• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted Norge Fjern begrænsning Sted: Norge

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

De syv Sakramenter

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Et lidet Bidrag til Dagens Penne-Historie

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Danne-Virke

Den 28de Mai i Danske Samfund

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Fornioter

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Jule-Træet

Nyaars-Morgen. Et Rim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Brage og Idun

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Emund Lagmands Saga

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Om Afguderie

Om Dannefæ og Hittegods

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Danskeren 1

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1868

Om Nordens videnskabelige Forening

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Nikolai Edinger Balles Amindelse

Hittegods

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 7. november 1865

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

Krigssang for Nordmænd

Om Ordsprog

Nordiske Smaadigte

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole

Roskilde-Riim

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

En liden Bibel-Krønike for Børn og Menig-Mand

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Om Digterne Baggesen og Oehlenschläger

Om Christendommens Sandhed

Til danske Hjerter

Phenix-Fuglen

Græsk og Nordisk Mythologi for Ungdommen

Imod den lille Anklager, det er Prof. H. C. Ørsted, med Beviis for at Schellings Philosophie er uchristelig, ugudelig og løgnagtig

Det evige Livs-Ord af Vorherres egen Mund til Menigheden

Efter-Klangen

Skribenten Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Literaire Testamente

Om dansk Poesie, Sprog og Historie

Udtog af den gamle danske Riimkrønike

Danske Kæmpeviser til Skole-Brug udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig