• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Poesi Fjern begrænsning Indeholder mest: Poesi Periode Klassicismen (1700-1760) Fjern begrænsning Periode: Klassicismen (1700-1760)

Søgeresultater

Glæde o Glæde! til Guddommens Sæde

Klapper nu med Haand al Jordens Skarer!

Jeg seer dig, søde Lam, at staae

O hvilket Himmel Vand

Ak Fader! lad dit Ord og Aand

Er ikke Ephraim min Lyst

Fred i JEsu Død vi skulde,

Er han borte al min Eje?

Dejligste blant Qvinder! giv os derom fuld Beskeed:

Ævig Tak, o milde, yndigste Immanuel,

Overmaade fuld af Naade

JEsus mig alting er. Ingen Slags Skade

Hvad est du dog skiøn, ja skiøn,

O du min Immanuel,

Saa sød er JEsu Hyrde-Favn,

Guds Søn har giort mig frie

En god Samvittighed

Korset vil jeg aldrig svige,

Himlen, trods de grusomst' Bølger,

Skulde jeg tilbage vige,

Arme Skrog gaaer i Tog

Goliath drog fra Gath,

I Hælen Sverdet følger

Folk i Josvæ Dage kunde drage

Klag dig ikke for Trang paa Drikke,

Her vil ties, her vil bies

Skal vi ustridig hist

Vor Klippe vi slippe umuelig,

Som Kiøbte og Døbte vi bære

O Hellig Aand! mit Hierte

Hvad seer min Sulamith

I fremmed Land,

Aldrig jeg meere paa Verden vil tænke.

Midt igiennem Nød og Fare

Frisk, Zion, paa vor Vagt!

Soel-Skivens Streg

Daarlig Mand fik bygt paa Sand

Vee dig, Edoms trygge Egn,

See dig Zion! vidt omkring,

Langt oven for den Taage-Skye

Op min Aand, op fra dit Leer!

Hvad blev der liden

Naar mit Øje,

See! hvor klarer det nu op paa Jorden.

Nu Verdens Rige,

Hvad er det godt at lande

Her op ad, I Døde,

O blide Stad,

Den store hvide Flok vi see,

Farvel, min Siæl, i JEsu Sides Vunde.

Prædiken (fra Svane-Sang)

Lissabons ynkelige Undergang

Lykønskningsdigt til Niels Vedel (Nicolaus Wedelius el. Welleius)

Ved Anna Christina Brorsons begravelse

Mindedigt om Johann Herrmann Schrader

Lykønskning til Kongeparret ved indtoget på Christiansborg

To nytårsdigte til Johan Ludvig v. Holstein

Digt om lavmand Peter Sønderborg i brev til præsten David Grønlund

Taksigelse til Frederik V

Kirkevielse i Kolding

Af Brorsøns almanak

Ved hundredårsfesten for enevoldsmagten

Gravskrift over stiftsbefalingsmand G. F. v. Holsteins datter

Disse Tiders onde Optugtelse

Daarers alamodiske Leve-Regler

Dend daarlige Udenlandske Rejse

Dend U-tidige Rang-Syge

Dend Uforsvarlige Recommendation

Verden som et Doll-Huus

Amicus certus in re incerta cernitur

Den Latinske Skriver-Stue

Juvenals 14. satire

Latinsk Vers til Borchs Collegium efter Branden 1728

Gid den faae Skam

Indskrift paa en Tavle i Køng Kirke

Eet Roeligt Sinds fornøyelige Tilstand

Bestandighed er rar

Trofasthed er den Dyd, jeg søger

Spring, Hierte! spring forbi de Døre

Det rette Venskabs Kiendetegn

Uskyldig Tidsfordriv jeg har

Jeg har kun Dyden kiær

Du deylig Rosen-Knop

See, Skiønhed er en Skat

Skal Dahlens Lillie af Foragt

Medgangs Ven har lært at smiile

Som en nøysom jeg foragter

Er mit Hiem end ey saa nær

Haab ikkuns! Haab kuns! bekymrede Hierte

Ægteskabs Seddel for Anton Ulrich Hansen og hans Kiæreste Anna Jens-Datter

Overskrivt over P. Clausens Kramboe i Ærøeskiøbing

Den kiedsom Vinter gik sin gang

Man har for nylig hørt Kanoners hule Torden

Sørgedigt i Anledning af Christian Stockfleths Hustru Adolphine Christine Rostgaards Død

Oversættelse af Rostgaards latinske Digt i Anledning af den kgl. Families Indtog paa Christiansborg

Jeg lever vel tilfreds

Indskrift paa Tavle i Vedtofte Kirke over Hans Giislef, d. 22. Febr. 1741

Indskrift paa Tavle i Køng Kirke over Morten Stub og hans Hustru Karen Møller

Over et Dødinghovet

Een Drikke-Skaal