• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders

Søgeresultater

Ørnen med sin lette winger

Ædel af hierte velbaaren af ætt

Wed sliben blifver Jernet klar

VTile miscentes dulci, figmenta Poetæ

Vina mihi vitam, mortern mihi vina dederunt

Vilt du, min Sjæl, som det sig bør

Vil mig ulychen da

VElkommen gyldne Soel och Ljus

VEl sterke been' hâr den/ der medgang vel kand bære

VEl maae den mørke graf/ o fromme HJORT/ fortære

Vel har Jeg nafn af Løfve

Vel hafver Jeg mit nafn af Løfve

Vel er det vanskeligt, før sig en Mand opsvinger

Vel dend som mon Fornøyet være

VEl an Høy-ædle Holck/ min Danske Sang-Gudinde

VEl an Her Bering legger hen

Ved hver af de bogstafvers tal

TJl store Helters Roes oc Loff

Til sengs med hunde hvo som gaar

Sylvia, hvor længe

Stoor-mægtigste Monarch, o Potentaters Krone

Som Jeg af arf ælds tid med mine floders væde

Som Hund mod anden teer sig vreed

Som Gylden malm er puur och reen

Som Guld sin prøfve staaer, och Løfven ikke viger

Som Guld sin prøfve staaer och Løfven kamp ey necter

Som guld sin prøfve staaer

Som Guld er puurt och Løfven sterk

Som Guld er purt, och Løfven sterk

SOm Byrden tung aff enlig Mand

Skiønne men dog Skarpe Rose

Skiønne Galate, hvort hen?

Skall det Endelig nu wære

Skal nu den same pen/ som eders nafn indførde

Sic Venus et parili junguntur Amore Minerva

See Eiler Eilerssøn af Holchis stamme baaren

SEe der! See der! Om jeg i gaar kom ey til Maade

See den skidne Bonde-giek

Saaledis vil Jerusalem

Saa tilig som vi faaer henkast vor Børne-leege

Saa snart vor barndoms leege tid

SAa mange Zopyros/ i fordom dage sig

Saa lidet som en Sole grand

SAa lader Himlen nu den glade dag oprinde

Saa kand en hastig Storm den allerstørste Ceder

SAa kand den ædle Dyd ey maal oc maade settis

Saa er den gode Dag omsider da oprunden

Saa bold som Rosen er: saa kort en Tjd den Hafver

REys op/ o Danmark/ nu din høye Spjr och Krone

Ret som de klare Søer oc stride floders wand

REt saa; ret lige saa vil med frit Moed begyndes

PRintzcessers klare Sool/ Førstinders pract och smykke

Pius vivam, nunc est hora

Paa Syndsens Torv for langen Tiid

Oscula si perimunt, dulci qvæ dantur ab ore

Oscula prosternunt, qvem nulla nee arma nee hostis

Op hjertens lyst och velbehag

Op hiertens suck oc graad vær rede

OP Fama snart op hastelig

Om stjl och malning ret skal gunst

Om skønt ey nogen kand paa Jorden her opstige

Om Phoebus af sin milde gunst

Om mig et huus en tid lang hen

OM Ennius med nogen skjel

O ædle Siæl, Far ævig vel

O Wrede Sind ô haarde Steen

O vee hvor ilde mig bekom

O skiønne Galathe

O min Siell huor mange Dage

O kommer alle frem

O Fader vor/ i Himlen boer

O dydig Brud! umuligt er

O Deus omnipotens vituli miserere Johannis

Nu vill ieg slett lade fare

NEy! Kierlighed ey tuingis vil

Naar mig Nøden haardest plager

Naar mangen hafuer tancke slig

NAar Jphigenia sig hen

NAar Hjorten saaret er med pjl

Naar Himlen Sielff ey Vill udgyde

Naar Haarden storm sig af de skiulte stæder

Naar Bierge, Dall og Skove

MOenius cautum vates commendat Ulyssem

Mod huer Quintin aff Fryd oc Lyst

MJn kummerfulde Siæl i mig

MJn kappe lu-bar er saa nær

Mit paa munden allerbest

Mincia Hyrdinders Ære

Min ædle Phyllis om du er

Min ædle perle Sylvia

Min ædle faders dyd min Moders hæld och ære

Min ædle Brahe, wel kand dig

Min Smerte er Saa megit stor

Min Sjæl och aand sig fryder

Min faders lyst min moders trøst

Min døde Krop vel Jordis kand

Min bange Siel [maa] falde

Min anden Jeg, min ædle Møe

Milde Soel hui lader du

MEd Stiil och Pæn/ mand dig vel hen