• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Aldrig er jeg uden Vaade

Med Blusel, Graad og Klage

Naar jeg, O Gud! mit Synde-dyb

Fald ned, fald paa dit Ansigt ned

Søde Jesu, Siælens Læge

Himmelsøde Gud og Fader

Til Herrens Bord, I Jesu Navn

Hierte Jesu, hvad for Prøve skal

O Jesu! paa din Alter-food

Tack, Jesu, Sialens Hyrde good

Min Siæl, hvor er dog dend, som dig

Far, Verden, far vel, jeg keedis

Ach! Jesu mit Hierte har vanked

Herre Gud mit Hiertis Glæde

Søde Siæl, hvi vilt du komme

Hvorfor, mit Hierte, klemmiss du

Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke

Sorrig og Glæde de vandre

Hvor ofte sukker jeg, fordi

Blant alle Ting i Verden her

Saa skal dog alle Ting sig

Hierte Fader, Godheds Rood

Gud, hvor stor og prjselig

Vor Disk og Dug er alt bereed

Vort Maaltjd vi beslutter nu

Hav Tack, ô Gud, vor Skabermand

I Jesu Himmel-søde Navn

En fattig Pillegrim jeg er

O store Gud og Herre

Naar jeg, O Gud! paa Havet er

Aandelig Siunge-Kor, Første Part, 4. Udgave 1684

Nu staar jeg op i HErrens Navn

Rind nu op i JEsu Navn du livsalig

Dagen er snart runden hen [2]

Dagen nu sin afskeed tager

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Dagen nu fra Himlen rinder

Siæl og Hierte, Sind og Sandser [2]

Blusser op og værer glade [2]

Haf tak, O GUd! for denne Dag

Salig er en Mand at skatte [2]

Nat søvn og slum, og seng far vel

Lyksalig Dag! som nu saa bliid

Dend præg Sool, som heele Verden

Gak Siæl og tag dit Regnebræt

Ah HErre! lad nu ey din Vred' opsyde

Op min Siæl, thi Sool er oppe

Velkommen Morgenstund med Guld

Dend klare Sool gaar ned, det

Hvilestunden er i vente Solen setris

GUd vær mig naadig, og tilgiv

Far vel du hvile-søde Nat

Op, op i søde JEsu Navn [2]

Det mulner mod den mørke Nat [2]

Paa rendebakken Soolen gaar

O HErre! hør min jammers Bøn

Frem til GUd med Morgen-gave

Nu rinder Solen op af Østerlide

Til hvile Soolen gaar, og Dagen

Aften-Stiernen hisset tindrer

Udaf dend dybe Nød af alskens

Morgenrøden sig udstrekker

Vaag op og slaa paa dine Strenge

See, hvor sig Dagen atter skynder [2]

Tiden skrider, Dagen rinder

O HErre! holt din Øren aaben

Første og Anden part, 5.og 2.Udgave, Odense 1686

Vinterparten af Danmarks og Norges kirkes forordnede psalmebog (1689)

Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst

Alleniste Gud i Himmerig

Vaag op, min Siæl, thi Stunden er

Nu bede vi dend Hellig Aand

Vi troe allesammen paa en GUD

Ære være GUD Fader i Himmerig

Helligste Trefoldighed

Enhver som troer og bliver døbt

O Tre-Enig GUD og sand

O JEsu paa din Alter-Food

Dig være Lov og Priis O HErre Christ

O GUds Lam uskyldig

JEsus Christus er vor Salighed

Vor Frelser JEsum vi tilbede

JEsu søde Hukommelse

O JEsu kjære Frelsere

Hielp Gud at jeg nu kunde

GUD være lovet altid og benedidet

O JEsu, søde JEsu, Dig

Tak, JEsu, Siælens Hyrde good

Gak Zions Brud

Op, Zion, at oplukke

Kom O Hedning-Frelser sand

Fryd dig du Christi Brud, Imod

Fryd dig du Christi Brud, Her

Kom nu alle Folkes Trøst

Af Høyheden oprunden er

Luk Øyne op! O Christenhed

O store Ting, Og Tegn som skulle skee

Op, dovne Hierter, op og seer

Betænk O Menniske din Død

Naar jeg betænker ræt dend stund