• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Politiske Spille-regler for de tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene.

Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Supplicanten. En Tragi-Comoedie i fem Optoge.

De igien antagne Børns Lovsang til Kongen, da de atter bleve indtagne i det Kongelige Wäisenhuus den 11 October 1773.

Synge-Tanker om Børne-Skuffen ved Friderichs Hospital, som skal lukkes den 30te April 1774.

Tanker og Betragtninger, i Rosenborg-Hauge anden Pintsedag den 31te Mai Aar 1773.

Larses Sygdom, Død og Begravelse, […] Kan synges, som: Jeg er en fremmet blant alle.

Mettes Viise i blaa Taarn. […] Kan synges som: Min Fader var en Ridder saa fin. Trykt i dette Aar.

Dætte Brøv tæ men kære Las Nilsen fraa Mætte Jensdotter […]

Viise om Nissen i Nærheden af Kiøbenhavn 1774.

En nye Viise, indeholdende Et Raad til Nissen.

Denne Sorte Haand Spørges om det er Nissens i Blaataarn, […]

Morten desperat, bliver af hans Kone sadt i Pesthuset,

Forslag til den offentlige Oeconomies Forbedring i Danmark.

Beretning om Agerdyrknings-maaden i Jylland, Holsteen og Lolland. Indsendt til Xet Patriotiske Sælskab i Bergen.

Kort men tillige nyttig Anledning, hvorledes Humle-Avlen fordeelagtig kan foretages.

Den gudfrygtige og lyksalige Bonde, som beder og arbeider, og forstaaer sig meget vel paa Bøndernes Fordeel.

Om Handelens Rettelse og Forbedring efter Rigernes Tarv. Ved egne og andres Erfaringer eftertænkt og skreven ved EVEN WALO.

Den Christelige Haandverks-Svend; Tilligemed en Fortale, som er stilet til Mestere, Herrer og Hosbonder, […] nu paa Dansk oversat.

Fornuftige og Moralske Breves Første Hæfte om Religionen i Staten, ved D. Huusfeld, Sognepræst til Nyested. (1-10 Breve)

Spørsmaale beqvemme til vore Tider.

Forslag til det Høylovlige General Landvæsens Collegium, angaaende Folkeformerelsen i Dannemark.

Upartiske Tanker om Land-Oeconomien i Dannemark, og billige Forslag til sammes ufeylbare Forbedring.

Den Danske Landmands Ven.

Betænkning om Fællesskabets Afskaffelse saa og om Tiende og Tienestefolk paa Landet.

Hyæne- Jagden. Komedie i fem Handlinger, oversat efter Marquis de saint Mirabelles: Les gros mangent les petits.

Et Efterstykke til Hyænejagten, udi een Handling. Oversat af det Franske.

Anders Christensens Betænkninger over de i Aaret 1768 fra General-Landvæsenets-Collegium forelagte Spørsmaale.

Tre Patriotiske Samtaler imellem to Danske Reysende om Deres Fædrenelands Tilstand.

Forslag, hvorledes Bondestandens Vilkaar kand forbedres, uden Proprietairens Fornærmelse.

Tanker ved at igiennemlæse Betragtningen over Hoveriets Afskaffelse i Dannemark.

Gespräche zweyer Müssiggänger. Erstes Stück.

Tillæg til Philodani første Hæfte, eller Afhandling om Handelen, og især den Islandske.

Upartiske Tanker om det Islandske Handels- Compagnie og dets farende Kiøbmænd.

Vorläuffige Gedanken von dem Nuzen der Manufacturen überhaupt, besonders aber in Betracht auf Dännemark.

Tienstlig Giensvar paa en Guldsmeds Tanker om Guldsmed Lauget. Indrykket i Magazinet for patriotiske Skribentere. No. 8.

Prøve af Danske Tanker og Ord, Skrevet i Anledning af den Tydske Bonasse af Haandverksmanden i Den Patriotiske Tilskuer No. 163.

Philopolis eller Borgerens Ven om Kiøbstæderne

Samling af Forordninger og Anordninger angaaende Brølluper og Liigbegiængelser i Kiøbenhavn.

Reflection til høiere Decision af en gammel Patriot.

Patriotisk Afhandling, om Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse. Skrevet i Anledning af ARGI No.19 af En Reenligheds Elskere.

Fundne Breve. Første stykke indeholdene: Om de til Kiøbenhavns Gaders Reenholdelse afgivende Feye-Penge.

INSTRUCTION for Quarteer-Commissarierne og Betienterne i den Kongelige Residents-Stad Kiøbenhavn.

Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

Formenende Sandheder i adskillige Materier de smaae Kiøbstæder angaaende.

Eines Greisen und teutschen Bürgers Traum und Gedanken am alten Strande, von ihm selbst aufgezeichnet, […]

Notice, [mod ovenstående, undertegnet "Brøgger-Laugets Forsamlings-Huus den 13. November 1770."]