Fremleggelse, imod Udgiveren heraf Christian Bagge anlagde Process nu in Octobri 1771 er avanceret.

Guds mægtige Forsorg for de Gode, og de Grændser, han setter for de Onde. Forestillet i en Prædiken, som paa den allernaadigst anordnede Bede- og Taksigelses-Dag den 1. December 1773. over Texten den 125de Davids Psalme er holden til Aftensang i Roeskilde Dom-Kirke, [...]

Fornuftige og Moralske Breves Første Hæfte om Religionen i Staten, ved D. Huusfeld, Sognepræst til Nyested. (1-10 Breve)

Patriotiske Breve til Adskillige om 1.) Een States Gield. 2.) Samme Materie. 3) Skovenes Aftagelse og Opælskning. 4.) Hoverie. 5.) Bønder-Gaarders Udfløttelse paa deres Mark Deele. 6. Consumption og Brændeviins-Brænderiet i Kiøbstæderne udenfor Kiøbenhavn

Den rette Betalning for Guds ubetalelige Velgierninger. Forestillet til Høimesse paa den allernaadigst anordnede Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773, for Søndre-Sogns eller Sorte-Brødre Kirkes Menighed i Viborg,

Fridlev, eller den ædelmodige Prints. En Fortælning af Emanuel Balling.

Taknemmelig Erindring af Herrens Godhed mod Kongen, det Kongelige Huus og Tvilling-Rigerne, udi en Prædiken […] paa den almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1ste December 1773 […] udi Vestre-Mølands Præstegiæld under Christianssand Stift i Norge.

En velmeent Forestilling, om de unge Studerende fra de Latinske Skoler udi Norge, hvorlunde de, med mindre Bekostning og mindre Besvær, kunde blive forfremmet og forsørget, til Rigets større Gavn, end som hidindtil har været.

Om Philopatreias trende Anmærkninger. I et Brev til en Høi Herre fra F***g.

Hr. F. A. d. Voltaires Brev til Hans Majestæt Kongen af Danmark angaaende den udi hans Stater forundte Tryk-Frihed. Tilligemed nogle Afhandlinger af beslegtet Indhold.

Tanker om Geistligheden i en Stat. Ved Fr.Chr. Scheffer.

VI. Abschieds-Predigt über Johannis 15, 16. am 2. Sonntage nach Ostern 1775, In der deutsche Petri Kirche zu Kopenhagen gehalten,

Syv Saligheder under Syvende CHRISTIANS Regiering […] udledede af den anordnede Høymesse-Text paa den Allernaadigst anbefalede Takke- og Bede-fest den 1. December 1773. […] holden for Hiardemaal-Meenighed i Thye under Aalborg Stift […].

I Anledning af Fredagen den 17 Januari 1772, den Freds og Frelsesdag for Tvillingen.

En artig Sammenblanding af indeholdende Nyt og Gammelt. 1.) Tungens forskiellige Brug. 2.)Beviis, at de sandselige Redskaber hos Mennesket ikke ere bygte paa een og den samme Maade. 3.) Fruentimmerets Sammenkomst i de nyere Tider.

(Håndskreven prædiken sendt i et brev ti Luxdorph 17. Marts 1772 fra Frid. Herman Schwings) Send-Predigt zur Erinnerung des 17. Januarij 1772 um Sonntagen Sexagesimæ […]

De ved Psalmisten David beskrevne og belovede Gyldne Tider, betragtede i en Prædiken over Psalm. 85, 10 v. til Enden, holden paa den anordnede Bede- og Taksigelses-fest den 1. December 1773 for Reerslew og Rudswedbye Meenigheder

Et frelst Folks hellige Pligter for Guds herlige Frelse af en yderlig Nød. Forestillet i en Prædiken over Evangelium paa femte Søndag efter Nytaar, holden for Reerslev og Ruds Vedbye Menigheder til Erindring om, og Taksigelse for den guddommelige Frelse, [...] af Friderich Randrup, Sognepræst for bemeldte Menigheder i Løve Herred i Siælland.

Bondens første Betænkninger, om de Aarsager Philopatreias har anbragt for de dyre Tider.

Anhang til det frievillige Slaverie.