• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Pro Memoria imod [Oeders] Raisonnements over Enke-Casser; visende Land-Militair-Etatens Pensions-Casses Prærogativ frem for den i Forslag bragte Contributions-Casse.

Von den neulich vorgefallenen Veränderungen beym Lotto.

Tanker om den nylig forefaldne Forandring ved Tallotteriet. Oversadt af det Tyske.

Vort Tall-Lotteries Historie, med Efterretning om hvad der er vundet og tabt samt hvad der endnu kan tabes og vindes derved for de Kongelige Danske Undersaatter, som spiller og ikke spiller derudi, Til Nyt-Aar 1773.

Sendschreiben eines deutschen Schulmeisters zu Kopenhagen, an die General-Administration der zu Kopenhagen und Altona errichteten Zahlenlotterie. Wegen eines einseitig und eigenmächtig falsch erklärten Original-Lottozettels, und wegen ihres veränderten Plans und Original-Billete, Von VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Im Jahr 1773 den 1ten März.

Sende-Brev fra en Tydsk Skolemester i Kiøbenhavn, til General-Administrationen for det i Kiøbenhavn og Altona oprettede Tal-Lotterie. I Anledning af en paa een Side og egenmægtig for falsk erklæret Original-Lotterieseddel og i Henseende til deres forandrede Planer og Original-Billetter. Af VirtVs Grata Fidesque VincVnt. Oversat af det Tydske, I Aaret 1773 den 1ste Martii.

Geschichte vom Taschenbuche. [I Anl. af en mellem Henning Fr. Bargum og W. von Maurer oprettet kontrakt.]

Patriotiske Erindringer ved det uden vedbørlig Authorisation oprettede General Commissions Directorium.

Plan og Conditioner til et General-Auctions-Directorium, hvorunder bestyres en perpetuerende Auction, som med første skal anlægges paa et beqvemt Sted her i Staden ved Hans Tange

En gammel erfaren Statsmands politiske [Briller afbildet] tienlige til den grandseende Publici [Næse afbildet]

Den Patriotiske Sandsigers Første Deel. Indeholdende: Religionen, dens Sammenhæng med Regieringen, de geistlige Personer og Embeder, og de Anstalter, som sigter til at vedligeholde Religionen og at danne Geistlige.

Dom udi Sagen

Den Patriotiske Sandsigers Bedrifter, Bedømmelse og Dom.

til Etatsraad og Politimester Christian Fædder [1-2] til Rector og Professores ved Kiøbenhavns Universitet [3-4; begge om Niels Prahl og foregående skrift]

Den paaseende Bias. [1ste til Syvende stykke]

Statsmanden et Ugeblad. No. 1-2

Anti-Statsmanden. No. 1-3

En virkelig Adelsmands Betænkninger over den indbildte Statsmand og Anti-Statsmand.

Brev til Statsmanden Hr. Josias Leopold Bynch fra Rosentorne.

Et Moralsk Perse-Jern til at udperse de politiske Kryller og Statsmands Rynker som findes i somme Skribenteres Hierner. Skrevet til en Skræder-Dreng af en Skræder-DrenG.

Josias Leop. B...s [i.e.: Bynchs] eller den igien opstandne Wendekaabes merkværdige Levnet og sande Forhold. Til Fornøyelse for Elskere af alle Lærde Folk opsat, og til Trykken befordret af Hans gamle Ven.

JUSTI Betænkninger over Paul Vendekaabes eller JOSIAS LEOPOLD BYNCHS Poenitentseprædiken og Afbigts-Brev.

Ode til Poul Wendekaabe eller J. L. B. som et svagt luende Offer helliget Hans høje Fortienester og rare Sindets Gaver.

Poenitentse Taarer til at slukke det svagt luende Offer, eller Apologie for Oden til Paul Vendekaabe.

Den Homiletiske Journal. Eller Kritik over Præsternes Prædikener udi Kiøbenhavns Kirker. [Nr. 1-5].

Anti-Journalen, eller Betænkninger over den Homiletiske Journal. Nr. 1-3.

