• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Hvor snarlig rinder Livet bort!

O Christe, mig forleene Din Naade til min Sang

Bort Mørk, bort søvne Taage

Opvaager Christne alle

Om Himmerig vi tale vil

Om Himmerig vi qvæde vil

HErre Gud, hvor agtes ringe

Guds Engle-Mand, Johannes, est du sat

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

O JEsu, hvad din Meenighed

HERR' Christ Guds Søn Eenbaaren

GUD Fader, Søn og Hellig Aand

Jeg vil mig HErren love

O GUD aff Himlen see her til

Op, glædes alle, glædes nu!

Agt, Siæl, og lyd

Store Gud og Frelsermand

O Skaber udi Himlens Huus

Af Adams Fald fordervet slet

Kyrie Gud Fader aff Himmerig

Fryd dig i Guds Behag

Nu lader os alle takke GUD vor HErre

Lovet vær du JEsu Christ

O Glæde stoor! Vor JEsus er nu fød!

Op, Hierte, op med fyrig Troe

Maria er en Jomfru reen

Fra Himlen høyt kom vi nu her

Nu er fød os JEsus Christ

Loved vær du JEsu Christ

Et Barn er fød i Bethlehem

Ald dend gandske Christenhed

Denne Glædes Dag er stoor

Vi Christum love hver og een

Et lidet Barn saa yndeligt

Søde JEsu, Jule-Første

Vaag op og see

Alle Ting er Underfulde

O JEsu Christ som Manddom tog

Guds Naade-Lyvs og salighed

Hvor tryg en Vey

Min Sool, min Lyst, min glæde

Lov og Tak og ævig Ære

Vi vaare under Lovens stand

Hør! Under stoor Udi vor Jule-Søn!

Vi med Forundring daglig maa

Hvor kand vi Gud fuldpriise

Velkommen hid, I søde JEsu Navn

Det gamle Aar har Ende

Guds Godhed ville vi priise

JEsus i Hiert' og Mund er sød

Gud vor Fader Søn og Aand

Hvad skal vi nu med Lovens Aag

Kom JEsu, nu Herodes hand er død

Vor JEsus aff Landflygtighed

Hvi samler sig den Hedensk Magt

Som en Hiort med Trøst befangen

Vor Gud hand er saa fast en Borg

Vil Gud vor HErr' ey med os staa

Vær trøstig Sion, Jesu Brud

Gaar nu, gaar frem

Det runde Himlens Stierne-Telt

Herodes hvorfor frygter du

Fra Himlen kom dend Engle-skar

JEsus Christ i Jødeland

Ved ald vor Guds Barmhiertighed

Hvor gaar Du hen. O søde Himmel-Søn

Hvor stoor er dog dend glæde

O Himle, hvad for Vaade

O I Forældre, seer dog paa

I smukke Børn og fromme

Mit Barn frygt dend sande GUD

Hvo som vil salig udi Verden leve

Dend salig er i Guds Frygt staar

O HERRE Gud og Fader bliid

Der JEsus Christ vor Broder

Udaff Guds Naade haver

O Egtestand, Du høylyksalig est

I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee

Hvor saligt var det Egte-Par

Et Bryllup giordes paa dend tid

I hvo som rolig leve vil

I Cana Galilæa der Et Bryllups Høytiid skeede

Om Egteskabet vi siunge vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Ræt salig er forvist dend Mand

I Christne, hvo I ere

Fald kun, fald ned O du spedalske Mand

Verkbrudne Svend, Hvor lyksom var din stand

Paa Bierget har nu JEsus endt

O meer end sterke Høvedsmand

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Jeg løffter mine Øyne op

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Dend rette Dyders Moder

Er Skibet nu Og Folk i Fare sted'

Hvad er det for en Snekke

Der JEsus haffde prædiket

Naar vi i største Nøden staa

I Christne, I som træde

See hvor hand gaar, Dend Himmel-Aulings Mand