• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Et hierteligt Ønske over Kongen og Dronningen, Printserne og Det Kongelige Arvehuus, samt høye Raad og Lærere […] forfattet ganske enfoldig i Kiøbenhavn den anden Pinsedag 1773, Af en Læg og ustuderet Borgere fra Norge, som og søger i Christo, Naade,

Et kort Forsøg. Esaiæ Bierg eller Kirkens tilkommende store Lyksalighed ved den Jødiske Nations Omvendelse til Jesum […] af Asmund Reutz, forrige Capellan til Eids Kald i Bergens Stift i Norge.

Et kort men fuldstændigt Udtog af de henrettede Grevers sidste Omvendelses-Historie. Forfattet og beskrevet over Johan Friderich Struensee af Hr. Dr. Münther, og over Enewold Brandt af Hr. Provst Hee.

Et kritisk Brev til Philopatreias, om Geistlighedens Indkomster, i Anledning af hans Tredie Anmærkning. Skreven i Klerkerup […] den 29 Januar. 1771. Fra Philodaneias.

Et merkværdigt Syn over Kiøbenhavn, i Følge med den Allegoriske Drøm.

Et mærkværdigt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans fader. En Oversættelse.

Et mærkværdigt Brev til Græv J.F. Struensee fra hans Moder. Fordansket ved Oversætteren af hans Faders Brev.

Et nyt Brev fra Jfr. Rebecca Abeltoft til sin Broder som haver læst hans Betænkninger over dem, som uden Ægteskab og videre Straf avle Børn sammen.

Et nyt og nyttig Uhrverk, som tydelig viser Fruentimmerne alle Timerne og Mandfolkene alle Korterene.

Et originalt Brev til Grev J.F. Struensee fra hans Fader. Af det tydske Sprog oversat.

Et par Ord til vore Tiders Hoerkoner.

Et par ord til Frakken og Anti-Frakken, i Anledning af den udkomne PIece Jeg ligger for Døden, kom og beret mig, hvoraf den ene letsindig har attaqveret Geistligheden, og den anden begrædelig forsvaret dem.

Et sælsomt og græsseligt Qvinde-Spøgelse, seet og observeret ved adskillige Leiligheder og paa adskillige Steder her i Kiøbenhavn og i nogle Egne her i Nærheden, af nogle philosophiske Skildvagter. Sammenskreven til Skræk og Advarsel for alle, og til Forbedring for nogle af den politiske Speider.

Et underligt Syn, seet i Luften den 14. Januar 1772. Nordenfields i Norge, i Trundhiems Stift tæt ved Wardehuus, af en Norsk Bonde, navnlig Tolle Olsen, og af ham selv berettet.

Et uventet Ekko fra Christiansborg-Slot til Trøst og Skræk for de Kiøbenhavnske Indvaanere.

Et velmeent Brev og Erindring til alle de Østersers, Hummeres, Krabbers, Torskers, Barders, Helleflynders, Skrubbers, Hornfiskers, Skallers, Sandskrubbers, Anciovesers, Negenogeners og Ulkers Sielesørger, Skribent, Lærere og Oldefader Junior Philopatreias paa de Orkadiske, Hetlandiske, Skotlandiske, Ferrøiske og Canariske Eilandes Vegne [...] paa den almindelige Fornufts Vegne af Rosentorne.

Etwas über den Bergischen Handel. Gedrucht in diesem Jahre.

Euphron. En Fortælling.

Falkenskiolds Klage over sin Forliis ved Struensees Fald. Under Melodie· Saa skal dog Glasset løbe etc. [indbundet sm.m. 2.8.16]]

Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Fandens Liv og Levnet første gang til Trykken befordret ved Doctor Faust.

Fandens Svar paa Emdrups Himmel-Skrift. Optagen af Lars Jenssøn Huus-Mand, og af hannem til Trykken befordret.

Fandens Tale til Smauserne.

Fastelavnsløberne, eller de gale Mennesker, som et Portrait af de den 17.de Januarii 1772 i Citadellet arresterede Personer.

For Kongen. Bondestandens underdanigste Ihukommelse af Dagen den 17de Januarii 1772, allerunderdanigst nedlagt den 5te Martii i Bondestandens Navn,

Forestillelse fra de Contoirske i Bergen om ARRANGEMENTS i Nordlandene, hvorom Hans Høy-Grevel. Excell. v. HOLSTEIN under 18. Dec. 1762 har tilskreven Hans Excell. v. CICIGNON, og hvorom Bergens 16. Mænd [...] Contoirets Oldermand og Forstandere den 31. Jan. 1763. har tilskreven. Af Contoirets pro tempore Oldermand Sr. JOHANN SINNING til Trykken befordret.