De Retsindiges Critiqve over den Homiletiske Journal. Skrevet af en Weldømmende.

Den politiske Kandestøber. Et Ugeskrift copieret af Josias Leopold Bynch. [No. 1.]

Blandinger. [No. 1-7 Lørdag 10. Oktober - 21. November 1772]

RECENSION over de i No. 1 af Blandingerne indeholdte Materier [No. 1-4]

Andres Tanker. [No. 1-7. Den 23. Oct. 1772-. Dec. 1772.z9

Adskillige Anmærkninger og Fortælninger med videre. [No. 1-2]

Den ifra Maanen hiemkomne Politicus et Ugeblad [No. 1-5]

Dag-Runden et Uge-Blad. [No. 1.-4. Juli-August 1772]

Andfin Amundsen Nordmand ved den paa nye oprettede Kongelige Liv-Vagts Uge-blade, som hver Fredag skal udgives, og indeholde adskillige opmerksomme Betragtninger, som tager sin Begyndelse fra den 8. Maji. [No. 1-5 – 8. maj-5.juni 1772]

Den Kiøbenhavnske Læse-Sahl, eller en Blanding af Litteraturen, indeholdende: galante, historiske, lærte, kritiske, moralske, satiriske, politiske, alvorlige og skiertsende Materier saavelsom de daglige iblant os og i vore Tider indtræffende Begivenheder. (Prøvenummer og No. 1-2)

Det Kiøbenhavnske muntre Borger-Sældskab. [Forberetning og No. 1-3]

Forsøg til et nyt Ugeblad uden Titul: Saa skal man ey laste Titelen; I disse kritiske Tider maae man forekomme Alt. No. 1.

De Kiøbenhavnske Løgnere. Et Politisk og Patriotisk Ugeskrift. [Forberedelse og No. 1-2]

Critisk Journal over alt hvad der er skrevet i Anledning af den 17de Januarii. [1-2. Hefte]

Zuverläszige Nachricht von der in Dännemak den 17ten Jenner 1772 vorgefallenen grossen Staatsveränderung, den Lebensumständen der merkwürdigsten Personen des königlichen dänischen Hofes wie auch der Staatsgefangenen nebst den Umständen ihrer Gefangennehmung [...] in einem Schreiben eines Reisenden zu C. an seinen Freund in H.

Besondere Nachrichten von den Opfern der Staaten sowohl als auch von den Opfern der Gerechtigkeit dieses Achtzehnten Jahrhunderts; besonders aber von denen in Dännemark in diesem Jahre hingerichteten gewesenen Grafen Struensee und von Brandt.

Zuverläßige Nachricht von der zu Copenhagen am 17ten Januar 1772. geschehenen großen Staatsveränderung und Gefangennehmung einiger Staatsverbrecher. Aus dem Dänischen übersetzt.

Entdeckung der wahren Absichten des Staatssystems der Dänischen Regierung enthaltend die wahren Ursachen der letztern Revolution zu Copenhagen. Auf glaubwürdige Schriften gegründet von Christian Adolph Rothes [...] ursprünglich französisch zu Hamburg herausgegeben.

Zuverläßige Nachricht von der letztern Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde während Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse zu Kroonenburg eigenhändig entworfen und ohnlängst dem Grafen von *** zur Prüfung zugesandt. Nach dem Original abcopirt und aus dem Englischen übersetzt.

Nachricht von der letzten Staatsveränderung in Dänemark von Ihro Majestät der Königin Caroline Mathilde eigenhändig entworfen in Ihrer Gefangenschaft auf dem Schlosse Kroonenburg und den Grafen von *** zugeeignet. Aus dem Englischen.

Histoire de la derniere révolution arrivée en Danemark, écrite de la propre main de Sa Majesté la Reine Caroline Mathilde pendant sa détention au Chåteau de Kroonenbourg; Envoyée de peus peu au Comte de ***. Copié sur l'Original, traduite de l'Anglois.

