• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Trykkefrihedens Skrifter Fjern begrænsning Samling: Trykkefrihedens Skrifter

Søgeresultater

Merkwürdigkeiten von der den 17ten Januar 1772 in Copenhagen vorgefallenen Staatsveränderung. I. A. C. Ode über Dännemarks Errettung. Herrn Dr. Münters erste geistliche Unterredung mit dem inhaftirten Staatsverbrecher, dem unglücklichen Grafen Struensee. Verschiedene Briefe und Ermahnungen von Dr. Adam Struensee an seinen Sohn, nebst Dessen Antwort darauf. Thränen der Wehmuth der bekümmerten Mutter [...]

Graf Struensees, Brands, Falkenschiolds, Gählers und Justitz-Rath Struensees wahre Unterredung zur Aufmunterung, ihren angelegten Plan auszuführen. Aus dem Dänischen des zu Copenhagen 1772 bey August Friederich Stein gedrucktes Exenplar übersetzt. Wie auch den Bericht von Beelzebubs Anrede an seiner höllischen Rathsversammlung, und das darauf ausgefertigte Sendschreiben des Teufels an den Grafen Struensee.

Graf Struensees, Brands, Falkenschiolds, Gählers und Justitz-Rath Struensees wahre Unterredung zur Aufmunterung, ihren angelegten Plan auszuführen. […]. [Samme som 2.9.6, men anden udgave]

Des unglüchlichen und gewesenen Grafen Struensee Erstes Verhör. Aus dem Dänischen des zu Copenhagen 1772 bey August Friderich Stein gedrucktes Exenplar übersetzt, und darauf erfolgte Gespräch mit sich selbst und den Kerkermeister, [...] Den 22sten Februar 1772.

Gespräch zwischen Struensee, Brand, Philantrope und dem Schliesser. Aus dem Dänischen ins Hochdeutsche übersetzt.

Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt.

Gespräch im Gefängnis zwischen Brand und Struensee, worin letzterer einen merkwürdigen Traum erzählt. [Samme som2.9.10, men anden udgave]

Des unglüchlichen Grafen Struensee Gespräch mit sich selbst und den Kerkermeister. Seiner Reue, Gewissens-Angst, Bekehrung und Testeament. 1772, den 28sten Februar.

Des grafen Sruensee merkwürdiges Testament, von ihm selbst abgefasset und von Lucifer confirmiret,

Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmirt. [Samme som 2.9.13, men anden udgave med træsnit]

Das Testament des Grafen Struensee, von ihm selbst aufgesetzt, und von Lucifer confirmiret. ([Samme som 2.9.13-14,men anden udgave]

Sendschreiben des Teufels an den Grafen von Struensee.

Antwortschreiben des Grafen von Struensee an Beelzebub. 1772. Mit einem saubern Kupfer. [træsnit af Jesusfigur]

Antwortschreiben des Grafen von Struensee an Beelzebub. 1772. Mit einem saubern Kupfer. [Samme som 2.9.17, men anden udgave og andet træsnit: Sct. Georg og Dragen]

Ein Vermahnungs-Brief von dem Generalsuperintendenten Struensee, an seinen Sohn dem Grafen J.F. Struensee.

Antwort von Struensee in seiner Gefangenschaft auf seines Vaters Brief. Ins Deutsche übersetzt.

Antwort von Struensee in seiner Gefangenschaft auf seines Vaters Brief. Ins Deutsche übersetzt. [Samme som 2.9.20, men anden udgave]

Des Grafen Struensee Schreiben an seine Mutter.

Des Grafen von Struensee Schreiben an seine Mutter (Samme som 2.9.22, men anden udgave)

An Ihro Königlichen Majestät […] Schreiben an den König von dem Grafen von Struensee, […]

Zufällige Gedanken über den vor kurzer Zeit durch des Königs Gnade hocherhabenen aber bald darauf durch eigene Schuld sehr tief gestürtzten Grafen von Struensee. Entworfen von einem wahren Patrioten Dännemarks.

Innhalt der Rede, welche der Höchste Gerichts-Procurator Uldahl in dem hohen Königlichen Gerichte bey Vertheidigung einer hohen Person am 16. März 1772 zu Copenhagen gehalten hat.

Altonaischer Mercurius Freytag den 1. May (1772 nr. 70)

Vollständige Nachricht von der am 28 April vollzogenen Hinrichtung des Grafen Struensee und Grafen Brandt.

