• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Author N. F. S. Grundtvig Fjern begrænsning Author: N. F. S. Grundtvig Forfatter ? Fjern begrænsning Forfatter: ? Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Fruentimmer Regler til Pardera, den forlovede Møe, eller Leodolph til Pardera sin Fætterske.

Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm.

Det gyldne A,B,C, i Anledning af den 17 Januarii 1772.

Væisenbørnenes billige Klage over deres Huses ubillige Forliis, oplyst med den Kongelige Fundats, og funden imellem Frideriks Hospitals- og Væisenhuus-Kirken.

Den lille C***s Glæde over at hun slap frie fra at blive forført fra *B*s Voldsomheder samt hendes Taksigelse til Forsynet, som ved en ny Tildragelse den 17 Januarii hialp hende til at bevare sin Kyskhed og Ære.

I anledning af Herr Conferenz-Raad P. F. Suhms ypperlige Tale til KONGEN ere disse Tanker opsatte og Ham tilegnede.

INSTRUCTION for Quarteer-Commissarierne og Betienterne i den Kongelige Residents-Stad Kiøbenhavn.

Anmerkungen zur Brandtischen Bekehrungsgeschichte. (Zu der auf 3 Bogen gedruckten alten Edition.)

Josias Leop. B...s [i.e.: Bynchs] eller den igien opstandne Wendekaabes merkværdige Levnet og sande Forhold. Til Fornøyelse for Elskere af alle Lærde Folk opsat, og til Trykken befordret af Hans gamle Ven.

Grev Struenses Første Bekiendelse.

Sämtliche Anmerkungen zu den Bekehrungs-Geschichten der beyden Grafen Struensee und Brandt.

De til Forsendelse med Posten alene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender, Mandagen den 30te Martii [s. 2 langt indlæg imod De Leidenske Efterretninger af 4de Febr.]

Den italienske Tallvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Kunst, ved hvilken, formedelst tvende Tærmnger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-lotteriet.

En betydelig Samtale imellem en Pige og en gammel Kiærling, virkelig holdet paa Amager-Torv, om disse senere Tider og Skrifter og sandfærdig berettet af en Tilhørende.

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

Nogle Rim over den for høie tænkende Greve Johan Friderich Struensee, hans høie Opspring og hans nedrige Fald, den 17 Januarii 1772. Tilligemed hans Grav-Skrift.

Forræderiets og Troeskabs Striid i Anledning af forrige Cabinets-Minister Greve Struensees Befalning til (S. T.) Hr. Obrist og Stadshauptmand Søren Treeld, om Kiøbenhavns Borgerskabs Gevæhrers Aflevering. Til skyldigst Æreminde fra en Borger.

Tydsk Original og Dansk Oversættelse af et Brev fra J.F. Struensee til Græv Rantzau Ascheberg.

Antwortschreiben des Grafen von Struensee an Beelzebub. 1772. Mit einem saubern Kupfer. [træsnit af Jesusfigur]

Svar paa Tiltale og Beviis, at Proprietairernes Raadvildhed ei har contribueret til det Tab, som flyder af Hoveriets Bestemmelse.

Liigenes Besværing over Jerusalems Forstyrrerne .

En liden Paqve funden paa Veien fra Slottet til Rosenborg-Hauge af følgende Indhold: Sandheds Ord af en sand Patriot, til Trods for den danske Regierings Fiender. Samt et aldeles umærkværdig Svar paa et Brev fra en Søster til sin Broder. [18 + 12 s.]

Uebersetzung einer in der Holländischen Gazette befindlichen Recension.

Den forhexede Side Flesk, som efterat den var deelt i trende Deele lærte at snakke. Eller Samtale imellem Fleske-Bøsten, Mellem-Flesket og Skinken om en Taxt for Spekhøkerne. Skreven af Nihil og til Trykken befordret af Nemo.

Brev fra den Londonske Pøbel til Pøbelen i Kiøbenhavn oversadt af det Engelske ved en dansk Coffardie MaTroS.

Kort men tillige nyttig Anledning, hvorledes Humle-Avlen fordeelagtig kan foretages.

De Syv merkværdige Fanger. Den 17 Januarii 1772.

En Snuppert til visse Skribentere.

Antwortschreiben des Grafen von Struensee an Beelzebub. 1772. Mit einem saubern Kupfer. [Samme som 2.9.17, men anden udgave og andet træsnit: Sct. Georg og Dragen]

Tanker i Anledning af Natten imellem den 16de og 17de Januarii 1772, da Grev Struensee og hans Complot bleve fængslede.

Gedanken im September 1770 geschrieben, und wegen des merkwürdigsten 17ten Jenners zu einer Erinnerung beyder Zeiten, im Druck gegeben.

Tvillingrigets Glæde-Sang, paa den af Norden Høystelskede ægte Landes Moder Dronning Juliane Marie høistglædelige Fødsels-Fest den 4 September 1772.

En splinter nye Vise om Gamle Lisbet. Under Melodie: Gammel Kielling maatte hoppe.

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen, med Anmerkninger.

Sandfærdig Liste paa de vigtige Mænd, som efter høyeste Ordre den 17de Januarii 1772 toeg Kongens Fiender, enhver i sær i Fængsel, og Deres Avangemens ved samme Leylighed.

Philocleresias Anmærkninger, over Philopatreias Anmærkning om Geistlighedens Indkomster.

Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmirt. [Samme som 2.9.13, men anden udgave med træsnit]

Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave)

Afskeeds-Sang, forfattet i Anledning af dronning Carolina Mathildes Bortreyse til Zelle i Juni Maaned 1772. Sangvis forfattet efter den Melodi: Ach Sylvia min Skiønne.

Et nyt og nyttig Uhrverk, som tydelig viser Fruentimmerne alle Timerne og Mandfolkene alle Korterene.

Første Efterretning om Grev Struensees, Grev Brandts og øvrige Stats-Fangers Arrestes Beskaffenhed og Deres Forhold i Fængselet.

Tanker fra Kiøbenhavn til Cronborg.

Forslag til det Høylovlige General Landvæsens Collegium, angaaende Folkeformerelsen i Dannemark.

De troe Israeliters Glæde over deres Befrielse fra Hamans Kløer. Tilkiendegivet i Anledning af Dagen den 29. Januarij 1772.

Struensees begyndte Taarer og frembragte Bøn til sin Fader.

Upartiske Tanker om det Islandske Handels- Compagnie og dets farende Kiøbmænd.

Samtale mellem tvende Normænd paa Reisen fra Norge til Kiøbenhavn.

Vort Tall-Lotteries Historie, med Efterretning om hvad der er vundet og tabt samt hvad der endnu kan tabes og vindes derved for de Kongelige Danske Undersaatter, som spiller og ikke spiller derudi, Til Nyt-Aar 1773.

Innhalt der Rede, welche der Höchste Gerichts-Procurator Uldahl in dem hohen Königlichen Gerichte bey Vertheidigung einer hohen Person am 16. März 1772 zu Copenhagen gehalten hat.

Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto.