• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

O Gud hvor jammerlig

Beholdt os HErre ved dit Ord

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

I Børn og Brødre en og hver

Op Siæl, følg med

Jeg løffter Siæl og Øye op

Far vel da, Verden, du skalt faa

See! see nu bliver HErren kiendt

Hvor gaar det dog, O rene Jomfru til!

Saa haver du, O gamle Simeon

Op Siæl med Fryd og Glæde

Om Gud ey hafde været her

Viis er den Mand

O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

Dig store Gud og Zebaoth

Vare Gud ikke med os denne Tiid

Naar vi i største Nød er sted

Hvi vilt du saa dig klage

Min Siæl nu love HErren

Min Siæl lov Gud din HErre

Vor Christendom en Bane er

O Viingaards-Mand, Du fromme Hierte Gud

Guds Naade og Aarvaagenhed

Et Menniske Jeg kiender grandt

Nu kommer Vaaer Og salig velstand snart

O HErre GUd, din Lære

Op Hierte, Hu, op Siæl og Sind

Til Jordans Flood Min Siæl vil ile hen

Mig lyster nu at træde

Christus kom selv til Jordans Flood

Hører til I høye Himle

Over Kedron JEsus træder

Sover I? hvor kand I sove

Op Siæl, op at følge den lidende Mand

JEsu Christ dig takke vi

JESU dine dybde Vunder

O Menniske begræd din Synd saa stoor

Vi takke dig aff Hiertens Grund

O Gud vor Fader i evighed

Ah! lader Eder minde

O Livsens Brød, Hvi hungrer du dog saa

Fra Fristelser og Satans stød

GUD skuer aff det høye

Paa Gud jeg mig Ævindelig

Paa Gud alleene Haver jeg sat min Liid

Mørket skiuler Jorderige

Hielp hierte Gud! hvor er det fat

O vi arme Synder, Vore Misgierninger

Jeg Eder nu formane vil

Kom hid, og see Hvordan en skioldmøe gaar

Her kommer, JEsu, see Dig om

O hvad for Redning, Roe

Længe haver Satan spundet

Ingen høyhed, ingen Ære

Velder ud i Øyne-strømme

Naar jeg, O JEsu, betænker

Saa lenge Lykken leer

I Christne, I som kaldes vil

Dend dumme Aand Og Dievel maa dog bort

Saa skal dog Satans Rige

Søde Synd, du Vellyst-Engel

Pengene, som Judas slengte

JEsus, som skal Verden dømme

Til Herodes JEsus føres

Hvo sig vil i Synden søle

Som en Hind hun aarle jages

Lad andre hen i Trældom gaa

Eya hvor vel Du veed min tarv og trang

Hvor got er det at tienne Gud

Om Nødtørft jeg ey tviiler

Hvo kand nok Guds Naade priise

Hvad kand os komme til for Nød

HERREN hand er min Hyrde good

Dend som mig føder, det er Gud min HErre

See, nu er Pilatus gangen

Vil dog Himlen intet tale

Ah! hvad jeg aff Væmodighed

Hvo kand ey glædes hiertelig

O JEsu, hvad Du meget lide maa

Naar jeg, O JEsu, tænker paa

O HErre frels mig og døm min sag

Hvordan end Pilatus hinked

Rættens spiir det alt er brekked

Hvo maa ey døe og daane hen?

Alt hvad Fornufften overgaar

Hør Nyt og Got ved HErrens Engle-bud

Nu kom her Bud fra Engle-Koor

En Engel til Maria kom

Guds Søn er kommen aff Himmelen ned

Enhver som Christen kaldes vil

Trods Kors og Død!

See, hvor nu JEsus træder

Kommer, I som vil ledsage

Fra HErrens egen Mund og Ord

O JEsu hvordan kand jeg dog

Bryder frem I hule Sukke

Gak under JEsu Kors at staa

Sorrig og Ælendighed

Jeg kaster mig ned, og bejamrer

Solen udi mørke Klæder