• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Emneord historie Fjern begrænsning Emneord: historie

Søgeresultater

Kvædlinger eller Smaakvad

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Haandbog i Nyaars-Tidens Historie

Den Danske Rim-Krönike

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Om en god Skolebog i Verdenshistorien

Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord

Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840

Mands Minde 1788-1838. Foredrag over det sidste halve Aarhundredes Historie

Broder Niels fra Soor

Danske Folke-Fester en Røst fra Danske Samfund

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Haandbog i Verdens-Historien. Anden Deel

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Niels Ebbesen

Saga om Haldans Sønner og Harald Hyldetan. (Af Søgubrot)

Efterklang

Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape

Danne-Virke et Tids-Skrift. Tredie Bind

Om Bruneborg-Slaget og et Riim i den Anledning

Om Bjovulfs Drape eller det af Hr. Etatsraad Thorkelin 1815 udgivne angelsachsiske Digt

Meddelelse om Odin og Saga

Freias Pris

Tilbagesyn paa København

Sang i Anledning af Hans Majestæt Kongens høie Fødselsdag den 28de Januar 1839

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Sagas Tempel

Gunderslev Skov

Hvad kommer der ud af al den Vind med Saxo og Snorro?

Fornioter

Om Dannefæ og Hittegods

Bjarkemaalets Efterklang

Om Krønikens Dyrkning

Morgensange

Danmarks Krønike af Saxo Grammaticus. Første Deel

Phenix-Fuglen. Et Angelsachsisk Kvad förstegang udgivet med Indledning, Fordanskning og Efterklang

Danne-Virke et Tids-Skrift. Fjerde Bind

Optrin af Norners og Asers Kamp

Folke-Sang paa Hendes Majestæt Dronningens Fødselsdag

Farvel. (Til min Ven F. C. Sibbern)

Det Danske Samfund

Krønikens Gienmæle

Danne-Virke

Ragna-Roke, (et dansk Æmter)

Den ny Udgave af Snorros Edda

Nyaars-Morgen. Et Rim

Danne-Virke et Tids-Skrift. Første Bind

Hittegods

Nytaars-Nat, (en Drøm)

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Et Par Ord i Anledning af det forkyndte Sørgespil: Signe.

Til Chr. Molbech

Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svar til Recensenten i Litt. Tid. No. 12 og 13

Kundgjørelse angaaende Udgaven af Saxos og Snorros Krøniker

Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie

Fugl Phønix

Hvorledes gaaer det med Saxo og Snorro?

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Rim og Sange til Fædrelandets Historie, samlede og den Danske Ungdom tilegnede

Lykønskning til Kroningen

Kiøbenhavns Pris i Danske Samfund 11te Februar 1841

Sang ved Ellevte Februars Minde i Danske Samfund

Subskriptionsplan paa en Haandbog i Verdens-Historien

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse

Sange for Vennelaget i Danske Samfund paa Kronings-Dagen 28de Juni 1840

Literatur-Tidendens Skudsmaal i Henseende til Prøverne af Saxo og Snorro

Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt

Kong Frederik den Sjettes Eftermæle i Danske Samfund

Minde-Sang til den 28de Mai i Danske Samfund

Indbydelse til Gamle Nordens Venner

Er Nordens Forening ønskelig? Et Ord til det svenske Folk

Phønix-Gaarden

Sang i Anledning af Deres Kongelige Høihed Kronprindsens Formæling

Kong Knud den Helliges Levnet (af Knytlinge-Sage)

Stykker af Skjoldung-Kvadet eller Bjovulfs Minde

Menneske-Slægten

28de Januar 1838

Paaske-Lilien

Bjovulfs Drape eller det Oldnordiske Heltedigt

Frederik Adolph Greve af Holstein og Wilhelmine Grevinde af Holstein fød Reventlau, den 4de Mai 1833

Roskilde-Riim

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Til Fædrenelandet om dets Tarv og Fare. Et Ord

Vinter-Soelhverv

Gylden-Aaret

Haandbog i Verdens-Historien. Første Deel

Svar paa Spørgsmaalene bag ved Athene

Udsigt over Verdens-Krøniken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum

Kong Christian-Frederiks Hylding i Danske Samfund

Kort Begreb af Verdens Krønike i Sammenhæng

Til min Ven Christian Molbech

Thyre Dannebods Vise

Om Aabenbaring, Konst og Vidskab

Emund Lagmands Saga

Til min Ven

Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen, det Old-Angelske Heltedigt paa Grund-Sproget

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

History of the Northmen, or Danes and Normans, from the Earliest Times to the Conquest of England by William of Normandy

Krønike-Riim til Børne-Lærdom med Indledning og Anmærkninger

I Hundrede Aar satte Fienden ei Fod