Sittliche Frage: Warum mußten die Königin von Dännemark Carolina Mathildis, und die Grafen Johann Friedrich von Struensee und Enewold von Brandt in Kopenhagen arretiret, erstere von ihrem Gemahle geschieden, und letztere zum Tode verurtheilet und hingerichtet werden? Von einem dänischen Zuschauer gründlich beantwortet. Elisäum, beim Grafen von Struensee und Brandt 5777.

Entdecktes Geheimnis der fürgegangenen Staatsveränderung Dännemarks.

Entwurf zu einer Vertheidigung für die regierende Königinn von Dänemark Carolina Mathilda.

Leben, Begebenheiten und unglückliches Ende der beyden Dänischen Grafen Struensee und Brand; aus zuverläßigen Nachrichten gezogen, und von einem Freunde der Wahrheit aufgesetzet.

Versuch einer Lebensbeschreibung der beyden Hingerichteten Grafen Struensee und Brandt aus Zuverläßigen Nachrichten ausgezogen. Mit Ihren Abbildungen.

Graf Struensee am Rande seiner irdischen Zernichtung; von J.C.v.G.

Gespräch im Gefängniss zwischen Brand und Struensee, worinn letztere einen merkwürdigen Traum erzählt.

Anmerkungen zur Brandtischen Bekehrungsgeschichte. (Zu der auf 3 Bogen gedruckten alten Edition.)

Sämtliche Anmerkungen zu den Bekehrungs-Geschichten der beyden Grafen Struensee und Brandt.

Weissagung von der gewiß zu erwartenden Erfüllung des alten Sprichworts: Tandem bona caussa triumphat.

Martin Velten eine Komische Oper in 3 Aufzügen. [titelbladet skrevet på et tæppe på et stik]

Et Lands almindelige Lyksalighed. En Præken paa Taksigelsesfesten den 1. December 1773. holden til Høimesse i Trinitatis Kirke

Eine wahre und ungeheuchelte Gottesfurcht als das sicherste Mittel ein Reich aufrecht zu halten, Vorgestellet in einer Rede am verordneten allgemeinen Danksagungs- und Gebetsfeste auf den 1. December 1773.

Vormittagspredigt in der deutschen Petrikirche in Kopenhagen, am allgemeinen Dank- und Bettage den 1sten Decemb. 1773. über Psalm. 85, 10-14. [derefter Nachmittags […] über Psalm 125, 9-12]

Hvad et Folk skylder Gud, til hvis Velstand han har viist en besynderlig Løst, forestilled i En Froe-Prædiken for Holmens Meenighed i Kiøbenhavn Paa dcn anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1. December 1773. […]

Guds mægtige Forsorg for de Gode, og de Grændser, han setter for de Onde. Forestillet i en Prædiken, som paa den allernaadigst anordnede Bede- og Taksigelses-Dag den 1. December 1773. over Texten den 125de Davids Psalme er holden til Aftensang i Roeskilde Dom-Kirke, [...]

Et gudfrygtigt Lands Lyksalighed forestillet i en Prædiken over den paa den almindelige Takke- og Bede-Fest, den 1ste December 1773, allernaadigst anordnede Høymesse-Text Ps. 85, v. 10-14 for Oddens Menighed

De ved Psalmisten David beskrevne og belovede Gyldne Tider, betragtede i en Prædiken over Psalm. 85, 10 v. til Enden, holden paa den anordnede Bede- og Taksigelses-fest den 1. December 1773 for Reerslew og Rudswedbye Meenigheder

Davids Bøn og Tanker om et Lands Lyksalighed, betragtet paa de Danskes Bede- og Takkefest den 1 December 1773.

Høimesse Prædiken holden paa den […] anordnede Almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773.

Syv Saligheder under Syvende CHRISTIANS Regiering […] udledede af den anordnede Høymesse-Text paa den Allernaadigst anbefalede Takke- og Bede-fest den 1. December 1773. […] holden for Hiardemaal-Meenighed i Thye under Aalborg Stift […].