Forklaring over Esaiæ 47. Capitel fra det 1ste til 9de Vers. Indsendt fra Landet og nu til Trykken befordret.

Formeenentlige Aarsager til de mange paa en vis tiid arriverede Fallissementer ved Brygger-Lauget her i Staden, til nærmere Eftertanke fremlagt af Christian Bagge.

Formenende Sandheder i adskillige Materier de smaae Kiøbstæder angaaende.

Fornuftige og Moralske Breves Første Hæfte om Religionen i Staten, ved D. Huusfeld, Sognepræst til Nyested. (1-10 Breve)

Forræderes rette Carachteer og værdige Straf, Riimviis forestillet i Grev Struensees Eexempel. Af Jacobo Jacobi D.S.C.St.M.'

Forræderiets og Troeskabs Striid i Anledning af forrige Cabinets-Minister Greve Struensees Befalning til (S. T.) Hr. Obrist og Stadshauptmand Søren Treeld, om Kiøbenhavns Borgerskabs Gevæhrers Aflevering. Til skyldigst Æreminde fra en Borger.

Forslag hvorledes den overhaand tagende Fattigdom til største Deel kan afhjelpes og formindskes udi alle Stænder, samt Folke-Formeerelsen, som en klar Følge deraf, tilforladelig befordres.

Forslag til Justitiens bedre ADMINISTRATION eller En kortere Maade i Processer for Dannemark og Norge.

Forslag til Studeringers bedre Fremgang i de Latinske Skoler.

Forslag til at finde Udveye til Krigstienerens bedre Besoldning.

Forslag til den offentlige Oeconomies Forbedring i Danmark.

Forslag til det Høylovlige General Landvæsens Collegium, angaaende Folkeformerelsen i Dannemark.

Forslag til en Kongelig Reformasions-Kommission, i Hensigt at forfatte en retskaffen varig Plan for Ekonomie- Kommerse- og Finants-Væsenet i Dannemark.

Forslag til en forbedret Indretning ved de Latinske Skoler.

Forslag, hvorledes Bondestandens Vilkaar kand forbedres, uden Proprietairens Fornærmelse.

Forstyrrernes Forstyrrelse, og Mangelens glædelige Forandring, forestillet i en Prædiken, holden i Holmens Kirke over Evangelium paa tredie Søndag efter Nytaar 1772.

Forsvars-Skrift for Fanden og Jøderne. Skrevet af Anne Blyetækkers.

Forsøg at beskrive den nærværende Tilstand af de grundige og skiønne Videnskaber samt smukke Konster i Dannemark og Norge. Skreven paa Fransk af en Engelskmand, oversat og forøget med Anmerkninger af en Dansk

Forsøg til en billig Erindring og Taknemmelighed inod Den Høiærværdige, Elskværdige og Mærkværdige Gunerum af Hans Høiærværdigheds ydmyge Tiener.

Forsøg til en moralsk Afhandling om Tarveligheds Indflydelse i et Folks Tilstand, Virksomhed og Sæder.

Forsøg til et nyt Ugeblad uden Titul: Saa skal man ey laste Titelen; I disse kritiske Tider maae man forekomme Alt. No. 1.

Fortegnelse over de Bøger og Skrifter som faaes i Adresse-Contoirs Gaarden, og som 1774. derfra ere udgivne.

Fortegnelse paa alle de siden den Kongelig allernaadigst forundte Trykkefrihed udkomne Skrifter, i den Orden de ere udkomne, som alle til Kiøbs og til Leie ere at bekomme hos Møller og Junge […]

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, Register

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 1-2

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 11-12

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 13

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 14

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 15

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 16

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 17

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 18

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 19

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 20

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 21 [Der annonceres 25. sept. for Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifters "Første, Andet og Syvende Stykke"; antagelig en fejlhøring af "Første- og Andettyvende Stykke"]

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 22

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 23

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 24

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 3-4

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 5-6

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 7-8

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter I, stk. 9-10

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, Register

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 1

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 10

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 11

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 12

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 13

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 14

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 15

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 16

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 17

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 18

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 19

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 2

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 20

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 21

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 22

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 23

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 24

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 25

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 26

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 27

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 28

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 29

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 3

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 30

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 4

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 5

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 6

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 7

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 8

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter II, stk. 9

Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, Register