• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]

Replique paa de Atten Brøggeres Notice de Dato 13 November 1770. til høyere Omdømme nedlagt af Christian Bagge.

Ulvene og Beveren. En Fabel som forklares ved disse Tiders nyeste Historie.

Tanker om Brygger-Ligningen udi Kjøbenhavn; samt Forslag til dens Ophævelse.

Tanker om Brændeviins- Brænden. Skienket til Stiftelsen for nyefødte Børns Opdragelse.

Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

Tanker til Nøyere Eftertanke om Banqven i København og dens nærværende Tilstand,

Tanker til grundigere Eftertanke, ved de i sær Banqven anlangende udkomne Skrifters Giennemlæsning.

Velmeente patriotiske Tanker, til høyere Eftertanke og ønskende Fuldførelse. [om mønt og told]

Erindringer imod den nylig udgivne Betænkning, hvorvidt en Efterkommere i Regieringen er forbunden at betale sin Formands Gield.

Azan eller den fra Gield Udfriede Fyrste. En Fortælling.

Beviis at Lotteriers Fremgang er Europæ Fald og Staternes Ødeleggelse.

Tydeligere Forklaring paa Tall-Lotteriet til Nytte for Lotteriet, og Oplysning for dem, som ey kan begribe dens Indretning.

Aarsager til Tall-Lotteriernes Forvisning af alle Riger og Lande.

Afhandling om Gevinsternes Forhold imod Tabet, samt Lotteriets Kasses Fordeel udi Tal-Lotterier.

Patriotiske Tanker I Anledning af Tal-Lotteriet. Skrevet den 1ste Martii af Philoplebis.

Underviisning for Elskere af Tal-Lotteriet hvorefter enhver kan udregne sit Haab til de store Gevinster.

Almuens Øine opklarede i Anledning af den Daarlighed at vove sine Penge i Tal-Lotterier. Oversat af B.J. Lodde.

Adskillige Tanker som Skrive-Friheden har givet Anledning til.

Tanker om Krigsstanden og dens Forbedring.

Forslag til at finde Udveye til Krigstienerens bedre Besoldning.

Svar til Autor af det nylig udkomne Forslag til at finde bedre Udveye til Krigstieneres Besolding.

Breve, indeholdende Anmærkninger ved det forrige og nu værende Krigs-Systems Sammenligning. Af C.H.G.v.M.

Forslag til Justitiens bedre ADMINISTRATION eller En kortere Maade i Processer for Dannemark og Norge.

ORTOPHILI Tanker over Lægevidenskabens nærværende Tilstand og nødvendige Forbedring i Dannemark og Norge skrevne den 19. Octob. 1771.

Philets Forslag om Pebersvendene, som vist vil blive iværksat.

Klage og Formaning til Egteskab af en gammel Frøken.

Skrivelse fra et Fruentimmer til Stadens Ædle, Høyædle og Velbaarne Samtlige Elskere af Pebersvenderiet.

Om Oeconomien, særdeles Norges. Af Peter Friderich Suhm.

Philonorvagi velmeente Tanker, til veltænkende Medborgere. Udgivne i Trykkefrihedens første Aar.

Philo Dano-Norvagi oprigtige Tanker til bedste Eftertanke udgivet i Trykkefrihedens 8de Maaned i Norge.

Anmærkninger over Drammens Oeconomiske Beskaffenhed og nu værende Handel. Skrevne i Kiøbenhavn 1771. Ved

En kort Underretning om det beneficerede Gods i Norge.

Det frievillige Slaverie, eller kort Begreb om Sølvverket Kongsbergs nærværende Tilstand.

Anhang til det frievillige Slaverie.

Besvarelse paa det af Oberberg.Casserer Schwingel udgivne saa kaldte Anhang til det frievillige Slaverie.

En u-interesseret Nordmands simple Tanker angaaende Norge.

Illustration over Bispe-Visitatserne i Norge. Tilskrevet hans Kongelige Majestet.

Samtale imellem Einar Jermonsøn og Reiar Randulvsøn paa Opland i Aggerhuus-Stift i Norge.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen, med Anmerkninger.

Zwey Briefe an den Verfasser des Klage-Briefes der Stad Bergen, an Sr. Majestet den König.

Ein Brief über die Anmerkungen.

An Den Verfasser des Briefes über die Anmerkungen.

Tanker til nærmere Eftertanke. Udgivet udi Bergen i Norge.

Etwas über den Bergischen Handel. Gedrucht in diesem Jahre.

Upartisk Undersøgelse, om De academiske EXAMINA ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

Undersøgelse hvorvidt de Aarsager kan gjælde der anføres som Hindringer for et Norsk Academies Oprettelse anstillet af en Normand.

Studenternes Skiæbne, Sic fuit in fatis

Zwey Briefe über die Academie der Künste.

Forslag til en forbedret Indretning ved de Latinske Skoler.

Philomusus om de Academiske Examina ere Videnskaberne og Lærdommen til Gavn eller Skade.

En Præstes Tanker om Universitetets Forbedring og om et Universitets Oprettelse i Norge. I en Skrivelse til sin Ven.

Nye Plan til Forbedring af Studenternes Vilkaar, forestillet i Breve til Hr. Raadvild. Skreven i Pressens Friheds-Alder den 7de April 1771.

En Normands Besvarelse paa nogle nyere Indvendinger, imod et Academies Oprettelse i Norge.

Plan til Academiets Forandring og Forbedring til Videnskabernes Fremvext og Statens Lyksalighed.

Philomusus om Stiftelser.

Essay sur l'Etât Présent des Sciences, des Belles Lettres et des Beaux Arts dans le Danemarc et dans la Norvegue par un Anglois.

En reisende Russers Anekdoter over De Danskes Statsforfatning, Sæder og Skikke, i Breve til sine Venner. Udgivne af K. Men nu af det Tydske oversatte.

Den vildfarende Russers Veyviiser, anstillet i nogle Breve til ham selv.

Briefe eines Dänen an den Verfasser der Anekdoten eines angeblichen reisenden Russen. 1tes Stück, 2tes Stück.

Alvorlige Betragtninger over den almindelige Tilstand, udgivne Fædernelandets Venner til Eftertanke.

Patrioten eller den gode Borger. Efter Begiering oversat af P.T.W [Peder Topp Wandal]

Nye Prøve af Skrive-Frihed.

Samtale i de Dødes Rige, imellem den gamle Erke-Bisp Absalon og en nylig afdød Dansk Historicus.

Liigenes Besværing over Jerusalems Forstyrrerne .