Gespräch in dem Reiche der Todten, zwischen den beyden ehemaligen Grafen, Johann Friedr. Struensee, und Enewold Brand, und zwischen dem ehemaligen Dänischen Reischshofmeister Corfits Ulefeld, […]

Til Kongen.Af Peter Friderich Suhm. [udg. som pjece af BT 27.01.72 og genoptrykt sm.dag i BTs 2. opl.]

Conferents-Raad Peter Friderich Suhms Brev til Kongen i Anledning af De mærkværdige Omstændigheder i Kiøbenhavn den 17 Jan. 1772.

An den König von dem Herrn Conferentzrath Suhm.

An den König von Herrn Conferentzrath Peter Friedrich Suhm.

Seltenes Denkmahl patriotischer Freymüthigkeit, und grossmüthiger Königlicher Wahrheitsliebe; Aufgestellet vom Hernn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Nebst der Ode an den Herrn Conferenzrath, Peter Friederich Suhm. Eine Gegenschrift. Beydes aus dem Dänischen übersetzt. Das beständige Wohl Dännmarks, auf Veranlassung des 17ten Januars 1772.

Oplag af vor priisværdige Skribent Hr. Conferentsraade SUHMS Kostbare Skrift til Kongen, med et kort ECHO fra de norske Fielde […] Til Trykken bekostet, og alle Exemplarer gratis til Publikum uddeelet Autor til velfortient Ære; af B.F.

COPIE af et retskaffen patriotisk Brev, indsendt til Kongen af Hr. Conferents-Raad SUHM, i Anledning af de overhængende Farer og Ulykker for Kongen, det kongelige Huus, samt disse Lande og Riger; saa og Norske Bierges ECHO tilligemed en SONNET eller Synge-Digt til Talsmandens Ære. [af M.]

Lettre au Roi, par Pierre Frederic Suhm, Conseiller de Conférence: Traduite du Danois, & revue par l'Auteur.

CRITIQUE DE LA LETTRE DE Mr. SUHM.

Vers au Roi sur la lettre de Mr. Suhm.

De Retsindiges Kritik over Hr. Conferentsraad Peter Friderich Suhms Moraler til Kongen. Opsat, efter manges Begiering af en Veldømmende. [med Suhms brev genoptrykt som appendix]

Brev til Kongen paa alle Underdanernes vegne. Af B.

Brev fra En Ven i Norge.

Sorgens Skrift eller en oprigtig Undersaatters Følelser ved Erindringen af Kong Christian den Syvendes naadige Villie, Dronning Juliana Marias velsignede Arbeyde og Prints Frederichs foreenede Kræfter til at udføre den vigtige Plan, som Forsynet havde bestemt over det saa lykkelige Norden.

Daglig Bøn af Alle Danske og Norske for Kongen, Fædrenelandet og hver Mand.

Til mine Landsmænd og Medborgere De Danske, Norske og Holstenere.

Beelzebuls Breve til Nogle sine Venner i Kiøbenhavn.

Gabriels Giensvar, til Helvedes Fyrste, om hans Beskyldning imod Nordfolket. Et Manuskript af Sal. Geheimeraad ***.

Philomususes Lykønsknings Brev til sin Velynder og Ven Herr Mag. Nicolai Edinger Balle […] nu beskikket til ordentlig offentlig Lærer i Gudslæren ved Universitetet i Kiøbenhavn.

Maximes adressées a Mademoiselles de B*** par Une Demoiselle de 13 ans.

Det beste Skilderie paa en ypperlig Monark, eller Velgiøreren og Philosophen. Med Anmærkninger over de fornemste Steder i Historien, oversadt af det Kinesiske. Tilligemed pro og contra over et vigtigt Spørsmaal.

Konge-Tanker. Første Bog.

Fridlev, eller den ædelmodige Prints. En Fortælning af Emanuel Balling.

Idyller og Samtaler.

Samtaler i de Dødes Rige.

Den gamle Børge Olsens Nye Syner som Han har havt for mange Aar siden opsat af Ham selv og for sin mærkværdige og vigtige Indhold nu til Trykken befordret af hans Broder-Søn Jeppe Børgesen.

Den 124 Aar gamle norske Bondes Børge Olsens Syner, som han har havt i Aaret 1672, 14 eller 15 Dage for Kyndelsmisse, om utroelige Ting, og Tanker om høie Hemmeligheder. Til Trykken befordret ved hans Sønne Søn Ole Børgesen.

Et underligt Syn, seet i Luften den 14. Januar 1772. Nordenfields i Norge, i Trundhiems Stift tæt ved Wardehuus, af en Norsk Bonde, navnlig Tolle Olsen, og af ham selv berettet.