En Prædiken over den Anordnede Text til Høimesse paa den Allernaadigst anbefalede Takke og Bede-Fest den 1 December 1773. Holden for Herringe Meenighed

Den rette Betalning for Guds ubetalelige Velgierninger. Forestillet til Høimesse paa den allernaadigst anordnede Takke- og Bede-Fest den 1 December 1773, for Søndre-Sogns eller Sorte-Brødre Kirkes Menighed i Viborg,

A ??? O. Høymesse-Texten paa den anbefalede Takke- og Bede-Fest den 1. Decembr. 1773. tilligemed Aftensangs-Texten, brugt til Indgang, forklarede for Uggilt og Taars Meenigheder [Alfa og Omega]

Dännemarks glückliche Aussicht in die Zukunft bey seinem jetzigen Dankfeste. Am 1sten December, als dem allerhöchstverordneten allgemeinen Dank-und Bet-Tage, seiner Gemeine vorgestellet […] an der Christ- und Garnisons-Kirche in Rendsburg.

Taknemmelig Erindring af Herrens Godhed mod Kongen, det Kongelige Huus og Tvilling-Rigerne, udi en Prædiken […] paa den almindelige Takke- og Bede-Fæst den 1ste December 1773 […] udi Vestre-Mølands Præstegiæld under Christianssand Stift i Norge.

Prædiken over Høimesse-Texten paa den almindelige Takke- og Bede-Fest den 1 Dec. 1773.

Korte Betragtninger over Fredsommeligheds Dyd og Nytte for det ganske Menneskelige Kiøn, og om Krigens ødelæggende Følger. opvakte ved Erindringen af den for Danmark saa lykkelige Dag, den 16 Nov. 1773.

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner, som i Anledning af det Kielsche Districts Afstaaelse til den Danske Regiering blev siden kaldt Wagrien […] udgik af Stabelen […] blev følgende Tale […] holden af J. Hee.

Til Danmark og Norge paa den 17de Januarii, Deres Frelsnings-Dag. Af J***B***. [Tronhiem, den 17 Januarii 1774]

Danmarks og Norges Skyldighed imod Hans Kongelige Høihed Arveprints Frederik, Deres Talsmand og Skyts-Engel. Udgiven paa Allerhøistsammes Fødsels-Dag den 11. October 1773.

Tvilling-Rigets Taksigelse til Hans Kongelige Høihed. Arve-Prins Frederik! Udgiven i Anledning af Hans liøye Formæling 1774.

Texten Til Musikken, som opføres ved Talen [holdet paa Hs. Kongl. Majestets høye Fødsels-Fest d. 29. Januarii 1774 i det Kgl. Norske Videnskabernes Forsamling], af Cantor Müller]

Das Andenken verdienstvoller Prinzen, welche die dänische Geschichte in merkwürdigen Beyspielen aufstellt, in einer Rede am ellften October als an dem hohen Geburtsfeste Sr. Königlichen Hoheit des Erbprinzen Friederichs etc etc : in dem grössern academischen Hörsaal in der Versammlung der hiesigen litterarischen Societät erneuert von W.E. Christiani

Nordens nyeste vigtige Glædes Tid. En Beretning med Ønsker til uforglemmelig Erindring om den af alle troe Undersaatter ønskede Ægte-Foreening imellem Hans Kongelige Høyhed vor dyrebare Arveprinds, Prinds Friederich, og Den Durchlauchtigste Prindsesse Sophia Friederica, Prindsesse af Meklenborg-Schwerin-Güstrow. Fuldbyrdet ved Hoffet i Schwerin ved Procuration den 11 October 1774, hvorefter det høye Bilager paafuigte i Kiøbenhavn efter Prindsessens Ankomst dertil.

Dannemarks og Norges nye Glædes Grund, ved at see sin inderligt elskede Arveprinds Hans Kongelige Høihed Prinds Friderich […] forenet med en af de fuldkomneste Prindsesser, Prindsesse Sophia Friderica, [...] ved det høie Bilagers Fuldbyrdelse paa Christiansborg den 21 Oct. 1774.

