• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S.

Søgeresultater

Til Helvede vor Drot nedfoer

Jesus, Dødens Overvinder

Enhver, som tro'er og bliver døbt

O, kjender du Daaben

Der var en Kæmpe, stor og stærk

Kom med til Jordans Flod

Herrens Røst er over Vandet

Er Aand kun Luft, er Ord kun Lyd

Ordet var fra Arilds-Tid

I Begyndelsen var Ordet

Dig rumme ei Himle

Som Hønen klukker mindelig

Som Hjertet slaaer i Glædens Stund

Trods Længselens Smerte

Hyggelig, rolig

Giv mig, Gud, en Psalme-Tunge

Paradis-Gaard og Folke-Vang

Lovsynger Herren, min Mund og mit Indre

Giv Himlen nu din Stemme

Din Kirke-Mark, o Gud

Guds Naade-Soels Aarvaagenhed

O Jesus, Præst i Evighed

Din Aand, o Gud! har ført dit Ord

Er du skriftklog paa Guds Rige

Bladet fra Munden

I Jesu Navn

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Herres Røst

Kommer hid kun med de Smaa

Siig kun et Ord

Menneskens Søn og Troens Aand

Hvad nytter den Raaben

Guds Ord blev aldrig bundet

Gud taler, saa det skeer

Fryd dig, du Christi Brud

Kong Christus den Første regierer endnu

Hvad forklarer Rigets Gaade

Fader, Søn og Hellig-Aand

Gud Hellig-Aand! i Tro os lær

I vor Herres Jesu Navn

Børne-Lærdoms Parter fem

Vor Fader god i Himmerig

Fader-Vor i Himmerig

Venner! lad os ihukomme

Fader-Vor er Herrens Bøn

Til klart Guds Ansigt vi skal see

Vil du Kirkens Spir forgylde

Kiender du Bordet

Dækker Gud nu Bord i Ørken

Smuler under Herrens Bord

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

Jesus Christ! Du gav mig Livet

Herre! hvor skal vi gaae hen

Jeg veed et evigt Himmerig

Der stander et Træ i vor Guds Paradis

Hyrder, som paa Marken her

Klynke og klage

Christi Kirkes Alderdom

Kan gamle Folk gienfødes

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav

O søde Gud! din Kiærlighed

O Helt allerbedst

Med os det har slet ingen Nød

Trods den beseiglede Steen

Gud Hellig-Aand! opfyld med Lyst

Min Mund og mit Hjerte

Som Høielofts-Sale

Med høi og festlig Jubel-Klang

Af Høiheden oprundet er

Stol-Kongen over Himlens Hær

Vaagner op, I Folk, som sove

Syng, Guds Folk! med Hjertens Glæde

Himlene, Herre, fortælle din Ære

I Herrens Huus det toner

Ved Kundskabs-Træet, uretviis

Høiere end Huus og Hald

Vaagn op, du Helgen-Kiæde

Søde Jesus! vi er her

Det lakker nu ad Aften brat

Ophold os Herre, ved dit Ord

Vi samles for dit Aasyn her

Som Hjorten, med Tørst befangen

Foragter ei de ringe Dage

Blomstre som en Rosen-Gaard

Søndag-Morgen fra de Døde

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Den første Dag paa Jord

Søndag er vor Herres Dag

Jeg veed et lille Himmerig

Herrens Dag, paa Aandens Sprog

Lyset og Livet er Tvillinger bolde

Soel gaar ned i Vester-Hav

Jesus, Moses og Elias

Ved Sæden, som den falder

I eder selv paaminde

Herre Gud! hvor agtes ringe

Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning

En Sæde-Mand gik ud at saae

Kron-Prinds i Himlen og Konge paa Jorden