En fornemme Aftenbakkes forunderlige Syn og Drøm udi Skoven næstafvigte Jule-Nat 1771.

Sandfærdig Underretning om en besynderlig Comete som er seet i Æbletoft sammenskrevet af Arve Andersen med hans hosføyede politiske Anmerkninger.

Apollions eller den store Drages Fald, efter de guddommelige Loves uforanderlige Bestemmelse.

En Sverm af udenlandske Siele, som har været tilstæde ved et høitidelig Møde paa Bloksbierget, hvor de har resoneret og disputeret om alle Mands Struense. […] Skreven af Abram Skardeski, en Jøde og god Bekiendt af Struense.

Nye danske Historier til Tidsfordriv for vore danske Fruentimmer, indeholdende en Samtale imellem Dyrene, angaaende Strutsens Forseelse imod Løven og hans Familie.

Den fordum bekiendte Holbergs muntre og Artige Skrivelse til en af sine Fynske Venner, angaaende den nærværende nye Tids-Punkt udi Dannemarkes Historie.

En Fastelavns-Bolle til de Nysgierige og en lille til vore Tiders uartige Børn.

Kilde-Reysen eller de Christnes aarlige Rase-Tid.

Sandfærdig og troværdig Efterretning om Hexernes Reise, til det berømte Bloksbierg, St. Hans Nat; samt hvorledes man uden Fare selv kan faae det at se og erfare. Skrevet af Harald Diabolusky, […] Og nu oversat af den, som hader Overtroe.

Den nye og sandfærdige Drømme-Bog, som tilforladelig og paa det nøyagtigste forklarer alle Natte-Drømme. Skrevet af den vise Mand i Finmarken. Aar 1650. Nu af det finske Sprog oversat paa dansk.

Adolphi Drøm.

Damint eller den uheldige Forfatter, forvandlet til Journalist

Ode til den fuldkomme Akteur, som et velfortient Æreminde over den nyelig afdøde Herr Geert Londemans udødelige Fortienester ved det Kongelige Danske Theater.

En nye Viise om De forundrings-værdige Himmel-Tegn, som har ladet sig see paa Himmelen i Tyrkiet i Sarda og er bleven anseet, som et Forvarsels-Tegn for den imellem Tyrken og Russen i Aaret 1768. udbrudte store Kriig […].

En Nye Viise om en Mand som har sovet siden St. Hans-Dag 1771 og endnu sover, […] efter det i Christiania trykte Exemplar.

En upartisk Undersøgning om det almindeliges Tilstand, Mangel og Fattigdom i alle Stænder, fra Ministeren af indtil Straaehytten; med hosføyede oeconomiske Tanker.

Korte Tanker foranledigede af De Fattiges Tilstand i desse saa overhaandtagende dyre og trøkkende Tiider, og Hvorledes de mange Klagemaale over Betleres Mængde, best mueligt kunde være at afhjælpe.

De Fattiges Raab til Kongen i deres sande Nødlidenhed, beviist af Extraskatten, Assistentshuset, med mere.

Nøiagtig og paalidelig Efterretning om de fattige Syge eller Pleie-Patienter paa Christianshavn, i de første fire Maaneder efter Pleieanstalternes Begyndelse, […)

Tanker om Norges Extra-Skats beqvemmere Repartition.

Samtale mellem tvende Normænd paa Reisen fra Norge til Kiøbenhavn.

Plan til en almindelig Pleie-Anstalt i Bergen udi Norge.

No. 2. Den almindelige Pleie-Anstalt. Bergen den 2den April 1772.

En kort Samtale, hvorudi viises at Overdaadighed fornemmelig er Aarsag til endeel Borgeres ubillige og alt for store Klagemaal over svære Skatter og Byrder. Samt bevises at de Geistlige bærer lige Byrder med deres Medborgere. Holden imellem Demas og Theophilus, begge Borgere i en liden Kiøbstæd i Norge.

Tanker om Overdaadighed og dens Virkninger.

Om Overdaadighed, samt om Klædedragts Orden og Skikkelse, saa og om anden Eqvipage, Prydelser og Udstafferinger, som bruges til Overfloed, baade i og uden for Huusene, dog alene meent det, som tiener ikkun til ufornøden Pragt og Stads.

Forsøg til en moralsk Afhandling om Tarveligheds Indflydelse i et Folks Tilstand, Virksomhed og Sæder.