Opmuntring til Guds Priis for Nordens Glæde i October Maaned 1774, da alle troe Undersaatters Ønsker forenedes for Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderich og Hendes Høifyrstelige Durchlauchtighed Sophia Friderica.

Høytids-Fryd ved den høyeste Formæiing imellem Hans Kongelige Høyhed vor naadigste Arveprinds Friderich […] og den Durchlauchtigste naadigste  Prindsesse Sophia Friderica […]  paa Christiansborg i den kongel. Residentzstad Kiøbenhavn den 21 October 1774. Melodie: Allerdeyligste Climene etc.

Konge-Hoffets Fryd og Flor Giør al Landets Glæde stor. En Glædskabs-Sang til Erindring om alle troe Danske og Norske Undersaatters Fornøyelse over [...] Arveprinds Friderichs [...] Lyksalighed ved den ønskede Ægteforeening med [...] Princesse Sophia Friderica [...] i October Maaned 1774.

Til Hans Kongelige Høihed Arveprinds Friderichs og Hendes Durchlauchtighed Princesse Sophia Frederica […] den 11 October 1774.

Ufuldkommen Beskrivelse over Den fuldkomne og uforlignelige Ære-Port. FRIDERICO ET SOPHIÆ FRIDERICÆ SACRUM. [Med xylografisk titelbillede.]

Den Fredelighed som giør en Kongeslægt lyksalig, Forestillet i en offentlig Tale til Erindring af Hans Kongelige Høiheds, Arve-Prins Friderics høje Formæling d. 21. Octobr. 1774, for det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ved Ole Irgens.

Tale om Den aabenbarede Religions Indflydelse i de verdslige Videnskaber, Holden paa Hans Kongelige Majestæts Høye Fødsels-Dag den 29 Januarii 1775 for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forsamling ved Ole Irgens.

En høistværdig og dydig Prinds hans velfortiente Roes og Ihukommelse. Oversat i Dansk af et gammelt Latinsk Skrift, som er skrevet til Amiens i Frankerig eller Ambiunum.

Et hierteligt Ønske over Kongen og Dronningen, Printserne og Det Kongelige Arvehuus, samt høye Raad og Lærere […] forfattet ganske enfoldig i Kiøbenhavn den anden Pinsedag 1773, Af en Læg og ustuderet Borgere fra Norge, som og søger i Christo, Naade,

De Norske Fieldes Gienlyd af Indbyggernes Fryde-sang, i Anledning af at Hans Kongelige Majestæt allernaadigst haver frikiendt de Norske for de Beskyldninger, som endeel Ildesindede og udenlandske Avis Skrivere have tilføjet dem, og at Monarken i sit Æreskrift har behaget at kalde dem sine tappre og troe Undersaatter. Hvori og erindres de Velgierninger, som Monarken har udviist mod Norge i Aaret 1772. Synges med den Melodie: Bladene tuskes og drives af Vinden.

De Norskes Sorg og Klage over Den bedrøvelige og dyre Tid, Som hærskede i Kongeriget Norge Ao. 1772 og 1773. Da Sæden, som stod saa dejlig og overflødig, blev af Natte-Kulde fordærvet, saa at paa mange Gaarder neppe en Tønde godt Korn er indhøstet. Fremstillet udi I en nye Viise under den Melodie: Jeg raaber fast, o HErre, etc.

En Beklagelses Sang over Agerøe Hoved-Kirke, Som Ved stærk Torden-Ild blev antændt og lagt i Aske den 19de Decembr. 1772, […]

Norges Tak- og Lov-sang til Kongen og det Høy.Kongel. Huus, da Hendes Kongel. Høyhed. Princesse Lovise med høye Gemahl [...] Prins Carl af Hessen med elskelige Princesse-Datter Marie Reiste igiennem Froens Sogn i Gulbrandsdahlen over Dovrefield til Tronhiem den 22. Julii 1773. Tilligemed En Gienlyd fra de Nordenfieldske.

Frode. En Fortælling ved Forfatteren af Sigrid.

Euphron. En Fortælling.

Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […]