• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Fynske Mercurius (til Lyxdorff) 1684

Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689

Nytaarsønske til Grev Reventlou 1699

Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

Paa Uldrich Frderich Gyldenlews Sundhed 1686

Paa Æsken med Ole Borchs Sten 1690

I Eksemplarer af Vinterparten 1692

Lever-Riim over Borde til Schøllerts

Fastelavnsvers til Magister Stoud

Om Dværgen, Grev Hans

Om Snustobak

Hosianna ved Chr. VI's Salving 1671

Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672

Kroneborgs Beskrifvelse 1672

Chr. V's første Ledings-Tog 1676

Anhang til Chr. V's første Ledings-Tog [1677]

Opskrift paa Ankeret 1677

Begrædelser ofver Valentin Korn 1676

De Svenskes Far vel fra Tydskland 1678

Nytaarsønske til Chr. V 1677

Til Kongl: Majestets Tredie Feldtog 1678

Nytaarsønske til Chr. V 1679

Chr. V's Igienkomst fra Holstein til Fyen 1679

Nytaarsønske til Chr. V 1681

Chr. V's Velkom til Fyn [1681?]

Nytaarsønske til Chr. V 1682

Festspil ved Chr. V's Fødselsdag 1683

Under Chr. V's Portræt i Danske Lov 1683

Chr. V's Reise i Norge 1685

Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg 1687

Til Skibet Prinds Frederich 1686

Under Chr. V's Portræt i Norske Lov 1687

Nytaarsønske til Chr. V 1690

Til Chr. V's 20 Aars Regeringsjubilæum 1690

Dend Seylende Venus 1695

Nytaarsønske til Chr. V 1696

Lykønske til Chr. V's Fødsels Dag 1697

Paa Chr.V's Fødselsdag [udateret Fragment]

Ved Fr. IV's Tronbestigelse 1699

Over Holmer-Skandse 1700

Lykønske til Fr. IV paa hans Fødsels Dag 1702

Nytaarsønske til Fr. IV 1703

Trøste-Skrift over Karen Nansens Død [1672]

Lykønskning [1673?]

Samsøes Beskrivelse 1675

Binde Brev [1675?]

Indskrift i Kapellet paa Valdemars Slot 1687

Til Niels Juels Contrafey [1696?]

Under Niels Juels Portræt [1697?]

Latinsk Sørgedigt [1697?]

Samtale med Rygtet

Trøste-Brev til Fru Margarete Ulfeld 1697

Taksigelsis Sonnet [1697?]

Rind nu op i JEsu Navn

Dagen er snart runden hen [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Siæl og Hierte, Sind og Sandser [1]

Blusser op og værer glade [1]

Salig er en Mand at skatte [1]

Lyksalig Dag! som nu saa bliid oprinder

Dend prægtig Sool, som hele Verden glæder

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Velkommen Morgenstund, med Guld og gavn i Mund!

Op, op i søde JEsu Navn [1]

Det mulner mod den mørke Nat [1]

O HErre hør min Jammers Bøn

Nu rinder Solen op

Til hvile Soolen gaar

Udaf dend dybe Nød

Vaag op og slae paa dine Strenge

See, hvor sig Dagen atter skynder [1]

O HErre, hold din´ Øren aaben

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Op! op med Himmelstemme

Steenig Hierte, gid du kunde

Kom, Siæl, og lad os græde

Ach! min Jesu jeg maa klage

Sorrig og Elendighed, Suk og salte

Ach! min Jesu! ach! jeg er død

Ach! Herre see min Hierte-vee