Om Danmarks og Norges Tilstand i Henseende til Handelen.

Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Første Hæfte.

Anmærkninger over Compagniets Handel paa Island, skrevne af Islandophilus. Andet Hæfte.

Breve om Agerdyrkningens Muelighed i Island, fra Hans Finnsen. Det første af 23 October 1769, til A. Thorarensen. Oversat af Islandsk.

Agerdyrkningen efter de nyeste Erfaringer, til Brug for Elskere af Landvæsenet, Forpagtere og Bønder. Til Fædernelandets formodentlige Nytte af Tydsk i Dansk oversat. [af Wilh. Æmilius Hardtwig]

Anviisning til den Practiske Agerdyrkning, grundet paa egen Erfaring af O. Andresen Borreby, Philos. Doctor, Sogne Præst […]

Det vigtige Spørsmaal om Kornets frie Ud- og Indførsel, undersøgt efter Naturen og Historien. Oversat af P. T. W. [P.T. Wandall]

Svar til Forfatteren af Resensionen i Bibliotekets No. 14. 1772. over Anders Christensens Brev til *** om Kornpriser, Proprietærer, med mere.

Samtale imellem en Norsk Bonde, ved Navn Biug Leguison, og en Dansk Bonde, Tomes Peersen, angaaende den førstes Lyksalighed, som flyder af hans Friehed, og den sidstes Ulyksalighed i hans ufriestand og Trældom, efterat de havde læst saavel det niende Stykke i Forsøget, samlet af det patriotiske Selskab af de skiønne og nyttige Videnskaber, som den Betænkning, der om samme er udgivet i Bibliotheket for nyttige Skribentere No. 10.

Bonde Speyl, hvori kan sees, hvorvidt Landmanden selv er Aarsag til den grasserende Syge blant Horn-Qvæget, saa og til den høye Korn-Priis og den deraf flydende dyre Tid i andre Ting, i Henseende til Creaturenes Behandling, tilligemed en Underretning om at afværge disse Lande-Plager for saavidt det kan skee ved en naturlig og fornuftig Omgang. Forsøgt og sammenskrevet i Hollænder-Byen paa Amager af J. C. D. W.

Afhandling om Patatos. Med endeel Tanker i Land-Huusholdningen. Meddelt af CHRISTOPHER HAMMER Kongel. Majests. Cancellie-Raad og General-Conducteur over Agershuus Stift i Norge.

Afhandling om Kartoflers Avl og Brug, indsendt til Det kongelige danske Landhuusholdings-Selskab, […] og nu efter Selskabets Begiering paa nye oplagt. [Med 1 træsnit]

Efterretning om den […] Norske Bonde Niels Justesen Ejdet, hans ugemeene Flid og Vindskibelighed, samt den anseelige Belønning, hanem er bleven tilsendt […]. Er først bleven indført i de Patriotiske Skribenteres Magazin i Kiøbenhavn […]

Kort Efterretning om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt. Forfattet i et Brev.

Svar til Forfatteren af Brevet om de Kongelige Domainers forrige og nu værende Ekonomiske Forfatning paa Wordingborg Amt.

Det forvandlede Danmark, eller U-partiske Tanker over de nyere Forandringer.

Tre Forslage og Planer til det Geistlige Reformations-Verk, som ikke kom i Stand i Struensees Tid. 1.) Om at afskaffe Geistligheden reent, og overalt indføre verdslige Præster. 2.) Om at formindske Geistligheden, og afsette den største Deel Præster. 3.) Om at klippe Geistlighedens Indkomster og ophøre Præsternes Tiende. Til Bestyrkelse for de Philopatreianske Sætninger. Opofrede den samtlig nærværende Geistlighed, af Forfatteren, forhen Præst i Wendsyssel i Nørre-Jylland.

Velmeente Erindringer i Anledning af Hr. Cancellie-Raad Martfelts Forslag til en Reformations Commission, til Anlæg af en Plan for Oeconomie- Commerce- og Finantz-Væsenet i Dannemark.

Secilia Anders Datters Skrivelse til Argus, hvori hun med inderlig Bøn beder ham, at han dog vil forbarme sig over hende, og være hende behielpelig i, at hun maa beholde sin Silke Kaabe, og ved sin Forbøn mage det saa hos Hr. **** at han ikke vil skille hende ved al sin Verdens Velfærdt.

Secilia Anders Datters anden Skrivelse til Argus! Som Giensvar, paa det til hende fra ham udkomne No. 40 af hans Blade anden Aargang.