• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Vers & strofer Fjern begrænsning Indeholder mest: Vers & strofer

Søgeresultater

O giver lyd, I folk, i alle verdens riger!

Ach himmel-søde ord

See! livets væld er fuld,

Bryd frem mit hiertes trang at lindre,

Vægter! vil det mørke rige

O! kiere siel, som bliver ey

O store GUd! hvad har dog dig

Min fader! fød mig til dit billede at bære,

Guds igienfødde, nye, levende siele!

I dag er naadens tiid,

Hierte Fader! straf mig ey

JEsus hand er syndres ven,

Hvor kand du dog i synden lee,

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

I arme syndre, op i flok,

O arme siel og hierte, kom,

Hvor skal jeg synder hen,

Al herlighedens HErre!

O hvad er min syndig glæde

Nu vel an mit bange hierte

Vor troe er den forvisning paa,

Nu har jeg fundet det jeg grunder

O JEsu! troens dyre skat,

Forsøger eder selv, om I i troen ere,

Op! hen op til fryd og glæde!

Dine vunders huler

Er GUd for mig, saa træde

Er der nogen, som vil see

Hvo vil mig anklage?

Retfærdighed

Troens Rare Klenodie, 3. Del. Troens Midler

Loven er et helligt bud

Jeg er den eene alvise stærke GUd

GUds riges evangelium

Op alle folk paa denne jord

Hvor lystig, sød og yndig

Det er et lifligt ord

Dig, dig, min HErre, vil jeg prise

De ord, som du mig lader høre

Vel den! der veed, i JEsu navn

Jeg er rede til at bede

Giv dig, min kiere siel, til roe

Falder paa dig modgangs hede

Du folk, som christne kaldes vil

I siele, som igien saa ilde

O hvad er det en herre-stand

O siel! hvor blev de gode ord

I morgen skal mit bryllup staae

Aldrig kand jeg sige

Vil du til HErrens alter gaae

Op og smyk dig, siel! med glæde

Saa gaaer nu sielens høytid an

Troens Rare Klenodie, 4. Del. Troens Frugt

O siel, som daglig glad og sund

O Gud! mit lives fader! vilt

Du est allene, store Gud!

Du est allene værd, o Gud for alle guder

Synes det i kors og pine

Det er den daglig trøst, hvormed

Jeg gaaer i fare, hvor jeg gaaer

Min JEsu! mit lives

I prægtige himle og jorden tillige!

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Min JEsus hand er min begyndelse og ende

Vil du have roe min siel?

Bort verden af mit sind og øye

Kommer, hvo vil viisdom lære!

Hvo vil med til himmerige

Den onde leve-maade

Min siel, hvo vilde være

Eet er nødigt, dette ene

Den vey du gikst i kors og trang

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Min JEsu, søde siele-lyst!

O JEsu! min brudgom! livsaligste ven!

Taalmodighed behøves

Vær i korset troe og stille

Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

JEsum, JEsum, JEsum sigter

Allerstørste præst, som dig

JEsu, du min lyst i live

Vær trøstig mit hierte, bedrøv dig ey meer

Sørger du endnu min siel?

Stille er min siel til GUd

Min nok beklemte aand!

Roe er sielens beste skat

Den ypperligste vey

Skal kierlighed sin prøve staae

Hvor seer det ud i verdens ørk

I HErrens udvalde, som hellighed øve

Far her ud, urene aand!

Flye min aand, og bryd med styrke

Du hiertens fryd for rene sinde

Troens Rare Klenodie, 5. Del. Troens Kamp og Seyer

Den troe, som JEsum favner

Vor trængsel, hvor besværlig

Vort kors giør sure miner

Vor GUd er tro i liv og død

Min christen, er dit kors saa svart

Den vey gaaer vist til himmerige