• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Sted København Fjern begrænsning Sted: København

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

En mærkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift

Den Danske Rim-Krönike

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Blaa-Lysene

Subskriptions-Plan

Søgubrot med Efterklang

Frisprog mod H. H. Hr. Biskop Mynsters Forslag til en ny Forordnet Alterbog

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Første Riimbrev. Til Bernhard Ingemann

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Studier til en bibelsk Rimkrønike

Bøn og Begreb om en Dansk Høiskole i Soer

Det Danske Samfund

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Sang i Anledning af Hds. Majestæt Dronningens høie Fødselsdag den 28de October 1839

Om Krønikens Dyrkning

Danne-Virke et Tids-Skrift. Andet Bind

Aabent Brev til Prof. Sibbern om Mag. Lindberg og Meer

Sang ved Ellevte Februars Minde i Danske Samfund

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Den ny Udgave af Snorros Edda

Nyaars-Morgen. Et Rim

Om Sogne-Baandets Lösning og Hr. Professor Clausen

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Brage og Idun

En liden Bibelkrønike for Børn og Menigmand

Pudsigheder i Folkebladet om Sogne-Baand og Samvittigheds-Frihed

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Professor Clausens Kneps ad Sogne-Baandets Lösning

Krönike-Riim til Levende Skolebrug med Oplysninger

Idunna. En Nytaarsgave for 1811

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Til Dannerkongen Frederik hin Sjette paa Hans Fødselsdag den 28de Januarii 1812

Tilbagesyn paa København

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 5. november 1866

Til Gotfred af Ghemens Skaal den 24de Juni 1840

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Danskeren 1

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Brage-Snak om Græske og Nordiske Myther og Oldsagn for Damer og Herrer

Skjalde-Blik paa Danmarks Stjerne i Sølv-Bryllups og Kronings-Aaret 1840

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Om den falske Theologie og den Sande Tro

Om Nordens videnskabelige Forening

Giengangeren og han selv, eller Baggesen over Baggesen, med et Tillæg.

Høimesse-Psalmer til Kirkeaarets Helligdage af B. S. Ingemann

Skolen for Livet og Academiet i Soer borgerlig betragtet

Det Danske Fiir-Kløver eller Danskheden partisk betragtet

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo , samlede og udgivne af P.A. Fenger

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Om Religions-Frihed

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Om Verdens-Bygningen, af A. Aschlund

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Tale ved åbningen af Marielyst Højskole 8. maj 1866

Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord

Om Videnskabelighed og dens Fremme, især med Hensyn paa Fædrelandet

[Andragende vedrørende sognebaandets løsning, oplæst af etatsraad Treschow paa stændermødet i Roskilde 23/7]

Den udödelige Danne-Konge

Om Ordsprog

Kiøbenhavns Pris i Danske Samfund 11te Februar 1841

Om den Clausenske Injurie-Sag

Saga. Nytaarsgave for 1812

Nordiske Smaadigte

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole

Roskilde-Riim

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

28de Mai

Phenix-Fuglen

Trøstebrev i Sorgen over Kong Valdemar og hans Mænd

Den Danske Stats-Kirke upartisk betragtet

Kiækheds Erindring, Willemoes

Udtog af den gamle danske Riimkrønike